يك دستگاه آپارتمان به مساحت 184.2 متر

21000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909982164500301
شماره آگهی:
140168460000617442
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1401/11/03
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غيرمنقول – نوبت اول

مورد مزايده: 6دانگ يك دستگاه آپارتمان به شماره پلاك ثبتي 135989 فرعي از 2395 اصلي واقع در بخش ده حوزه ثبت ملك رودكي تهران استان تهران ، به محل مورد نظر واقع در خيابان دامپزشكي ، خيابان چهاردوري ، پلاك 1 طبقه اول غربي بابت مطالبات محكوم به مبلغ24/629/491/653ريال

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 0002534/ ج 1 با موضوع محكوميت محكوم عليه آقاي شاهين عرب محمدي به پرداخت مبلغ 8/100/000/000ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 15/976/771/653ريال بابت خسارت تاخيرتاديه ومبلغ282/720/000ريال هزينه دادرسي و پرداخت مبلغ 270/000/000ريال بابت حق الوكاله وكيل مجموعا”مبلغ24/629/491/653ريال در حق محكوم له آقاي داريوش كياور و پرداخت مبلغ1/231/474/582 ريال بابت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به يك دستگاه آپارتمان به شماره پلاك ثبتي 135989 فرعي از 2395 اصلي واقع در بخش ده حوزه ثبت ملك رودكي تهران استان تهران ، به محل مورد نظر واقع در خيابان دامپزشكي ، خيابان چهاردوري ، پلاك 1 طبقه اول غربي متعلق به محكوم عليه توقيف؛ ملك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

در خصوص پرونده كلاسه 0002534 موضوع ارزيابي ملك به پلاك ثبتي 135989 فرعي از 2395 اصلي واقع در بخش ده حوزه ثبت ملك رودكي تهران استان تهران ، به محل مورد نظر واقع در خيابان دامپزشكي ، خيابان چهاردوري ، پلاك 1 طبقه اول غربي مراجعه ، پس از بازديد و انجام بررسيهاي لازم اينك گزارش و نظريه كارشناسي را به شرح ذيل به استحضار مي رساند.

مشخصات سند مالكيت :عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان مسكوني (وضعيت خاص طلق) به شماره 135989 فرعي از 2395 اصلي قطعه يك تفكيكي مفروز و مجزا شده از 133896 فرعي از اصلي مذكور بخش 10 حوزه ثبت ملك رودكي تهران استان تهران به مساحت 54.6 مترمربع واقع در سمت غربي طبقه يك كه 2.09 مترمربع آن بالكن است ، با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرايي آن ، عرصه ملك زمين طلق پلاك 133896 فرعي از 2395 بخش 10 به مساحت 184.2 مترمربع كه مطابق صورت مجلس تفكيكي با شماره رايانه 139420401045000756 مورخ 1394.05.06 اجراي مقررات شده است . سند قبلي از نوع اصلي بعلت تغيير مالكيت ابطال گرديده كه يك سند تك برگ به شماره 403789 سري ب/1400 ثبت و صادر شده است .

بررسي صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارك ابرازي، استعلام ثبتي ، واگذاري ملك يا قسمتي از آن به غير از طريق قولنامه ، وكالتنامه و … و در رهن يا بازداشت بودن ملك يا هرگونه تداخل يا تعارض ثبتي و سندي با اينجانب نمي باشد و توسط مراجع مربوطه استعلامهاي لازم اخذ گردد.

مشخصات ملك :اپارتمان در مجموعه 10 واحدي واقع شده است ، داراي آسانسور ، حدود 7 سال ساخت ، آپارتمان داراي هال و پذيرايي ، يك اتاق خواب كف سراميك ديوارها گچ و رنگ است ، آشپزخانه سرويس و حمام كف سراميك ديوار كاشي ، آشپزخانه كابينت MDF ،گرمايش پكيج و رادياتور و سرمايش كولر آبي ، به هنگام بازديد در اختيار مستاجر به مبلغ 170 ميليون تومان رهن و اجاره ماهانه 500 هزار تومان قرار داشت .

نظريه كارشناسي :با توجه به موقعيت و وضعيت ملك و با در نظر گرفتن ساير عوامل موثر ارزش ششدانگ ملك مذكور بدون در نظرگرفتن هرگونه بدهي احتمالي به هريك از سازمانها ، ارگانها ، بانك ، شهرداري و … و بدون در نظر گرفتن هرگونه منع معاملاتي و خلافي و …. به نظر اينجانب به مبلغ 21/000/000/000 ريال (دو ميليارد و صد ميليون تومان) برآورد و اعلام نظر مي گردد.

مورد مزايده: 6دانگ يك دستگاه آپارتمان به شماره پلاك ثبتي 135989 فرعي از 2395 اصلي واقع در بخش ده حوزه ثبت ملك رودكي تهران استان تهران ، به محل مورد نظر واقع در خيابان دامپزشكي ، خيابان چهاردوري ، پلاك 1 طبقه اول غربي بابت مطالبات محكوم به مبلغ24/629/491/653ريال

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1401/11/17 ساعت9/30 الي9/45 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/17