يك دستگاه آپارتمان به مساحت 180/68 متر

61000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920001768350
شماره آگهی:
140168460000597124
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1401/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غيرمنقول – نوبت دوم

مورد مزايده :به (ميزان22/84سهم مشاع )معادل بيست ودووهشتادوچهار صدم سهم مشاع از100سهم مشاع ازيك دستگاه آپارتمان به پلاك ثبتي 5017 فرعي از 3 اصلي مفروز و مجزي شده از3333 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 10 حوزه ثبت ملك زيبادشت تهران-بابت محكوم به مبلغ13/934/710/701ريال

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 0101419/ ج 1 با موضوع محكوميت محكوم عليه آقاي مرتضي مرادي به پرداخت مبلغ 6/500/000/000ريال بابت اصل خواسته ومبلغ3/813/842/864ريال بابت خسارت تاخيرتاديه ومبلغ370/000/000ريال بابت حق الوكاله وكيل ومبلغ133/700/000ريال بابت واخواست سفته و مبلغ 248/183/000ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت مبلغ48/000/000 ريال بابت دستمزد كارشناس مجموعا”مبلغ13/934/710/701ريال در حق محكوم له آقاي سعيد بخشي و پرداخت مبلغ 696/735/535 ريال بابت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به يك دستگاه آپارتمان به پلاك ثبتي 5017 فرعي از 3 اصلي مفروز و مجزي شده از3333 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 10 حوزه ثبت ملك زيبادشت تهران متعلق به محكوم عليه توقيف؛ ملك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

عطف به قرارصادره درپرونده به شماره بايگاني0101419موضوع ارزيابي پلاك ثبتي 5017فرعي از3 اصلي ، گزارش كارشناسي بشرح ذيل ايفاد ميگردد:

براساس نامه مورخ 1401/6/13 حوزه ثبت ملك زيبادشت تهران مشخصات ملك عبارت است از ششدانگ يك قطعه خانه به مساحت 180/68 مترمربع به پلاك ثبتي 5017 فرعي از 3 اصلي مفروز و مجزي شده از3333 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 10 حوزه ثبت ملك زيبادشت تهران .

حدود موردثبت : شمالاً درب وديواريست به طول 9 متر به خيابان ، شرقاً ديواريست به طول 19/99 متر به باقيمانده ، جنوباً درب وديواريست به طول 9 متر به خيابان

غرباً در دو قسمت اول مرزيست به طول 13/92متر به باقيمانده دوم ديوار به ديوار به طول 6/09 متر به قطعه يكصد و نود و هفت تفكيكي .

مشخصات مالكيت: مالكيت مرتضي مرادي فرزند علي شماره شناسنامه 6157 متولد1337/6/10 صادره ماكو با كدملي 2830060946با جزء سهم 6 از كل سهم 6 بعنوان مالك شش دانگ عرصه و اعيان موضوع سند مالكيت اصلي بشماره چاپي 046898 سري الف98 با شماره دفتر الكترونيكي 139820301147021324 ثبت گرديده است .

همچنين بر اساس نامه شماره 521/14881 مورخ 1401/6/14 شهرداري منطقه 21 تهران نشاني ملك كيلومتر 14 جاده مخصوص كرج ، بلوار ايران خودرو ، شهرك 22 بهمن ، خيابان بعثت ، پلاك 78 بوده ، مساحت زمين پس از اصلاحي 169/65 مترمربع و در پهنه R112 قرار دارد .

طبق بازديد مورخ 1401/5/20ساختمان موجود با اسكلت فلزي بصورت نيم طبقه در سه تراز زيرزمين بصورت انباري و تاسيسات ، همكف بصورت تجاري و اول بصورت مسكوني مورد استفاده بوده است . زيرزمين داراي دسترسي از كوچه جنوبي وراه پله ميباشد . ساختمان داراي انشعابات مستقل آب ، گاز و برق بوده ، سيستم سرمايش كولر آبي و گرمايش شوفاژ ميباشد .

با عنايت به موارد فوق الذكر و درصورت نداشتن منع قانوني جهت انتقال در دفاتر اسناد رسمي ارزش ششدانگ عرصه واعيان پلاك فوق الذكر مبلغ 61/000/000/000 ريال ( شش ميلياردو يكصد ميليون تومان) اعلام ميگردد.

مورد مزايده :به (ميزان22/84سهم مشاع )معادل بيست ودووهشتادوچهار صدم سهم مشاع از100سهم مشاع ازيك دستگاه آپارتمان به پلاك ثبتي 5017 فرعي از 3 اصلي مفروز و مجزي شده از3333 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 10 حوزه ثبت ملك زيبادشت تهران-بابت محكوم به مبلغ13/934/710/701ريال

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1401/11/12 ساعت9/30 الي09/45 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/12