يك دستگاه آپارتمان به مساحت 110 مترمربع

50000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980227800996
شماره آگهی:
140168460000547028
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شعبه 18 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

 

بموجب دادنامه شماره 140168390000825973 مورخ 1401/01/29 صادره ازشعبه 18 دادگاه عمومی تهران و درپرونده اجرایی کلاسه 0100089ج موضوع دعوی خانم شهربانوشمس لاهیجانی فرزند جواد به طرفیت آقای محمد جواد زارعی به خواسته مطالبه وجه که با محاسبه محکوم به ، به میزان 19/767/625/150 ریال بابت محکوم به و همچنین مبلغ 988/381/257 ریال بابت نیم عشر دولتی با توجه به اینکه از مشارالیه یک فقره پلاک ثبتی به شماره ثبتي103733 فرعي از 6933 اصلي در بخش 2 تهران از مشارالیه شناسایی و توقیف گردیده و دراین خصوص مراتب جهت ارزیابی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و بشرح ذیل توصیف اجمالی وارزیابی گردیده است.

1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک: محکوم علیه فوق

2-محل وقوع ملک: تهران-خ قایم مقام خ مشاهیر پلاک 12ط سوم واحد 11

3-وضعیت ثبتی وکاربری ملک: ثبتي103733 فرعي از 6933 اصلي در بخش 2 تهران با کاربری مسکونی

4- وضعیت ملک از لحاظ اجاره و مدت و میزان اجاره: ملک در اختیار محکوم علیه می باشد.

5- وضعیت ملک از لحاظ مشاعی و مفروز بودن: مفروز می باشد.

6-وضعیت ملک از لحاظ حقوقی که اشخاص نسبت به آن تحت هر عنوان دادند: حسب اظهار خواهان ملک مذکور هیچگونه بدهی به اشخاص،سازمانها و ادارت ندارد.

7-مشخصات ثبتی و تشریح وضعیت آن:

طبق استعلام مورخ 1401/5/18 وهمچنين نامه شماره 140085601025029904 مورخ 1400/9/27 واحد ثبتي نارمك تهران كه درپرونده موجود است عبارت است از ششدانگ عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان به شماره 103733 فرعي از6933 اصلي واقع دربخش2 حوزه ثبتي شمالشرق تهران استان تهران به مساحت 110 مترمربع واقع در طبقه دوم و با قدرالسهم از عرصه و ساير قسمت هاي اشتراكي و مشاعات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آئين نامه اجرايي آن.

8- مشخصات ظاهري:

محل مورد بازديد يك ساختمان مسكوني قديمي ساز مشتمل برواحدهاي مسكوني به انضمام واحدهاي تجاري درهمكف ميباشد و آپارتمان مورد نظر به عنوان دفتر كار مورد بهره برداري قرار مي گرفت و داراي سالن پذيرايي، دو اطاق ، آشپزخانه و سرويس بهداشتي مي باشد. سيستم گرمايش از نوع پكيج وسيستم سرمايش اسپيلت ، نماي ساختمان از نوع آجر بوده وكف آپارتمان از نوع سنگ وديوارها نقاشي بوده و داراي كنتور برق مستقل و كنتورگاز و آب مشترك است.طبق استعلام اخذشده از شهرداري منطقه شش به شماره 506/45916 مورخ 1401/8/4 ملك فاقد گواهي پايانكار مي باشد ومساحت عرصه طبق صورتمجلس تفكيكي 375/61 مترمربع است .

9- نظریه کارشناسی:

با عنايت به موارد موصوف و در نظر گرفتن موقعيت محلي، مساحت و ساير عوامل موثر در ارزيابي، ارزش شش دانگ آپارتمان فوق الذكر به نرخ عادله روز مبلغ پنجاه ميليارد ريال معادل 5/000/000/000 تومان تعيين و اعلام مي گردد.

بنابراین مقررگردید 2/49 دانگ از 6 دانگ ملک فوق الذکر با قیمت پایه 20/756/006/407 در روز یکشنبه مورخ 1401/11/02 ازساعت 11:00 الی 11:30 ازطریق مزایده حضوری درمحل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید بهشتی واقع درتهران خبابان سپهبدقرنی بفروش برسد.مزایده ازقیمت پایه کارشناسی شروع وبه کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایدفروخته خواهدشد.ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس ازخریدار اخذ و مابقی ثمن را خریدار مکلف است حداکثرظرف مهلت یکماه ازتاریخ برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریزوقبض آن رابه این اجراء تحوبل نمایددرغیراینصورت ده درصددریافتی به نفع دولت ضبط خواهدگردید.

 

اجرای احکام مدنی شعبه 18 مجتمع قضایی شهیدبهشتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/02