يك دستگاه آپارتمان به مساحت تقريبي 70

5400000

توضیحات

شماره پرونده:
9709980200201055
شماره آگهی:
140191460000528034
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان پاكدشت
تاریخ صدور:
1401/10/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

 آگهی مزایده اموال غیر منقول

در پرونده کلاسه اجرا 980329 بموجب اجرائیه به کلاسه 971091 له خانم عفت كاكاوند علیه الميرا قلي زاده خانميري – حسين قلي زاده خانميري – فاطمه سلطان صادقي منفرد – حميد قلي زاده خانميري صادره از شعبه 232 دادگاه خانواده یک تهران که طی آن محکوم اند به پرداخت مهریه خواهان به تعداد 114 قطعه سکه تمام بهار آزادی از ماترک مرحوم احد قلی زاده خانمیری لذا در جهت استیفای حقوق محکوم له اموال محکوم علیه شامل سه دانگ از یک واحد آپارتمان توقیف که مورد ارزیابی و کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری قرار گرفته که نظریه کارشناسی و قیمت اعلامی به شرح ذیل می باشد:

نظریه کارشناسی :

ارزيابي ملك به نشاني : پاكدشت بلوار سپاه خيابان فرهنگ كوچه فرهنگ 6 پلاك 16 واحد طبقه 2 به موجب تصوير مبايعه نامه عادي به شماره 7557 مورخ 1389.12.19، خانم عفت كاكاوند و آقاي احد قليزاده مشتركاً هركدام مقدار سه دانگ از شش دانگ يك دستگاه آپارتمان به مساحت تقريبي 70 مترمربع را از آقاي امير كمانگر خريداري نموده اند. يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم روي همكف از ساختماني چهار طبقه و در موقعيت شمالي گذر با اسكلت فلزي و نماي سنگ احداث شده است، آپارتمان معرفي شده شامل اتاق خواب، هال و پذيرايي و سرويس حمام و دستشويي و آشپزخانه بصورت باز ميباشد. پوشش ديوارها اندود گچ و نقاشي و كف نيز موزائيك شده است. آشپزخانه با كابينت فلزي و سينك ظرفشويي با ديوار كاشي كاري شده و شيرآلات اهرمي معمولي ميباشد.سيستم سرمايشي كولر آبي و گرمايشي نيز آبگرمكن ديواري و بخاري ميباشد. آپارتمان داراي كنتور برق تك فاز و نيز كنتور گاز شهري اختصاصي و انشعاب آب مشترك با ساير آپارتمانها ميباشد. نظريه كارشناسي :با عنايت به مطالب فوق الذكر و موقعيت محل ، قدمت ساختمان و نوع بهره برداري،با در نظر گرفتن عوامل فني و موثرِ قابلِ دسترس در موضوع و فارغ از هرگونه مسائل قضايي، حقوقي و مالي و موارد ثبتي و شهرسازي مترتب بر ملك و تصرفات صورت گرفته و در صورت اصالت اسناد و مدارك ابرازي و نبودن موانع قانوني و اداري و امكان انتقال به غير، بدون در نظر گرفتن حقوقي براي ديگران و بدهيهاي احتمالي به شهرداري و اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات و ارگانها، ارزش روز شش دانگ آپارتمان مورد تعرفه به نشاني فوق با بناي موجود و امتيازات و انشعابات منصوبه، جمعاً به مبلغ 5.400.000.000 ريال برابر پانصد و چهل ميليون تومان و ارزش سه دانگ آپارتمان مذكور به مبلغ 2/700/000/000 ريال برابر دويست و هفتاد ميليون تومان ارزيابي و اعلام نظر ميشود.

نظریه مذکور به طرفین ابلاغ که مصون از اعتراض طرفین قرار گرفته است که مبلغ مزایده از قیمت پایه مذکور شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته که مبلغ 10% قیمت فروخته شده فی المجلس و الباقی را می بایست خریدار ظرف یک ماه پرداخت نماید . لذا موعد مزایده

روز سه شنبه مورخ 1401/11/04 ساعت 9 صبح 

تعیین و اعلام می گردد . طالبین می توانند جهت بازدید اموال مذکور پنج روز قبل از موعد مقرر به دفتر اجرای احکام مدنی مراجعه تا ترتیب بازدید داده شود . به درخواست های پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/04