يك دستگاه آپارتمان با كاربري مسكوني به مساحت63 متر

9050000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980916000475
شماره آگهی:
140168460000569224
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شعبه 26 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/13
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

به موجب دادنامه صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی تهران و در پرونده اجرائی کلاسه فوق الذکر موضوع دعوی خديجه يزدان بين به طرفیت براهيم يزدان بين – عليرضا يزدان بين – فاطمه يزدان بين – مژگان يزدان ، به خواسته تقسيم تركه در خصوص پلاك ثبتي 8 فرعي از 3863 اصلي قطعه 2 تفكيكي و تقسیم وجوه حاصل از آن بین مالکین صادر گردیده است که در این خصوص مراتب جهت ارزیابی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و به شرح ذیل توصیف اجمالی و ارزیابی گردیده است.

رياست محترم شعبه 26 اجراي احكام مجتمع قضايي بهشتي تهران موضوع: تقديم نظريه كارشناسي پرونده شماره بايگاني 0100008 ج با سلام و تحيت، احتراما، عطف به ابلاغيه كارشناسي صادره در پرونده فوق الذكر، اينجانب ضمن مطالعه اوراق و محتويات پرونده، نسبت به بررسي مدارك و مستندات ابرازي و بازديد و معاينه ملك موضوع كارشناسي اقدام نموده و قرار كارشناسي اجرا و نتيجه بررسي ها به شرح زير اعلام مي گردد. 1- مشخصات پرونده به نقل از اوراق پرونده: 1-1- خواهان: خديجه يزدان بين 2-1- خواندگان: فاطمه يزدان بين، مژگان يزدان بين، عليرضا يزدان بين، ابراهيم يزدان بين 3-1- خواسته: دستور فروش ملك مشاع 4-1- قرار كارشناسي: ارزيابي آپارتمان به پلاك ثبتي 8 فرعي از 3863 اصلي قطعه 2 تفكيكي 2- آدرس ملك: تهران – پارك شهر – خيابان بهشت – كوچه انصاري – پلاك 7 – طبقه اول 3- مدارك و مستندات ابرازي (احراز اصالت مدارك و مستندات برعهده مراجع ذيصلاح است): 1-3- طبق تصوير پاسخ استعلام ثبتي شماره 139985601042027650 مورخ 06/ 11 /1399 حوزه ثبت ملك مولوي وضعيت ثبتي پلاك 8 فرعي از 3863 اصلي بخش 04 ناحيه 00 به شرح ذيل اعلام گرديده است:« مشخصات ملك: شش دانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني واقع در شمال شرقي طبقه اول به مساحت شصت و سه مترو شصت و يك دسيمتر مربع قطعه دوم تفكيكي به شماره 8 فرعي از 3862و 3863 كه در راستاي استانداردسازي تبديل به 8 فرعي از 3863گرديده است واقع در بخش 04 ناحيه 00 حوزه ثبت ملك مولوي تهران استان تهران به انضمام پاركينگ به مساحت دوازده متروپنجاه دسيمترمربع قطعه چهار تفكيكي واقع در شمال شرق طبقه زيرزمين و يك باب انباري به مساحت دو متر و چهل دسيمترمربع قطعه دوازده تفكيكي واقع در سمت جنوب غربي همكف ذيل ثبت 85287 صفحه 445 دفتر 210 املاك به شماره چاپي 148533 به نام آقاي حسين برزگرقاضي صادر و تسليم شده است و طبق سند قطعي شماره 110010 مورخه 23/ 07 /1384 دفترخانه 84 تهران به خانم مهري ماه ويسه منتقل شده است و از طرف وكيل نامبرده تقاضاي المثني گرديده كه به علت فوت موكل اقدامي صورت نگرفته است» 4- شرح بازديد: ملك تعرفه شده شش دانگ يك دستگاه آپارتمان با كاربري مسكوني به مساحت (63.61) شصت و سه متر و شصت و يك دسيمتر مربع واقع در سمت شمال شرقي طبقه اول بوده و آپارتمان موصوف در ساختماني شش طبقه شامل طبقات زيرزمين همكف و چهار طبقه روي همكف با موقعيت شرقي نسبت به گذر مجاور و با قدمت بيش از 25 سال ساخت، نماي ساختمان از نوع آجر و داراي آسانسور مشاعي مي باشد. آپارتمان موصوف داراي هال پذيرايي، با كف پوش سراميك و پوشش ديوارها گچ با رويه رنگ، پوشش ديوار اتاق خواب گچ با رويه رنگ، آشپزخانه باز با كابينت فلزي و پوشش كف و ديوار از نوع سراميك و كاشي،حمام، سرويس بهداشتي ايراني و روشويي با كفپوش و ديوارپوش سراميك،گرمايش بخاري گازي، سرمايش كولر آبي،آيفون تصويري،داراي پاركينگ به مساحت 12.50 مترمربع و انباري به مساحت 2.40 مترمربع و دسترسي به فضاي نورگير مشاعي ،درب ورودي چوبي، پنجره‌ها تك جداره با قاب فلزي واحد داراي انشعابات برق مستقل و گاز و آب مشترك مي‌باشد. لازم به توضيح است، آپارتمان مذكور براي بهره‌برداري نياز به بازسازي و نقاشي دارد. 5- ملاحظات و توضيحات ضروري: 1-5- حدود رسيدگي: رسيدگي هاي به عمل آمده و اعلام نظر كارشناسي به شرح آتي مبتني بر بررسي تصاوير و مدارك و اطلاعات ابرازي و مدارك موجود در پرونده و بازديد انجام شده مي‌باشد. بديهي است چنان چه بعد از تحرير اين گزارش و ارائه نظريه كارشناسي، مدارك، مستندات و اطلاعات متكي به اسناد قابل قبول ديگري ارائه گردد كه در نتيجه گيري حاصله و نظريه كارشناسي موثر واقع گردد، مسئوليتي متوجه اين بررسي و نظريه كارشناسي صادره نبوده و رسيدگي به آنها خارج از حدود و شمول اقدامات انجام شده مي باشد. همچنين مسئوليت ناشي از هرگونه ادعاي جعل و مخدوش بودن يا نابرابري مدارك ابرازي با نسخ اصلي و رونوشت‌ها و انكار و ترديد به دلايل با اسناد ارائه شده، متوجه ابراز كننده مدارك، اطلاعات و دلايل مي‌باشد. 2-5- آثار مالي ناشي از مسايل قضايي و حقوقي و مالي از جمله ترهين و توثيق و توقيف و همچنين بدهي ساير ارگان‌ها و سازمان‌هاي ذيربط در اين گزارش ملحوظ نگرديده است. 3-5- تسويه حساب بدهي هاي احتمالي بابت عرصه و اعيان پلاك ثبتي مورد كارشناسي به اشخاص حقيقي و حقوقي، ارگان ها و سازمان هاي ذيربط در اين ارزيابي لحاظ نگرديده و قبل از انجام هرگونه عمليات مالي و حقوقي و قضايي و قانوني استعلام از ارگان ها و سازمان هاي ذيربط از جمله شهرداري و اداره ثبت اسناد و املاك الزامي است و در صورت وجود شرايط خارج از مفروضات مندرج در اين گزارش نياز به تهيه گزارش جديد و تجديد ارزيابي مي‌باشد. 4-5- اين گزارش بر اساس مستندات و مندرج متن تنظيم شده است بديهي است هر گونه تغيير در اسناد يا ارائه مدارك جديد اين گزارش تغيير خواهد يافت. همچنين شايان ذكر است كه با توجه به نوسانات شديد قيمت ها و تلاطم و ناپايداري بازار و عدم قطعيت قيمت ها در حال حاضر، ارزيابي اعلام شده به قيمت روز و في الحال بوده و با عنايت به اينكه قيمت ها تابع شرايط روز مي‌باشد، قطعا هرشوك مرتبط با بازار در آينده (دور و نزديك) بر عدم قطعيت قيمت اعلام شده موثر بوده و انتظار تغيير قيمت كاملا اجتناب ناپذير خواهد بود. لذا با توجه به توضيحات فوق ارزيابي انجام شده بر اساس شرايط حاكم بر بازار ارزش متوسط املاك در منطقه استقرار مورد ارزيابي مي‌باشد. 

6- نظريه كارشناسي: با عنايت به توضيحات فوق الذكر، بررسي اوراق و محتويات پرونده و مدارك ابرازي، موقعيت، مساحت، كاربري، قدمت بنا، شرايط زماني و مكاني، انشعابات و ساير عوامل موثر بر قضيه و فارغ از هرگونه مسائل حقوقي و ثبتي مترتب بر ملك، بدهي، ديون، تعهدات احتمالي، تخلفات ساختماني و هرگونه منع معاملاتي و با فرض صحت و اصالت مستندات، ارزش روز شش دانگ عرصه و اعيان آپارتمان مذكور با احتساب منضمات آن، به مبلغ (به حروف:) نه ميليارد و پنجاه ميليون ريال (به رقم:) 9.050.000.000 ريال تعيين و اعلام مي‌گردد.

 

 ارزش پایه مزایده 9.050.000.000 ريال می باشد.

بنابراین مقرر گردید 6 دانگ ملک فوق الذکر در مورخ 1401/10/25 از ساعت 9 الی 9:30 از طریق مزایده حضوری در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید بهشتی( طبقه پنجم) واقع در تهران، خیابان سپهبد قرنی نبش خ سمیه به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از خریدار اخذ و مابقی ثمن را خریدار مکلف است حداکثر ظرف مهلت یکماه از تاریخ برگذاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز و قبض آن را به این اجراء تحویل نماید در غیر اینصورت ده درصد دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد گردید. طالبین می توانند 5 روز قبل از مراسم مزایده به اجرای مدنی مراجعه تا ترتیب بازدید از مورد مزایده را فراهم نماید.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/25