يك خط تلفن همراه به شماره 09141148880

420000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909982160100794
شماره آگهی:
140168460000603076
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

مزایده تلفن همراه

به موجب پرونده اجرایی کلاسه 0100224 ج برابر دادنامه 9909972160101594 و اجرائیه 140068420001359047 صادره ازشعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران له آقاي مهرزاد خوش برش با وکالت آقای فرهاد شیفته و عليه خانم مهناز فتاحی که محکوم علیه به پرداخت مبلغ 3/493/700/000 ريال در حق محکوم له و ایضا به تودیع مبلغ 174/685/000 ريال بابت نیم عشر در حق صندوق دولت محکوم گردیده که حسب تقاضای محکوم له و بمنظور استیفاء محکوم به یک خط تلفن همراه متعلق به محکوم علیه بشماره 09141148880 توقیف و توسط کارشناس رسمي دادگستري به شرح ذيل ارزيابي و توصيف اجمالي گرديد.

اظهار نظر كارشناسي :

احتراماً در خصوص پرونده كلاسه 0100224 نزد آن اجراي محترم موضوع تجديد ارزيابي يك خط تلفن همراه به شماره 09141148880 حسب درخواست محكوم له پرونده آقاي مهرزاد خوش برش به طرفيت خانم مهناز فتاحي باستحضار مي رساند، پس از اطلاع از مفاد قرار صادره ضمن مراجعه به شعبه و مطالعه پرونده از موضوع قرار كه تعيين قيمت خط موبايل مذكور مي باشد مطلع ليكن با توجه به بررسي هاي بعمل آمده و وضعيت فعلي بازار و عوامل موثر در قيمت گذاري، ( از قبيل:كد، ترتيب ارقام، كاركرده بودن سيم كارت و بدون در نظر گرفتن بدهي احتمالي) ارزش پايه خط سيم كارت فوق بمبلغ 420/000/000 ريال معادل چهل و دو ميليون تومان برآورد و اعلام مي‌ گردد.

مقرر گرديد یک خط تلفن همراه اول فوق در روز یکشنبه مورخ 1401/11/09 راس ساعت 9 در مجتمع قضائی شهید صدر در نشانی واقع در تهران خیابان شیخ بهایی شمالی 12 متری اول مجتمع قضائی صدر طبقه اول اتاق مزایده در قبال بخشی از مبالغ محکوم به و نیم عشر به فروش برسد ، قيمت تلفن همراه از پایه بهاي ارزيابي شده شروع و به شخص حقيقي و حقوقي كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد بهاء ( اخرین مبلغ پيشنهادي ) نقداً و في المجلس از برنده مزايده اخذ و الباقي ظرف يك ماه از تاريخ برگزاري مزايده نيز بايد در صندوق دادگستري توديع و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك و تائید مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد ، در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد و ضمنا شرکت کننده گان در مزایده میبایست با کارت عابر بانک به انضمام پرینت اخرین موجودی حساب خود یا یک فقره چک تضمینی به میزان 10 درصد اخرین مبلغ پیشنهادی خود در جلسه حاضر گردند در صورت عدم موارد فوق از حضور انها بعنوان خریدار در جلسه مزایده خودداری خواهد شد

مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام صدر تهران — صالحی تبار

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/09