يك خط تلفن همراه به شماره 09121125496

1500000000

توضیحات

شماره پرونده:
9209982163800492
شماره آگهی:
140168460000657424
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1401/11/23
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال منقول – نوبت اول

مورد مزايده: يك خط تلفن همراه به شماره 09121125496

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 0102508/ ج 1 با موضوع محكوميت محكوم عليه آقاي عليرضا گندمي به پرداخت مبلغ 3/270/217/391ريال بابت اصل خواسته وخسارت تاخيرتاديه مبلغ 1/715/000ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت مبلغ15/000/000 ريال بابت دستمزد كارشناس مجموعا”مبلغ3/273/432/391ريال در حق محكوم له شركت صنايع مخابرات صاايران – صنايع مخابرات صاايران و پرداخت مبلغ163/671/619 ريال بابت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به متعلق به محكوم عليه توقيف؛ موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

در خصوص پرونده كلاسه 0102508 نزد آن اجراي محترم موضوع تجديد ارزيابي يك خط تلفن همراه به شماره 09121125496 حسب درخواست محكوم له پرونده شركت صنايع مخابرات ايران به طرفيت عليرضا گندمي باستحضار مي رساند، پس از اطلاع از مفاد قرار صادره ضمن مراجعه به شعبه و مطالعه پرونده از موضوع قرار كه تعيين قيمت خط موبايل مذكور مي باشد مطلع ليكن با توجه به بررسي هاي بعمل آمده و وضعيت فعلي بازار و عوامل موثر در قيمت گذاري، ( از قبيل:كد، ترتيب ارقام، كاركرده بودن سيم كارت و بدون در نظر گرفتن بدهي احتمالي) ارزش پايه خط سيم كارت فوق بمبلغ 1/500/000/000 ريال معادل يكصد و پنجاه ميليون تومان اعلام و برآورد مي‌ گردد.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1401/12/06ساعت09/15 الي 9/30صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/06