يك باب واحد تجاري به مساحت 32.90 متر مربع در طبقه همكف

75000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920004078752
شماره آگهی:
140168460000572666
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/15
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

درخصوص پرونده اجرائی بشماره 0103696 حسب درخواست خواهان اکرم نحوی به خواسته فروش ملک مشاعی موضوع دادنامه شماره 1401/2338 به ادرس تهران – خيابان پيروزي – بلوار ابوذر – بعد از پل اول – سمت غربي – پلاك 1052 که جهت تعیین قیمت به کارشناس ارجاع و به شرح ذیل توصیف وارزیابی گردیده است

مطابق تصوير سند تك برگ به شماره سريال 160515 د 93 ، يك واحد تجاري واقع در شرق طبقه همكف به مساحت 32.90 متر مربع به انضمام مقدار 17.80 متر مربع آن بالكن داخلي است قطعه سوم تفكيكي ، شماره 153291 فرعي از 4476 اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك 68115 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 7 تهران حوزه ثبت ملك شرق تهران استان تهران ، با قدر السهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايي آن انتقالي به موجب سند شماره 14176 مورخ 88.3.26 دفترخانه 863 تهران .

وضعيت اعياني : مورد بازديد يك باب يك واحد تجاري با بر 3.60 متر ، با قدمت حدوداً 23 سال ، در طبقه همكف ملكي تجاري مسكوني ، به مساحت 32.90 متر مربع در طبقه همكف و 17.80 متر مربع بالكن ، داراي سالن در طبقه همكف با ابعاد داخلي حدوداً 9.20 متر عمق و 3.60 عرض و ارتفاع 4.07 متر و بالكن با ابعاد داخلي حدوداً 4.50 متر عمق و 3.60 متر عرض و ارتفاع 1.72 متر ، پوشش كف از سراميك ، پوشش ديوار از سراميك ، داراي سرويس بهداشتي در بالكن ، ارتباط طبقه همكف به بالكن از راه پله فلزي ، درب شيشه ميرال و كركره برقي ، سيستم سرمايش و گرمايش اسپيليت ، داراي انشعاب آب مشترك و برق مجزا وگاز مجزا و در زمان بازديد بصورت تخليه مشاهده گرديد . ارزش شش دانگ ملكيت ملك به پلاك ثبتي شماره 153291 فرعي از 4476 اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك 68115 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 7 تهران ( بدون احتساب سرقفلي و هر گونه حقوق تجاري ) ، به مبلغ 15،000،000،000 ريال ( معادل يك ميليارد و پانصد ميليون تومان) و ارزش سرقفلي و هر گونه حقوق تجاري به مبلغ 60،000،000،000 ريال ( معادل شش ميليارد تومان ) و ارزش كل عرصه و اعيان و سرقفلي و كليه حقوق تجاري به مبلغ 75،000،000،000 ريال ( معادل هفت ميليارد و پانصد ميليون تومان ) اعلام ميگردد .

فلذا مبلغ پایه 75/000/000/000 ریال برآورد و ارزیابی گردیده است .که مقرر شد روزمزایده سه شنبه مورخ 1401/11/4 از ساعت 8/10 الی 8/30 در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/4