يك باب واحد تجاري به مساحت 21/96 متر

55000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920000703347
شماره آگهی:
140168460000622965
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1401/11/07
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

درخصوص پرونده اجرائی بشماره 0102950 حسب درخواست خواهان سعید عبادی به خواسته فروش ملک مشاعی موضوع دادنامه به شماره 1401-5613 شعبه 148حقوقی تهران به ادرس تهران ، بلوار ابوذر ، خيابان مبارز شرقي ، كوچه اقاقيا ، كوچه احترامي شرقي ، پلاك 14 که جهت تعیین قیمت به کارشناس ارجاع و به شرح ذیل توصیف وارزیابی گردیده است

بر اساس تصوير نامه سازمان ثبت اسناد و املاك حوزه ثبت ملك خاوران تهران مورخ 1400/7/26 ملك مذكور عبارتست از ششدانگ يك باب واحد تجاري واقع در جنوب شرقي طبقه همكف به مساحت 21/96 متر مربع به شماره 202920 فرعي از 4476 اصلي قطعه اول تفكيكي مفروز و مجزي شده از 61072 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 7 حوزه ثبت ملك پيروزي تهران ميباشد .ضمناً كد شناسايي عرصه هر دو ملك 29835013 بوده و در پهنه M113 قرار دارد .مغازه مذكور كه قبلاً به شغل مشاور املاك مشغول بود در جنوب شرقي طبقه همكف ساختماني دوكله قرار دارد . درب مغازه از شيشه ، كف و ديوارها از سنگ و بر مغازه حدود 3/5 متر ميباشد . همچنين مغازه داراي انشعابات آب ، گاز و برق مستقل بوده و بنا به اظهار به مدت 2 سال تخليه ميباشد . ارزش متعارف روز ششدانگ مورد كارشناسي مغازه جهت پايه مزايده برابر مبلغ 55/000/000/000 ريال ( معادل پنج ميليارد و پانصد ميليون تومان ) برآورد و پيشنهاد ميگردد .

فلذا مبلغ پایه 55/000/000/000 ریال برآورد و ارزیابی گردیده است .که مقرر شد روزمزایده سه شنبه مورخ 1401/11/25 از ساعت 8/1 0 الی 8/30 در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود.

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/25