يك باب منزل مسكوني دو طبقه

3510000000

توضیحات

9909980705900940

140012460000247685
شعبه 10 اجراي احكام حقوقي شهرستان شيراز

1400/10/15

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به نام خدا

به موجب درخواست آقای محمود واردی فرزند علی اکبر دستور فروش ملک مشاع به طرفیت خواندگان : 1- علی 2- سروناز هر دو به شهرت جباری و فرزندان غلامحسین 3-غلامحسین جباری فرزند احمدعلی 4- سامان 5- سعید هر دو به شهرت واردی و فرزندان محمد 6- مصطفی 7- احمد 8- لیلا 9- طیبه همگی به شهرت واردی و فرزندان علی اکبر توسط شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شیراز صادر، به این اجرا ارجاع و با شماره بایگانی 0000390 ثبت گردش ثبتی ملک استعلام و با احراز مالکیت طرفین ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی که پس از قطعیت نظریه کارشناسی خواهان تقاضای برگزاری مزایده وفق قانون اجرای احکام مدنی را نموده است، لذا ضمن رعایت ماده 119 ق . ا . ا . مدنی فروش از طریق انتشار آگهی انجام و مزایده برگزار می گردد . به همین جهت روز یکشنبه 1400/11/03 از ساعت 9 الی 10 صبح در اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز واقع در خیابان ملاصدرا – بن بست شهید جمالی – مجتمع دادگاههای حقوقی شیراز شعبه دهم اجرای احکام مدنی مزایده برگزار می گردد و مطابق ماده 126 ق . ا . ا . مدنی متقاضیان خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از ملک بازدید نمایند. قیمتی که مزایده از آن شروع می شود بر اساس نظریه 1400/05/11 کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 35/100/000/000 ریال می باشد. متقاضیان شرکت در مزایده بایستی 3/510/000/000 ریال به عنوان 10% قیمت پایه کارشناسی با شناسه واریز(927108100100019909980705900940) به حساب شماره IR080100004058012907627341 به نام صندوق سپرده دادگستری شیراز واریز و اصل فیش واریزی را که به تأیید امور مالی دادگستری استان فارس رسیده باشد در ابتدای برگزاری مزایده به اجرای احکام تحویل نمایند . وفق ماده 128 ق . ا . ا . مدنی برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و به موجب ماده 129 ق . ا . ا . مدنی باقیمانده 10% قیمت پیشنهادی که به عنوان برنده مزایده شناخته می گردد را بلافاصله در همان ساعت برگزاری مزایده به عنوان سپرده به شماره حساب اعلامی واریز و اصل فیش واریزی را به اجرای احکام تحویل و بقیه بهای مزایده را حداکثر طرف مدت 30 روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و فیش واریزی را به اجرا تحویل دهد. در صورت عدم پرداخت 90% باقیمانده ، مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد.چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعلام گردد وقت جدید تعیین می گردد.هرگونه بدهی ملک به اداره دارائی ،شهرداری و سایر مراجع قانونی بر عهده مالکین می باشد.جهت شرکت در مزایده تأیید قبض واریزی توسط ذیحسابی دادگستری فارس الزامی است.این آگهی نوبت دوم می باشد.

مشخصات و آدرس مورد مزایده وفق مواد 135 و 138 قانون اجرای احکام مدنی : 6 دانگ عرصه و اعیان مفروز پلاک ثبتی 96 فرعي از 1728 اصلي بخش 4 شیراز به آدرس شيراز – چهار راه اصلاح نژاد – خيابان اصلاح نژاد – كوچه 7 – كوچه 2 / 7 شامل یک باب منزل دوطبقه با کاربری مسكوني با كد پستي 63649 و 63648 – 71738 . ملك مورد نظر داراي عرصه ملكي به مساحت 208 متر مربع و عرض 8 متر مي باشد . بخش اعياني آن بصورت يك باب منزل مسكوني دو طبقه با اسكلت بنايي درب از ساختمان سقف تير آهن و شيرواني بصورت متروكه در هر يك از طبقات همكف و اول مشتمل بر چهار اطاق جمعاً با زير بناي به مساحت تقربيي 240 متر مربع مجهز به يك عدد درب نفر رو و يك عدد درب ماشين رو انشعاب (آب ، گاز و برق ) و متعلقات مربوطه و محوطه سازي مي باشد . سيستم گرمايش بخاري گازي و سيستم سرمايش بصورت كولر آبي مي باشد.در زمان بازديد ملك خالي از سكنه بوده است .

 مدیر شعبه دهم اجرای احکام حقوقی شیراز – داریوش خرمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز یکشنبه 1400/11/03 از ساعت 9 الی 10 صبح