يك باب مغازه دو نبش واقع در طبقه همكف قسمت تجاري مجتمع مسكوني سپيده

12440000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709982640800721
شماره آگهی:
140191460000545213
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهريار /قديم
تاریخ صدور:
1401/10/17
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

به موجب اجرائيه صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومي حقوقي شهريار له : صفر علی دردائی اشتلق عليه : صابر دردائی اشتلق که محکومند به پرداخت مبلغ 3/137/509/716 ریال بابت اصل خواسته و تاخیر تادیه در حق محکوم لها وپرداخت مبلغ 155/575/485 ريال بابت نيم عشردرحق صندوق دولت که با توجه به توقیف پلاک ثبتي 29835 فرعي از 1 اصلي به عنوان مال وتقاضاي توقيف وفروش آن جهت استيفاي محکوم به که پس از ارجاع امر به کارشناس جهت ارزيابي واظهار نظر کارشناس منتخب پلاک مورد نظر به ميزان 12/440/000/000 ريال مورد ارزيابي قرار گرفت که پس از ابلاغ نظر کارشناس ومصون ماندن از اعتراض مقرر گرديد روز چهار شنبه مورخ 1401/11/13ساعت 10 صبح در محل شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري شهريار از طريق مزايده به ميزان مبلغ محکوم به فروش رسد،لذا طالبين ميتواننددر صورت تقاضا پنج روز قبل از تاريخ مزايده با هماهنگي اين اجرا از مال بازديد ودر صورت تمايل با داشتن ده درصد از پايه کارشناسي به میزان محکوم به بصورت چک تضمين شده بانک ملي در مزايده شرکت ومال به بالاترين قيمت پيشنهادي به ميزان مبلغ محکوم به، به فروش خواهد رسيد وبرنده مزايده مالک مشاع پلاک موصوف برابر مقررات ثبتي خواهد شد که پس از مشخص شدن برنده مزايده وي ميبايست مبلغ ده درصد از قيمت فروش مال را في المجلس به حساب سپرده دادگستري شهريار واريز ونسخه اي از فيش واريزي را به اين اجرا ارائه نمايد که پس از عدم وصول اعتراض ظرف مهلت قانوني وتاييد دادگاه محترم مقدمات نقل وانتقال پلاک به ميزان مبلغ محکوم به، بنام برنده مزايده برابر مقررات ثبتي معمول خواهد شد وبرنده مزايده مالک مشاع پلاک ثبتي مذکور خواهد بود.مال مورد مزايده به آدرس فاز 4 اندیشه -میدان شهدا به سمت بلوار گلهای غربی – خیابان یادگار امام – خیابن استاد شهریار – مجتمع تجاری سپیده پلاک 7 می باشد. مال مورد معرفي يك باب مغازه دو نبش واقع در طبقه همكف قسمت تجاري مجتمع مسكوني سپيده مي باشد. مغازه داراي آبدارخانه و سرويس بهداشتي بوده ارتفاع سقف از كف 3/14 متر مي باشد. كفسازي مغازه با سنگ ، پوشش ديوار با سراميك و سقف رنگ بوده داراي شيشه سكوريت در دو طرف مي باشد. مغازه داراي انشعابات برق اختصاصي و آب و گاز مشترك مي باشد. در زمان بازديد مغازه به صورت تخليه و كليد آن در اختيار آقاي عرفان دردائي (فرزند مالك) قرار داشت ايشان اظهار نمود :”سرقفلي مغازه واگذار نشده است و ملكيت و سرقفلي متعلق به مادرم مي باشد.”

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار-فرزاد باباعباسی

استان تهران – شهرستان شهريار – بلوار امام خميني – شهرك اداري – دادگستري شهرستان شهريار

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/13