يك باب مغازه خيابان 17 شهريور بمساحت 29/34 متر

17500000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920004484022
شماره آگهی:
140168460000593333
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/23
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

درخصوص پرونده اجرائی بشماره 0100316 حسب درخواست خواهان اکبر حیدری به خواسته فروش ملک مشاعی 1354/3578 موضوع دادنامه به شماره1400-8357 شعبه 150 حقوقی تهران به ادرس خیابان پیروزی ميدان شهدا ، خيابان 17 شهريور ، پلاك قديم 1068 و پلاك جديد 1225 که جهت تعیین قیمت به کارشناس ارجاع و به شرح ذیل توصیف وارزیابی گردیده است

يك قطعه كارگاه ( نوع ملك طلق ) به پلاك ثبتي 1354 فرعي از 3578 اصلي ، مفروز و مجزي شده از 12 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 7 حوزه ثبت ملك پيروزي بمساحت 187/68 مترمربع طبق پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد و املاك پيروزي به شماره نامه 140085601043032464 مورخ 1400/10/8 عرصه و اعيان يك باب واحد تجاري ( وضعيت خاص طلق ) به شماره 959 فرعي از 3578 اصلي قطعه 4 تفكيكي ، مفروز و مجزي شده از 12 فرعي از اصلي مذكور بخش 7 حوزه ثبت ملك پيروزي به مساحت 29/34 مترمربع واقع در سمت غرب همكف كه مقدار 14/34 مترمربع آن هنگام تخريب و نوسازي در آينده جزو گذر خواهد شد طبق تصوير سند به شماره شناسه يكتا 139920301043035080 و شماره سريال 455891 ( 99/الف) .

در بازديد بعمل آمده ملك بصورت يك مغازه داراي تابلوي ” كابينت آشپزخانه هنردوست تاسيس 1342 ” با بر حدودا 3/35 متر به خيابان 17 شهريور بمساحت 29/34 مترمربع و يك كارگاه متصل به مغازه بمساحت 187/68 مترمربع در پشت مغازه مي باشد . سرقفلي مغازه و كارگاه جهت شغل فلزكاري ( ميز و كمد سازي ) در اختيار شخص ديگري مي باشد . كف مغازه موزائيك و ديوارها تركيب گچ و mdf مي باشد و در زمان بازديد تخليه بود .كارگاه داراي سالن اصلي با سقف شيرواني و دواتاق ( يكي از اتاق ها با پارتيشن شيشه اي ايجاد شده است ) ، يك فضاي حياط و انباري و حمام در مجاورت حياط بوده كه فضاي حياط با اسكلت فلزي و سقف سبك شيبدار پوشانده شده است و در زمان بازديد تخليه بوده پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد و املاك پيروزي به شماره نامه140085601043032464 مورخ 1400/10/8 تصميم شماره 5269-1400 مورخ 1400/5/23 اداره ثبت اسناد و املاك مبني بر غير قابل افراز بودن ملك تصوير دو برگ سند به شماره هاي يكتا 139920301043035770 و 139920301043035080 به شماره هاي سريال 443730 و 455891 ( 99/ الف ) مربوط به چهار دانگ از شش دانگ پلاك هاي ثبتي به ترتيب 3578/1354 و 3578/959 به نام آقاي اكبر حيدري پايانكار ساختماني به شماره 142082300 مورخ 1385/6/4 پلاك ثبتي 3578/12

با لحاظ شرايط حاكم بر بازار مسكن در زمان ارزيابي ، قيمت ملكيت مغازه و كارگاه موصوف بدون در نظر گرفتن قيمت سرقفلي املاك به شرح ذيل برآورد ميگردد :

قيمت ملكيت مغازه به پلاك ثبتي 3578/959 به مبلغ 17.500.000.000 ريال معادل يك ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون تومان

قيمت ملكيت كارگاه به پلاك ثبتي 3578/1354 به مبلغ 28.200.000.000 ريال معادل دو ميليارد و هشتصد و بيست ميليون تومان 

فلذا مبلغ پایه از ملبغ کارشناسی شروع میگردد .که مقرر شد روزمزایده چهارشنبه مورخ 1401/11/12 از ساعت 8/40 الی 9/00 در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود.

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/12