يك باب مغازه به متراژ 27 متر پاكدشت بلوار شهداي رحيمي

3800000000

توضیحات

شماره پرونده:
140191920005812351
شماره آگهی:
140191460000574282
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان پاكدشت
تاریخ صدور:
1401/11/03
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول /غیر منقول

در پرونده کلاسه اجرا 0101906 بموجب اجرائیه به کلاسه 0101906 له مریم افروز علیه وحید عسگری صادره ازشعبه دوم که طی آن محکوم علیه به پرداخت 312 قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 1/634/720/000 ريال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 2/340/000/0 ريال بابت نیم عشر دولتی محکوم گردیده است لذا در جهت استیفای حقوق محکوم له اموال محکوم علیه شامل سه دانگ یک مغازه توقیف که مورد ارزیابی و کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری قرار گرفته که نظریه کارشناسی و قیمت اعلامی به شرح ذیل می باشد:

نظریه کارشناسی : سه دانگ يك باب مغازه به متراژ 27 بيست و هفت مترمربع به آدرس پاكدشت بلوار شهداي رحيمي محله البرز خيابان فجر 30 متري البرز قطعه شماره 8 پلاك 22 (مغازه سمت درب ورودي ساختمان) در قسمتي از حياط يك ساختمان دو مغازه با اسكلت فلزي و نماي سنگ از سمت گذر 30 متري احداث شده است مغازه تعرفه شده با كركره برقي و درب شيشه سكوريت و كف و بدنه سراميك و داراي كنتور آب و سرويس بهداشتي مي باشد. كه با عنايت به تصوير مبايعه نامه داخل پرونده به شماره ثبت 22497458 تاريخ 30/08/1400 خواهان و خوانده مشتركا هر كدام سه دانگ از آقاي حامد سلگي با ساير شرايط قيد شده در مبايعه نامه خريداري كرده اند). فاقد سند رسمي و فاقد عدم خلاف از شهرداري پاكدشت مي باشد. ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ مجموع حق سرقفلي و حقوق مالكانه مغازه موصوف و ساير عوامل موثر در دسترس بصورت تخليه و بدون در نظر گرفتن سوابق ثبتي (مانند مصادره اي بودن و …) و مالكيتي و بلا معارض بودن به مبلغ 3/800/000/000 ريال معادل سيصد و هشتاد ميليون تومان اعلام مي گردد. نظریه مذکور به طرفین ابلاغ که مصون از اعتراض طرفین قرار گرفته است که مبلغ مزایده از قیمت پایه مذکور شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته که مبلغ 10% قیمت فروخته شده فی المجلس و الباقی را می بایست خریدار ظرف یک ماه پرداخت نماید . لذا موعد مزایده

مورخ 1401/11/25 روز سه شنبه ساعت 9 صبح

تعیین و اعلام می گردد . طالبین می توانند جهت بازدید اموال مذکور پنج روز قبل از موعد مقرر به دفتر اجرای احکام مدنی مراجعه تا ترتیب بازدید داده شود . به درخواست های پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/25