يك باب مغازه امام زاده حسن پاساژ گلستان

5850000

توضیحات

شماره پرونده:
9809980213501037
شماره آگهی:
140168460000601029
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران
تاریخ صدور:
1401/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

اگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجب پرونده کلاسه 0000815 و دادنامه صادره از شعبه184 دادگاه عمومی تهران خواهان آقای محسن قادرزاده فرزند نريمان خواندگان مرتضي شقاقي فرزند علي اصغر دایر بر فروش ملک به آدرس تهران وقوع ملك به آدرس تهران- امام زاده حسن- خيابان امين الملك- روبروي پاسگاه قديم- پلاك 112 – پاساژ گلستان- راهرو سمت چپ- واحد 8 مراجعه گرديد و از ملك مورد نظر بازديد به عمل آمد و گزارش كارشناسي به شرح ذيل مي‌باشد:مستندات:طبق تصوير اسناد و مدارك ارائه شده ملك داراي سند ششدانگ يك باب مغازه به شماره پلاك ثبتي 30658 فرعي از 2398 اصلي مفروز و مجزي شده از 70 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 10 ثبتي تهران قطعه 74 تفكيكي با قدرالسهم از ساير مشاعات و مشتركات به مساحت 13.11 مترمربع با حدود اربعه شمالاً:بطول 3.80 متر با مغازه مجاورشرقاً: بطول 3.45 متر درب و ديوار به راهروجنوباً: بطول 3.80 متر با مغازه مجاورغرباً: 3.45 متر با مغازه مجاورمشخصات ملك كف مغازه سنگ و بدنه پوشش بلكا مي باشد. ارتفاع مغازه حدود 5.5 متر مي باشد. درب ان شيشه سكوريت است. داراي انشعاب برق مستقل و گاز مشترك است.در هنگام بازديد شخصي بنام ايراندوست به شماره همراه 09126970766 اعلام كردند كه مستاجرمغازه هستند و حدود 70 ميليون تومان وديعه به اقاي برخورداري داده اند. در اين زمينه مستندي ارائه ندادند.حدود رسيدگي رسيدگي هاي بعمل آمده و اعلام نظر كارشناسي مبتني بر بررسي تصاوير ومدارك و اطلاعات مضبوط در پرونده و ارائه شده از سوي خواهانها خواندگان وكلاي آنها و استماع اظهارت طرفين مي باشد . بديهي است چنانچه بعد از ارايه نظريه كارشناسي مدارك و مستندات و اطلاعات متكي به اسناد قابل قبول ديگري ارايه گردد كه در نتيجه گيري حاصله و نظريه كارشناسي موثر واقع گردد مسئوليتي متوجه اين بررسي و نظريه كارشناسي صادره نبوده و رسيدگي آن خارج از حدود شمول اقدامات انجام شده مي باشد همچنين مسئوليت ناشي از هر كونه ادعاي جعل و مخدوش بودن يا نابرابري مدارك ابرازي نسخ اصلي و رونوشت ها و انكار و ترديد به دلايل اسناد ارايه شده متوجه ابزار كننده مدارك ، اطلاعات و دلايل مي باشد اين گزارش صرفاً جهت اجراي احكام شهيد مطهري تهران و براي پرونده فوق الذكر تهيه شده است و قابل استناد و استفاده در ساير مراجع قضائي و يا ساير مراجع ديگر نمي‌باشد.

نظريه كارشناسي:با توجه موقعيت پاساژ و موقعيت مغازه در پاساژ و قدمت بنا و عرض معبر و جميع عوامل موثر و مراتب مشروح فوق و در صورت نداشتن منع قانوني جهت انتقال و عدم بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي و صرفه‌نظر از احراز مالكيت و در صورت عدم بدهكاري به شهرداري و ديگر ارگانها و در صورت عدم واگذاري سرقفلي مغازه به غير و فارغ از هرگونه مواردحقوقي ،ثبتي ، مالكيت و سوابق آن ، صلح حقوق ، وقف و اصلاحي بدون درنظرگرفتن بدهي به بانك ها و موسسات مالي واعتباري ، ادارات ، بيمه ، اتحاديه ، شهرداري ، اصلاحي و سايرديون و بشرط بلا معارض بودن ونداشتن منع قانوني جهت نقل وانتقال در تاريخ تقديم گزارش، ارزش ششدانگ عرصه و اعيان شامل ملكيت و سرقفلي مغازه برابر 5.850.000.000 ريال معادل پانصد و هشتاد و پنج ميليون تومان ارزيابي و اعلام مي گردد. که به شرح گزارش ریال توصیف و ارزیابی شده ومقرر است و به انذازه طلب محکوم به و نیم عشر دولتی بفروش میرسد و در تاریخ 1401/11/17 راس ساعت10:00 در محل اجرای احکام مجتمع قضائی شهید مطهری از طریق مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی به شماره شبا سپرده موقت دادگستری به شماره IR520170000002171299017001واریز و از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار الباقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند

دادرس اجرای احکام شعبه184حقوقی تهران-تاتلاری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/17