يك باب كارگاه قديم ساخت سقف شيبدارمساحت 221.5 متر

54000000

توضیحات

شماره پرونده:
9609980250600200
شماره آگهی:
140191460000544953
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني بخش كهريزك
تاریخ صدور:
1401/10/17
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

متن مزایده اموال غیر منقول

مطابق پرونده اجرایی حاضر در این اجرا براساس محتویات پرونده محکوم علیه آقای محمدرضا تیموری در اجرای مفاد اجرائیه صادره از شعبه دادگاه عمومی بخش کهریزک محکوم به پرداخت 105 عدد سکه تمام بهار آزادی مبلغ 20.265.000.000 ریال بابت مهریه در حق محکوم له خانم پریسا صباغی و پرداخت مبلغ ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت لذا با عنایت معرفی مال از سوی محکوم له یاد شده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاك ثبتي شماره 981 فرعي از 92 اصلي مفروز از 48 فرعی از اصلی مذکور به مساحت 221/5 مترمربع به نشانی باقرشهر جاده قمصر بعد از روستای دهنو سمت جنوب جاده ضلع جنوب غربی مجموعه کارگاههای موجود در منطقه که عبارتست يك باب كارگاه قديم ساخت سقف شيبدار كه بصورت كارگاه استحصال ضايعات پلاستيك و توليد گرانول داير ، فعال است. عرصه به ابعاد 10.35 – 21.40 متر و مساحت 221.5 مترمربع و از شمال و شرق به املاك مجاور و از جنوب و غرب به گذرهاي موجود محدود است. سمت غرب ساختمان سقف شيبدار اسكلت خرپاي پوشش پروفيل قوطي و ورق آزبست و كف بتن و ديوارهاي آجري پلاستر ماسه و سيمان به ارتفاع متوسط چهار متر و مساحت حدود 120 مترمربع مستقر است. سمت شرق ملك نيز اتاق دفتري و كارگري و سرويس بهداشتي و حمام مستقر با زيربناي حدود 30 مترمربع قرار دارد. مابقي ملك حياط و قسمتي از حياط نيز بوسيله سازه هاي موقتي مسقف شده است. ملك داراي انشعاب برق و گاز و در زمان بازديد داير و فعال است. هيچگونه مجوز توليد و گواهي پايانكار و يا ساير مدارك و مستندات مربوط به وضعيت ساختمان و فعاليت مورد اشتغال ارائه نشد با توجه به توضيحات فوق نتيجه ارزيابي ششدانگ عرصه و اعيان ملك مذكور شماره 981 . 92 بانضمام انشعابات و امتيازات و جميع ملحقات عرفي و قانوني با مشخصات مشروح و بدون ارائه مجوزات قانوني احداث و فعاليت و صرف نظر از احراز مالكيت و انتساب آن به اشخاص حقيقي و حقوقي بر اساس كاربري و وضع موجود موقعيت زماني و مكاني و لحاظ ساير عوامل موثر و بدون احتساب هرگونه بدهي و ديوين احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي و با فرض اصالت و صحت مستندات ابرازي و فارغ از مشكلات ثبتي و حقوقي و بازداشت و بطور كلي نداشتن منع شرعي و قانوني جهت معامله و انتقال رسمي به نظر اينجانب برابر 54.000.000.000 ريال (پنجاه و چهار ميليارد ريال) و سهم الارث محكوم عليه بر اساس گواهي حصر وراثت مورخ 06 / 11 / 1400 شعبه 960 شوراي حل اختلاف شهرري برابر 5.062.500.000 ريال پنج ميليارد و شصت و دو ميليون و پانصد هزار ريال معادل پانصد و شش ميليون و دويست و پنجاه هزار تومان برآورد مي گرد بعنوان پايه مزايده برآورد و اعلام ميگردد. قیمت می شود که قیمت پایه برای مزایده است تقاضای محکوم له برای مزایده اموال معرفی شده مقرر شده در روز 1401/11/11 ازساعت 10 الی 11 صبح از طریق مزایده در دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کهریزک واقع در بلوار شهید بهشتی جنب شهرداری بفروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ، 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است تا یک ماه نسبت به پرداخت الباقی ثمن معامله اقدام نماید ،در غیر این صورت 10 درصد اولیه با هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد ، طالبین در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این شعبه مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از زمین مورد تعرفه شده داده شود.

رضا حسینی-دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کهریزک

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/11