يك باب ساختمان قدیمی مخروبه 

40000000000

توضیحات

9909980708200479

140012460000250364
شعبه سوم اجراي احكام مدني شيراز/قديم

1400/10/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرائی کلاسه  9901009  شعبه سوم اجرای احکام مدنی شیراز/ قدیم دستور فروش ملک مشاع به شرح ذیل الذکر به درخواست خواهان خانم سارا بمبئی رو   فرزند عباس با وکالت احسان محمدی کشکولی   بطرفیت خواندگان: 1-دادستان عمومی وانقلاب شیراز 2-شهربانو 3-رحمتی 4-زهرا 5-پروین همگی کشتکاران فرزندان جعفر 6-نسرین پاکدل فرزند محمد 7-ملودی محصول فرزند اسماعیل (ردیف 6و7 ورثه مرحوم اسماعیل محصول )   که توسط شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شیراز صادر و به این اجرا ارجاع گردیده است . لذا ضمن رعایت ماده 119 ق . ا . ا . مدنی فروش از طریق انتشار آگهی انجام و مزایده برگزار می گردد . به همین جهت روز سه شنبه   مورخ   1400/11/05 از ساعت 9 الی 10 صبح در شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز واقع در خیابان ملاصدرا – بن بست شهید جمالی – مجتمع دادگاههای حقوقی شیراز مزایده برگزار می گردد و مطابق ماده 126 ق . ا . ا . مدنی متقاضیان خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از ملک بازدید نمایند. قیمتی که مزایده از آن شروع می شود بر اساس نظریه شماره  1400220903629023 -مورخ   1400/04/12 و نظریه تکمیلی شماره 1400220444527358 مورخ 1400/06/12 و شماره 1400220788156895 مورخ 1400/09/10 هیات سه نفره  کارشناسان رسمی دادگستری  مبلغ    40/000/000/000 ریال (ارزش 6دانگ) می باشد. متقاضیان شرکت در مزایده بایستی 10% قیمت پایه کارشناسی را به حساب سپرده  شماره  ir080100004058012907627341  در وجه صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی واریز  و اصل  فیش واریزی را در ابتدای برگزاری مزایده به اجرای احکام تحویل دهند و وفق ماده 128 ق . ا . ا . مدنی برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و به موجب ماده 129 ق . ا . ا . مدنی 10% قیمت پیشنهادی را بلافاصله در همان ساعت برگزاری مزایده به عنوان سپرده به شماره حساب اعلامی واریز و اصل فیش واریزی را به اجرای احکام تحویل و بقیه بهای مزایده را حداکثر طرف مدت 30 روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و فیش مربوطه را به قسمت اجرا تحویل دهد. در صورت عدم پرداخت 90% باقیمانده مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.این آگهی نوبت اول  می باشد. مشخصات و آدرس مورد مزایده وفق مواد 135 و 138 قانون اجرای احکام مدنی :

6 دانگ عرصه و اعيان يك باب ساختمان قدیمی مخروبه  تحت پلاک ثبتی  0 فرعی از 4839 اصلي  واقع در بخش یک ناحيه چهار  شيراز  به آدرس : شيراز –  خيابان  لطفعلی خان زند  – گود عریان-کوچه جنب مجتمع نیکان-کوچه مسجد گنج (کوچه42)- فرعی 5-سمت چپ پلاک 26- كد پستي : 34793 – 71378 . ملك مورد نظر كه به شماره ثبت 10034535 در صفحه 104 دفتر 239، بخش 1 شيراز به ثبت رسيده است داراي عرصه به مساحت 97 / 610 مترمربع و بصورت مشاع مي باشد كه ساختمان قديمي با اسكلت خشتي و مخروبه در آن احداث شده و خالي از سكنه و داراي حقوق ارتفاقي و انشعابات آب ، برق و گاز مي باشد. طبق تصاوير اسناد مالكيت ارائه شده ، ملك مذكور داراي حقوق ارتفاقي شامل چاه مستراح خانه به پلاك ثبتي 4841 و دالان و كرياس(درگاه ورودي) اشتراكي با خانه پلاك 4838 به استثنا عمارت فوق دالان نامبرده و صندوق خانه كه جزء خانه پلاك 4838 است، مي باشد. – قدمت اعيان پلاك مذكور بيش از يكصد سال است.

مدیردفتر شعبه سوم اجرای احکام مدنی شیراز /قدیم – سعید منصوری

اطلاعات بیشتر

مهلت

مورخ   1400/11/05 از ساعت 9 الی 10 صبح