يك باب خانه 121متری

140000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9409980227000433
شماره آگهی:
140168460000555027
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غيرمنقول بموجب اجرائيه شماره 140068420000483268 مورخه 1400/06/02 صادره ازشعبه 6 دادگاه حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران، و در پرونده اجرايي کلاسه 0000026/ ج3 دعوي له علی نیکتاش بطرفيت اخانم هما نیکتاش و دیگران ، با موضوع تقسیم ترکه، كه كه در اين خصوص شش دانگ پلاک ثبتی 1/5781 بخش 8 بجهت فروش و تقسیم وجوه حاصل از آن بین مالکین مشاعی به شرح ذیل کارشناسی گردید

نظریه کارشناس

در اجراي قراركارشناسي صادره پرونده به شماره بايگاني 0000026 در خصوص ارزيابي ملك‌ مطروحه و اعلام قيمت روز پلاك‌ ثبتي مزبور، اين كارشناس با توجه به بازديد به عمل آمده از محل وقوع ملك و مطالعه اسناد و مدارك ابرازي موجود، گزارش و نظريه كارشناسي به شرح ذيل تنظيم نموده و به استحضار مي‌رساند:

 

نشاني: تهران، خيابان خيام، پشت امامزاده سيد نصرالدين، كوچه شادلو، كوچه بصيرالعلومي، پلاك هاي 20 و 22

 

اسناد و مشخصات پلاك:

 

– حسب تصوير مالكيت دفترچه اي ابرازي به شماره ورقه مالكيت 3/535695 شش دانگ يك باب خانه به شماره يك فرعي از 5781 اصلي واقع در بخش هشت تهران غرب سيدناصرالدين كه در صفحه 386 دفتر 41 تحت شماره 4046 ثبت شده و به نام صاحب سند تهيه، تنظيم و صادر شده است. طبق مرقومه همين سند در صفحه هشت و نه نقل انتقالات مطابق سند شماره 7817 به تاريخ 47/04/08 دفترخانه اسنادرسمي شماره 272 تهران، ملك مذكور به آقاي عباس نيكتاش بطور قطعي منتقل شده است.

 

– حسب نامه شماره 512/16/32078 به تاريخ 1401/07/10 رئيس اداره حقوقي منطقه 12 تهران درخصوص ملك به پلاك ثبتي يك فرعي از 5781، حسب اعلام حوزه معاوننت شهرسازي و معماري اين منطقه به استحضار مي رساند: ملك مورد نظر فاقد پرونده شهرسازي در سيستم آرشيو مي باشد، ليكن طبق گزارش واصله از ناحيه مربوطه ابعاد ملك از قسمت شمال 13/68 متر و در قسمت جنوب 14 متر و در قسمت غرب 8/78 متر اعلام گرديده است. براين اساس مساحت عرصه به صورت تقريبي 121 مترمربع محاسبه گرديد. ملك در پهنه M114 و در محدوده ميراثي حريم درجه يك امامزاده سيدنصرالدين واقع گرديده است و هرگونه صدور مجوز نيازمند استعلام از ميراث فرهنگي مي باشد. مورد نظر از حد شرق با گذر 8 متري اصلاحي به ميزان 2/20 متر اصلاحي برخورد دارد. لازم به ذكر است كه موردنظر سند حد و حدودي بوده و ابعاد و مساحت وضع موجود نيازمند تهيه كروكي توسط كارشناس رسمي دادگستري مي باشد. مراتب جهت بهره برداري ايفاد مي گردد.

 

حدود رسيدگي و كارشناسي:

 

– رسيدگي انجام شده و نظريه ارائه شده براساس مستندات ابرازي، محتويات پرونده، قرار كارشناسي و در چهارچوب قوانين و مقررات حاكم و عرف جاري بوده و مسئوليت صحت، اعتبار، اصالت و جامعيت آنها برعهده ارائه دهندگان مي‌باشد و رسيدگي به موارد فوق‌الذكر خارج از صلاحيت كارشناسي رشته راه و ساختمان است.

 

– چنانچه پس از ارائه نظريه كارشناسي هرگونه مدارك جديدي ارائه شود كه در نتيجه نظريه تاثيري داشته باشد، مسئوليتي از اين بابت متوجه اقدامات انجام شده و نظريه صادره نبوده و در صورت لزوم و با صلاحديد و دستور مقام محترم قضايي در خصوص آن پس از اجراي تشريفات قانوني، بررسي و اظهارنظر مجدد يا تكميلي صورت خواهد پذيرفت.

 

– مسئوليت گزارش حاضر به لحاظ صحت اطلاعات و ادعاهاي مندرج در آن و مفروضات مبناي تهيه آن، بر عهده ارائه‌دهنده اطلاعات و مستندات مي‌باشد و انعكاس اظهارات در گزارش به منزله تائيد يا رد آن نمي‌باشد.

 

– لازم به توضيح است كه ملاحظات مربوط به دوره زماني كارشناسي با توجه به نوسانات قيمتها و تلاطم ناپايدار بازار و عدم قطعيت قيمتها در حال حاضر ارزيابي اعلام شده به قيمت روز و في الحال بوده و با عنايت به اينكه قيمتها تابع شرايط روز مي‌باشند، قطعاً هر شوك مرتبط به بازار در آينده دور و نزديك بر عدم قطعيت قيمت اعلام شده موثر بوده و انتظار تغيير قيمت كاملاً اجتناب ناپذير خواهد بود لذا با توجه به توضيحات فوق كارشناسي انجام شده مربوط به ارزيابي براساس شرايط حاكم بر بازار ارزش املاك در منطقه استقرار مورد ارزيابي مي باشد.

 – نظريه كارشناسي حاضر صرفاً در محدوده قراركارشناسي مرجع قضايي ارجاع كننده حاضر بوده و در خصوص ساير موارد و به خصوص دعاوي احتمالي و يا وثيقه‌گذاري موضوعيت ندارد.

 

مشاهدات:

 – ملك موضوع كارشناسي سمت غرب گذر واقع شده است. سمت شرق ملك راهروي ورودي يك باب اتاق در سمت جنوب و يك باب مغازه در سمت شمال است. اين قسمت داراي يك طبقه زيرزمين است كه شامل تعدادي اتاق است. قسمت مياني ملك حياط است كه از تراز ورودي ملك پايين‌تر است. در سمت غرب گذر نيز اعياني بسيار فرسوده دو طبقه شامل تعدادي اتاق در سمت شمال و جنوب است. ملك موضوع كارشناسي فرسوده و كلنگي بوده و ايمني لازم جهت بهره برداري را ندارد. نماي اعياني سيماني، سيستم باربري ديوار باربر و ملك داراي انشعابات شهري است. درب پنجره ساختمان از نوع فلزي و برخي از نوع چوبي است. سرمايش ملك كولر آبي و گرمايش از نوع بخاري گازي است. كف سيمان و بدنه اندود گچ با پوشش رنگ است.

 

نظريه كارشناسي :

 با عنايت به موارد پيش گفته و ديگر عوامل تاثيرگذار در قضيه و بنابر مدارك موجود در پرونده و تحقيقات محلي و با در نظرگرفتن مساحت، ابعاد، موقعيت مكاني و زماني ملك و حق و حقوق متعلقه و صرفنظر از احراز اصالت اسناد و اثبات هرگونه مالكيت و انتساب آن به هر شخص حقيقي و حقوقي و فارغ از موارد بازداشتي و احتمال هرگونه مغايرت‌هاي مربوط به حدود ثبتي و نداشتن هرگونه منعي از جهات قانوني و شرعي و بدهي‌هاي احتمالي بابت ماليات و عوارض شهرداري، بانكها و اشخاص و ساير بدهي‌هاي مشابه و تعهدات و ديوني كه ممكن است، وجود داشته باشد. به نظر اينجانب، ارزش شش دانگ ملك موضوع كارشناسي به نشاني ذكر شده در بالا به تاريخ روز برابر 140000000000 (يكصد و چهل ميليارد) ريال معادل 14000000000(چهارده ميليارد)تومان ارزيابي و تعيين مي‌گردد شش دانگ ملک با مشخصات فوق الذکر در روز یکشنبه مورخه 1401/11/09 از ساعت 10 صبح الي  10/30 از طريق مزايده حضوري در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني نبش چهارراه سميه واحد مزايده بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه شش دانگ به مبلغ 14000000000ريال شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد.ضمنا” هزينه انتقال سند رسمي بعهده خريدار ميباشد و اين شعبه هيچ تعهدي در خصوص تخليه و تحويل ملک موصوف ندارد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/09