يك باب خانه قديمي با عرصه 75.5 متر

29000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920006018724
شماره آگهی:
140168460000593287
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/23
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

درخصوص پرونده اجرائی بشماره 0101069 حسب درخواست خواهان عباس انجامی به خواسته فروش ملک مشاعی موضوع دادنامه به شماره 1400/8724 شعبه 153 حقوقی تهران به ادرس خیابان تهران – خيابان خاوران – خيابان مخبر جنوبي – كوچه عليخاني – پلاك 12 که جهت تعیین قیمت به کارشناس ارجاع و به شرح ذیل توصیف وارزیابی گردیده است

مطابق تصوير سند دفترچه اي به شماره چاپي 169317 ، شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت 75.50 متر مربع ، قطعه اول تفكيكي به شماره 284 فرعي از 3960 اصلي واقع در بخش 7 تهران ، اراضي دولاب ، شمالاً به طول 5.60 متر به كوچه شش متري ، شرقاً به طول 14.10 متر به قطعه ، جنوباً به طول 5 متر به قطعه ، غرباً به طول 16.10 متر به قطعه ميباشد مورد بازديد يك باب خانه قديمي با عرصه 75.5 متر مربع داراي اصلاحي ( عرض گذر اصلاحي 8 متر ) ، با قدمت بالاي 40 سال ، در سه طبقه زيرزمين و همكف و اول ميباشد . طبقه زيرزمين شامل يك اتاق و حمام و آشپزخانه ، طبقه همكف شامل دو اتاق تو در تو ، آشپزخانه و سرويس بهداشتي در حياط ، كه با سقف سبك ، بخشي از حياط پوشيده شده ، طبقه اول شامل دو اتاق تودر تو و آشپزخانه كوچك و سرويس بهداشتي و حمام ، پوشش كف موزاييك و سراميك و بخشي از سنگ ، پوشش ديوار رنگ و كاغذ ديواري و بخشي از كاشي ، پنجره ها فلزي ، نماي ساختمان سيماني ، سيستم سرمايش كولر آبي ، سيستم گرمايش بخاري گازي ، داراي انشعاب آب و برق و گاز و در حال حاضرداراي بهره بردار ميباشد .مطابق نامه شهرداري به شماره 514.45946 مورخ 14.1.08.30 كد شناسايي ملك مذكور 28030006 كه در سيستم مكاني ملك به گذر شمالي 8 متري ، تعريض از محور ، برخورد دارد به علت عدم وجود اطلاعات و سابقه شهرسازي ، امكان پاسخگويي در خصوص ميزان اصلاحي ملك وجود ندارد . ملك فاقد پروانه ساختماني و پايانكار ميباشد .ارزش شش دانگ عرصه و اعيان ملك به پلاك ثبتي 284 فرعي از 3960 اصلي ، به مبلغ 29،000،000،000 ريال ( معادل دو ميليارد ونهصد ميليون تومان) اعلام مي گردد .

 فلذا مبلغ پایه 29/000/000/000 ریال برآورد و ارزیابی گردیده است .که مقرر شد روزمزایده دوشنبه مورخ 1401/11/10 از ساعت 8/10 الی 8/30 در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود.

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/10