يك باب خانه احداثي در يك قطعه زمين بمساحت 132

13200000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920004060258
شماره آگهی:
140168460000568425
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدرس تهران
تاریخ صدور:
1401/10/13
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

 

 

آگهي مزايده اموال غير منقول

به موجب دادنامه شماره 140168390010783720 مورخ 1401/08/2 صادره از شعبه 85داداگاه عمومی حقوقی تهران و طي پرونده اجرائي به کلاسه0101045/جخواهان اقای علی رضائی با وکالت اقای ابراهیم خدایار وخوانده خانم نرگس بخش دخت به خواسته دستور فروش پلاک ثبتی 20058فرعی از 4476اصلی مفروز ومجزی شده از15368فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 7تهران به مساحت 132مترمربع که توسط کارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل توصيف وارزيابي ميگرددوپلاک ثبتی فوق بصورت ششدانگ به مزایده گذاشته خواهد شد0

خواهان : اقاي علي رضايي و خوانده : خانم نرگس بخش دخت 

 موضوع : دستور فروش ملك مشاعي ، ارزيابي پلاك ثبتي 20058 فرعي از4476 اصلي بخش 7 تهران ، طبق راي شعبه 85 دادگاه شهيد مدرس 

 اينجانب پس از مطالعه پرونده به محل ملك به نشاني: تهران – خيابان پيروزي – محله نيروي هوايي -خيابان دهقان – خيابان شهيد كريمي – پلاك 115 مراجعه و پس از بازديد و معاينه محلي و بررسي هاي لازم نتيجه را به استحضار ميرساند.

 مشخصات ثبتي :

 بموجب استعلام ثبت : ششدانگ عرصه و اعيان يك باب خانه احداثي در يك قطعه زمين بمساحت 132 مترمربع پلاك 20058 فرعي از 4476 اصلي مفروز و مجزي شده از 15368 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 7 تهران حوزه ثبت پيروزي استان تهران است.

 به حدود : شمالا بطول 6 متر به قطعه 241 تفكيكي ، شرقا بطول 22 متر به قطعه 255 تفكيكي ، جنوبا بطول 6 متر به خيابان به عرض 10 متر و غربا بطول 22 متر به قطعه 253 تفكيكي است.

 به مالكيت آقاي علي رضايي به ميزان 5 دانگ مشاع از ششدانگ مستند مالكيت 19175 مورخ 99/10/3 دفترخانه 1544 تهران موضوع سند مالكيت اصلي بشماره چاپي 602344 سري ب سال 99 است.

 و خانم نرگس بخش دخت به ميزان يك دانگ مشاع از ششدانگ مستند مالكيت 2012 تاريخ 89/12/16 موضوع سند مالكيت چاپي 0318698 صفحه 378 دفتر جلد 642 ثبت گردد مشخصات ساختمان :

 محل مورد بازديد يك ساختمان دو طبقه و نيم شمالي با اسكلت نيمه فلزي و ديوارهاي باربر آجري و نماي خارجي آجر و سنگ واقع در زميني بمساحت 132 مترمربع به قدمت بيش از 40 سال است .

 زير بناي ساختمان حدود 230 مترمربع است و شامل زيرزمين بمساحت حدود 10 مترمربع بعنوان انباري و طبقه همكف و اول هر كدام بمساحت حدود 85 مترمربع شامل يك يا دو اتاق و آشپزخانه و سرويسهاي بهداشتي و نيم طبقه بمساحت حدود 50 مترمربع شامل يك اتاق و هال آشپزخانه و سرويسهاي بهداشتي است و در حياط نيز سرويس بهداشتي قرار دارد همچنين در پاگرد پله ها نيز سرويس بهداشتي و انباري قرار دارد .

 پوشش كف موزاييك و مفروش با موكت ،ديوارها رنگ و نقاشي و دربهاي داخلي چوبي و پنجره ها آهني است . سرويسهاي بهداشتي و آشپزخانه با پوشش كف سراميك و ديوارها كاشيكاري شده با دربهاي آلومنيومي است و آشپزخانه داراي كابينت چوبي و آهني است. ملك داراي انشعاب آب و برق و گاز است . سيستم گرمايش بخاري گازي و سرمايش كولر آبي است.

 حدود رسيدگي: رسيدگيهاي بعمل آمده و اعلام نظر كارشناسي به شرح آتي مبني بر تصاوير اسناد و مدارك و اطلاعات موجود در پرونده و ابرازي مي باشد.چنانچه بعد از تحرير اين گزارش و ارائه نظريه كارشناسي مدارك و مستندات و اطلاعات متكي بر اسناد قابل قبول ديگري ارائه گردد و مستندات و اطلاعات جديد تاثيري بر نتيجه گيري حاصله و نظريه كارشناسي داشته باشد مسئوليتي متوجه اين بررسي و نظريه كارشناسي صادره نبوده و رسيدگي به آنها خارج ازحدود اقدامات انجام شده حاضر مي باشد و پس از انجام تشريفات قانوني مجددا بررسي و در مورد آنها اظهار نظر خواهد شد. همچنين مسئوليت ناشي از هرگونه ادعاي جعل و مخدوش بودن يا نابرابري مدارك ابرازي،نسخ اصلي و رونوشتها و انكار و ترديد به دلايل يا اسناد ارائه شده، متوجه ابراز كننده اسناد، مدارك، اطلاعات و دلايل مي باشد.

 نظريه كارشناسي:

 با توجه به موقعيت مكاني و زماني و عوامل موثر در قيمت گذاري و صرف نظر از احراز اصالت اسناد و اثبات هرگونه مالكيت و انتساب آن به هر شخص حقيقي يا حقوقي و فارغ از هرگونه موارد ديون، بدهي،رهن و تعهدات ذيربط ملك به اشخاص حقيقي و حقوقي و مغايرتهاي ثبتي و در صورت نداشتن معارض و موانع قانوني جهت انتقال ملك در يكي از دفاتر رسمي كشور،از نظر اينجانب قيمت روز شش دانگ پلاك ثبتي 20058 فرعي از 4476 اصلي بخش 7 تهران بمساحت 132 مترمربع به مبلغ 79،200،000،000 ريال معادل هفت ميليارد و نهصد و بيست ميليون تومان ارزيابي و اعلام ميگردد.

 همچنين ارزش يك دانگ مشاع از ششدانگ آن به مبلغ 13،200،000،000ريال ( يك ميليارد و سيصد و بيست ميليون تومان ) محاسبه و اعلام ميگردد. مقرر گرديده که در روزسه شنبه مورخ  1401/11/4راس 10 صبح در دفتر اجراي احکام مدني مجتمع قضائي شهيد مدرس بنشاني حکيميه سازمان آب خ امام حسين عليه السلام مجتمع قضائي شهيد مدرس طبقه 4 واحد اجراي احکام مدني ملک فوق از طريق مزايده بفروش برسد.طالبين مي توانند 5 روز قبل از مزايده از ملك بازديد و در وقت مزايده شركت نمايند. مزايده از قيمت پايه کارشناسي شروع و به کساني که بالا ترين قيمت را پيشنهاد دهند فروخته ميشود و بلافاصله 10درصد آن از برنده مزايده که می باست قبلا به حساب سپرده مجتمع قضائی شهید مدرس به شماره 2171299039007 نزد بانک ملی شعبه تهران نو واریز کرد ه باشند اخذ خواهد شد و الباقي آنرا از تاريخ مزايده ظرف يکماه مي بايست پرداخت نمايد در غير اين صورت پس از کسر هزينه هاي اجرائي10درصد بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد و مزايده باطل مي گردد.لازم به ذکر است شرط حضور در مزایده در دست داشتن قبض 10 درصد پایه کارشناسی می باشد که متقاضیان می توانند روز از قبل از مزایده در دفتر اجرا حاضر و نسبت به واریز 10 درصد اقدام نمایند در غیر این صورت در روز و ساعت مزایده جهت واریز 10 درصد قیمت پایه مزایده در صورت قطع بودن سیستم قضائی این واحد اجرا هیچ مسولیتی در این مورد نخواهد داشت

اطلاعات بیشتر

مهلت

 1401/11/4