يك باب خانه احداثي به مساحت 93 متر

37

توضیحات

شماره پرونده:
9909980215101445
شماره آگهی:
140168460000555038
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران
تاریخ صدور:
1401/10/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیر منقول

به موجب دادنامه 14006839001407385-16/ 8/ 1400دستور فروش ملک مشاع صادره از شعبه 241 دادگاه حقوقی تهران با موضوع دستور فروش ملک مشاع خواهان احمد کازرونی با وکالت آقای محسن علی محمدی خواندگان1-محمد اقبالی 2-محمد جواد اقبالی 3-مسعود اقبالی 4-مریم اقبالی 5-محمدرضا اقبالی 6-ماریا اقبالی 7-مازیار اقبالی 8-آقای پور اندخت9-فریده اقبالی 10-خانم منیجه فتاح 11-سوسن اقبالی 12-علی اکبر اقبالی 13-خانم طیبه اقبالی 14-طوبی اقبالی که حسب درخواست خواهان ششدانگ پلاک ثبتی45 فرعی از 947اصلی مفروز ازشماره 1فرعی از اصلی مذکور واقع دربخش 10تهران ناحیه2 به آدرس تهران-هفت چنار-خیابان امیر قلی-کوچه شریف -بن بست حسینی پ2 جهت ارزیابی به کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع گردیده به مبلغ 000/000/ 000/ 37 ریال ارزیابی گردیده و در مرحله مزایده قرار گرفت که ششدانگ ملک فوق الذکربر مبنای قیمت کارشناسی به مبلغ 000/ 000/ 000/ 37ریال درمورخه10/ 11/ 1401 دوشنبه راس ساعت 12الی30/ 12ظهراز طریق اجرای احکام مدنی مجتع قضائی شهید مطهری به فروش میرسد از طالبین شرکت در مزایده تقاضا می شود در صورت تمایل به خرید 10 درصد از قیمت پایه کارشناسی را به صورت نقد و یا طی یک فقره چک تضمینی برای شماره شبای ir52017000000171299017001بانک ملی در روز مزایده همراه داشته باشند ملک فوق به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و الباقی مبلغ طی یک ماه از تاریخ مزایده میبایست به صندوق سپرده دادگستری استان تهران واریزگردد چنانچه خریدار ظرف یک ماه نتواند الباقی مبلغ را پرداخت نماید 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط خواهد شد- مشخصات ملک الف – مشخصات ثبتي عرصه ملك عرصه ملك مذكور عبارتست از ششدانگ يك باب خانه احداثي به مساحت 93 متر مربع به شماره 45 فرعي از 947 اصلي مفروز از شماره 1 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 10 تهران اراضي اكبر آباد داراي سند مالكيت به شماره ثبت 159340 مورخ 44/1/21 صفحه 285 دفتر 989 به نام آقاي محمد جواد اقبالي كازروني ثبت و صادر و تسليم گرديده است . ضمناً كد شناسايي عرصه ملك 22973011 بوده و در پهنه R122 قرار دارد .ب – مشخصات فني اعياني اعياني ملك مذكور عبارتست از ساختماني قديمي ساز جنوبي و 4 طبقه ( زيرزمين مسكوني + همكف مسكوني + 2 طبقه تك واحدي روي آن ) ، اسكلت ساختمان فلزي با سقف طاق ضربي ، نما از سيمان ، پنجره ها تك جداره با قاب فلزي ، كف واحدها موزاييك و ديوارها نقاشي شده ، آشپزخانه معمولي و فاقد كابينت ، فاقد آسانسور و پاركينگ و داراي انباري و بالكن ، سيستم گرمايشي بخاري گازي + آبگرمكن و سيستم سرمايشي كولر آبي است . همچنين ملك داراي انشعابات آب و گاز مشترك و برق مستقل بوده و از سمت جنوب و شرق قابليت تجميع دارد . بر ملك 6 متر و عرض فعلي كوچه 3 متر و پس از اصلاحي 4/6 متر ميباشد .که با کلیه اوصاف ششدانگ ملک فوق الذکربر مبنای قیمت کارشناسی به مبلغ000/ 000/ 000/ 37ریال درمورخه 10/ 11/ 1401روز دوشنبه ازساعت 12الی30/ 12ظهر از طریق اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی شهید مطهری تهران واقع در ناحیه 18 تهران به فروش میرسد . توضیح به اینکه این اجراء نسبت تخلیه و تحویل ملک مذکور مسولیتی ندارد

دادورز اجرای احکام شعبه 241 دادگاه حقوقی تهران- سبحانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

10/ 11/ 1401