يك باب خانه احداثي از يك قطعه زمين به مساحت 73.16 متر

30000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920003560724
شماره آگهی:
140168460000573421
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران
تاریخ صدور:
1401/10/17
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

اگهی مزایده اموال غیرمنقول (دستور فروش ملک مشاع )

 

بموجب پرونده کلاسه 0101563 ج ش دادنامه صادره از شعبه 190 دادگاه عمومی تهران محکوم له احمد مهدی پور حاجی اقا با وکالت پدرام صادقی به طرفیت محکوم علیه صفر باصر دایر بر فروش شش دانگ به پلاک ثبتی شماره 7769 فرعی از 2395 بخش 10 تهران وسپس تقسیم ثمن حاصله به نسبت سهم الارث بین طرفین پرونده صادره از شعبه مارالذکرملک فوق که توسط کارشناس رسمی دادگستری توصیف و ارزیابی شده ومقرر است در ساعت 10 صبح در مورخه 1401/11/12 در دفتر دادرس اجرای احکام مدنی متمرکز شعبه 190 دادگاه عمومی تهران مجتمع قضائی شهید مطهری از طریق مزایده ازپایه قیمت نظریه کارشناسی که قیمت شش دانگ ان به مبلغ 30/000/000/000 ریال نظریه کارشناسی شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است

احتراما در اجراي قرار كارشناسي صادره در خصوص پرونده كلاسه بايگاني 0101563 موضوع ارزيابي ششدانگ عرصه و اعيان ملك به پلاك ثبتي 7769 فرعي از 2395 اصلي بخش ده تهران كه با معرفي وكيل خواهان از محل وقوع آن به نشاني تهران خيابان امام خميني بعد از خيابان جيحون كوچه حصاركي بن بست مومني پلاك 9 بازديد و پس از انجام معاينات فني و تحقيق و بررسي هاي ممكن گزارش كارشناسي به شرح ذيل تقديم مي دارد.

تصوير سندوكالت فروش به شماره 51580مورخ2/8/89 در دفتر خانه اسناد رسمي شماره 188 تهران فروشنده آقاي داوود ميرقاسمي فرزند حسن و خريدار آقاي احمد مهدي پور حاجي آقا مورد وكالت ميزان دو دانگ مشاع از شش دانگ يك باب خانه احداثي از يك قطعه زمين به مساحت 73.16 متر مربع به پلاك ثبتي 7769 فرعي از 2395 اصلي مفروز از شماره 374 4فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 10 تهران كه در تاريخ 41/12/11به نام مريم فرما سي ثبت و صادر گرديد . وطي سند قطعي شماره 32361 مورخ84/8/28 از سوي آقاي صفر ناصر ب ميزان دو دانگ از ششدانگ به آقاي داوود ميرقاسمي منتقل گرديد.

عرصه ملك به مساحت حدود 73.16 متر مربع به صورت پشت قواره و اعياني آن يك ساختمان چهار طبقه شامل زير زمين به عنوان سه واحد انبار و سرويس بهداشتي به مساحت كل حدود 10 متر مربع طبقات اول تا سوم هر طبقه يك واحد مسكوني به مساحت مفيد بيشتر از حدود 45 متر مربع ميباشد اسكلت ساختمان نيمه فلزي و ديوار باربر با قدمت بيش از 45 سال داراي يك رشته راه پله و فاقد آسانسور است . هر واحد داراي يك اتاق خواب و آشپزخانه و سرويس توالت و حمام است. كف واحد موزاييك و بدنه آشپزخانه و سرويس ها كاشي درها چوبي و پنجره هاي فلزي سرمايش كولر آبي و گرمايش بخاري گازسوز و آبگرمكن گازي است. ساختمان داراي انشعاب آب و گاز مشترك و سه انشعاب برق است.

نظريه كارشناسي … با عنايت به موارد فوق و با توجه به موقعيت زماني و مكاني و كميت و كيفيت عرصه و ميزان بر و نحوه دسترسي و شكل زمين و كميت و كيفيت اعياني نوع سازه و معماري و نوع مصالح مصرفي قدمت و فرسودگي سازه و تاسيسات مكانيكي و برقي و فقدان پايان كار و سند تفكيكي و فقدان سند شش دانگ و فقدان آسانسور و در نظر گرفتن ساير عوامل موثر حداقل ارزش ششدانگ عرصه و اعيان ملك موصوف به پلاك ثبتي 7769 فرعي از 2395 اصلي بخش ده تهران به همراه اعياني ها و انشعابات مصوبه و ساير متعلقات و منضمات در صورتي كه منع قانوني جهت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي نداشته باشد و بدون در نظر گرفتن ديون احتمالي و اشخاص حقيقي و حقوقي جهت پايه مزايده کلا به مبلغ 30.000.000.000ريال معادل سه ميليارد تومان ارزيابي و اعلام نظر مي گردد و از طریق مزایده به فروش میرسد و اجرای احکام پس از فروش جهت تحویل ملک هیچ تعهدی ندارد

 

اجرای احکام مدنی شعبه 190 دادگاه عمومی تهران مجتمع قضایی شهید مطهری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/12