يك آپارتمان مسكوني واقع در طبقه اول بلوك شمالي به مساحت 44 متر

1500000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709980228901076
شماره آگهی:
140168460000576435
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران
تاریخ صدور:
1401/10/17
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

 

بسمه تعالی

بموجب پرونده اجرایی 0100556 ج محکوم له: مريم ماستري فراهاني محکوم عليه: طاهره ماستري فراهاني – محمدجواد شهبازي نژاد – شهناز ماستري فراهاني – ام ليلا پيل پايه – فاطمه شهبازي نژاد – محمدنبي شهبازي نژاد – معصومه ماستري فراهاني با موضوع دستور فروش اموال ماترک متوفی ملک به گواهي صورت مجلس تفكيكي پلاك 1 فرعي از 1803 اصلي بخش 3 تهران ، شماره 11615 مورخ 1382/4/24 ، ششدانگ يك دستگاه آپارتمان قطعه دوم تفكيكي مفروز و مجزي شده از 1 فرعي از 1803 اصلي بخش 3 تهران ، واقع در سمت مركزي شمالي طبقه اول به مساحت 44 متر و 14 دسيمتر مربع كه 2 متر و 31 دسيمتر مربع آن بالكن است . 

 آدرس : تهران ، خيابان شيخ هادي ، نرسيده به خيابان جمهوري اسلامي ، خيابان هاتف ، پلاك 28

مشخصات ملک مورد ارزیابی : – الف : مشخصات ثبتي ملك موضوع ارزيابي :

 1- ب : مشخصات ظاهري آپارتمان موضوع ارزيابي :

 آپارتمان موضوع ارزيابي يك آپارتمان مسكوني واقع در طبقه اول بلوك شمالي يك مجتمع جنوبي 30 واحدي است . فاقد سند مالكيت تفكيكي است ، ليكن صورت مجلس تفكيكي دارد . داراي يك اتاق ، سالن پذيرايي و آشپزخانه و سرويس بهداشتي است . به فضاي گذر مشرف است . داراي بالكن است . سيستم سرمايش كولر آبي و گرمايش رادياتور و موتورخانه مركزي است . پوشش غالب كف سراميك و پوشش غالب ديوار گچ و رنگ است . قاب پنجره ها آهن با شيشه تك جداره است . حسب اظهار پاركينگ ندارد . انباري دارد . ساختمان داراي نما سنگ و دو آسانسور و دو راه پله در دو بلوك شمالي و جنوبي است كه هر يك از طبقات اول الي پنجم در هر بلوك سه واحد آپارتمان مسكوني و راه پله و آسانسور مستقل دارد . گواهي پايان كار ساختمان در تاريخ 1382/03/28 صادر شده است .

 1-ج : نظر كارشناس :

 ا جميع مشخصات و موقعيت ، بدون احتساب هر گونه بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي و وضعيت موجود ، قيمت ششدانگ عرصه و اعيان آپارتمان قطعه دوم تفكيكي مفروز و مجزي شده از 1 فرعي از 1803 اصلي بخش 3 تهران به مساحت 44 متر و 14 دسيمتر مربع با انباري منضم و جميع مشاعات و مشتركات در مجموع پانزده ميليارد ريال معادل يك ميليارد و پانصد ميليون تومان برآورد و اعلام مي گردد.

 

 

باتوجه به مراتب فوق الذکر وقت مزایده مورخ 1401/11/3 ازساعت13/00 الی 13/30 تعیین ومحل برگزاری مزایده در واحد اجرای احکام متمرکز مجتمع قضایی شهید مدنی واقع در تهران ،خیابان ایرانشهر میباشد.شخصی که درجلسه مزایده بالاترین قیمت را نقدا پیشنهاد نمایند بعنوان برنده مزایده شناخته میشود و ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس ونقدا از برنده مزایده اخذ وسپس بحساب سپرده 2171299079005 مجتمع قضایی شهید مدنی نزد بانک ملی ایران شعبه کریمخان کد 168 واریز میگرددوخریدار موظف است باقیمانده ثمن مورد مزایده را ظرف حداکثر یکماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید. درغیر اینصورت بدوا هزینه های انجام شده از سپرده واریزی کسر والباقی بنفع دولت ضبط میگردد.طالبین میتوانند 5 روز قبل از موعد مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مدنی مراجعه تا موجبات بازدید آنها از ملک فراهم گردد.