يكدستگاه ميني بوس بنز به شماره پلاك 953ع67 ايران 19

رایگان

توضیحات

140150920001791055

140250460000125897
اجراي احكام شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1402/08/17

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول- نوبت اول

درخصوص پرونده اجرائی کلاسه 0200712 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه له آقای محمدحسین شاه میرزائی و علیه دوهزارو سی فرآورده های لبنی حاجی بابا و… دایر بر مطالبه وجه ، شعبه 8 اجراي احکام مدنی کرمانشاه در نظر دارد مال غیر منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده137قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند:

موضوع مزایده: يكدستگاه ميني بوس بنز به شماره پلاك 953ع67 ايران 19

مشخصات فني وسيله

شماره انتظامي :953ع67 ايران19، نوع كاربري وسيله نقليه: ميني بوس، سيستم : بنز، تيپ : 309، شماره موتور:3116200573، شماره شاسي :37939116001257، مدل خودرو : 1366،رنگ: سبز سفيد خاكستري روغني، ظرفيت:16نفر، تعداد محور: 2، نوع سوخت :گازوييل، تعداد چرخ :6، تعداد سيلندر :4، وضعيت شاسي : سالم، وضعيت موتور : سالم، وضعيت دستگاه انتقال نيرو : سالم، وضعيت فرمان و سيستم تعليق و جلوبندي : سالم. خودرو قابل شماره گذاري مي باشد. خودرو داراي  بيمه نامه شخص ثالث به شماره 02/1100/2466/2466/72 تا تاريخ 1403/04/29  نزد شركت بيمه ميهن معتبر مي باشد. لاستيك حدودا 60%  مي باشد. خودرو بصورت دور رنگ محاسبه مي گردد و داراي آثار زنگ زدگي بر روي سقف و قسمت مختلف بدنه سمت راست و چپ  خودرو مي باشد. در استعلام بعمل آمده از سامانه اجراييات راهور داراي مبلغ «3/280/000» ريال معادل سيصد و بيست و هشت هزار تومان  مي باشد . نيازمند تعويض چراغ عقب راست و چپ مي باشد .5-خودرو قاقد صندلي هاي سمت راست بود و صندليهاي سمت چپ پوسيده بوده و نيازمند تهيه صندلي هاي داخل كامل بوده . گزارش مذكور با فرض صحت اصالت مدارك واسناد خودرو و صرفا در خصوص موضوع قراركارشناسي «ارزيابي » تنظيم و ارائه گرديده. 

طبق نظریه کارشناس مورخ 1402/03/27 ارزش ششدانگ خودرو مینی بوس بنز مذکور بامشخصات فوق بدون كسر ديون دولتي شامل (خلافي، ماليات، عوارض شهرداري وهزينه پاركينگ وغيره ) درصورت احراز اصالت اركان وسيله نقليه اعم از شماره شاسي، شماره موتور و پلاكت مشخصات وعدم هر گونه مانع شماره گذاري مبلغ 3/500/000/000 ریال (سیصد و پنجاه میلیون تومان) ارزیابی گردیده است. مزایده برای روز سه شنبه 1402/09/23 ساعت 10:30 صبح در طبقه همکف چهارراه ارشاد دادگستری کل کرمانشاه برگزار میگردد. طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجراء واقع در چهار راه بسیج بلوار بنت الهدی طبقه همکف شعبه 8 اجرای احکام مدنی  ساختمان مرکزی دادگستری مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود، در غیر اینصورت هیچ عذری بابت عدم اطلاع از اوصاف اموال مذکور قابل پذیرش نخواهد بود شرکت کنندگان در مزایده می بایست 10% قیمت کارشناسی را از قبل به شماره شبای ir740100004056012907595698  واریز و تا قبل از مزایده فیش آن را تحویل این اجرا دهند مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف است10% بهای پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری تودیع و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند .در صورت عدم پرداخت بقیه مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور سند انتقال بنام خریدار صادر می شود. هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار است.

دادورز شعبه هشتم اجرای احکام مدنی- احمد نصرتی