يكدستگاه خودرو وانت آريسان مدل 1395 رنگ :سفيد روغني

1550000000

توضیحات

شماره پرونده:
9609982163101299
شماره آگهی:
140168460000550628
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1401/10/05
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال منقول – نوبت اول

مورد مزايده : يكدستگاه خودرو وانت آريسان به شماره انتظامي 33/117ب 73 مدل 1395 ضمنا”خودروموردمزايده داراي توقيف مقدم مي باشد.

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 9903322/ ج 2 با موضوع محكوميت محكوم عليه آقاي حسين گودرزي پور به پرداخت مبلغ1/790/000/000 ريال بابت اصل خواسته ومبلغ 9/455/786/476بابت اصل وخسارت تاخيرتاديه مبلغ60/250/000 ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت مبلغ10/000/000 ريال بابت دستمزد كارشناس در حق محكوم له آقاي محمدرضا سليمي جهرمي و پرداخت مبلغ 329/480/471ريال بابت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به يكدستگاه خودرو وانت آريسان به شماره انتظامي 33/117ب 73 مدل 1395متعلق به محكوم عليه توقيف؛ خودروي موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

در خصوص پرونده كلاسه 9903322 مبني بر ارزيابي و تعيين قيمت يكدستگاه خودرو وانت آريسان به شماره انتظامي 33/117ب 73 مدل 1395 ،اينجانب كارشناس منتخب پس از مطالعه دقيق پرونده و استماع اظهارات خواهان و خوانده نظريه كارشناسي خودرو به شرح زير به استحضار مي رساند :

 1-مشخصات خودرو بر اساس محتويات پرونده :

 نوع :وانت سيستم آريسان مدل 1395 رنگ :سفيد روغني شماره موتور118g0028305 شماره شاسي 6G7663039 شماره انتظامي 117ب 73 ايران 33

 2-وضعيت خودرو :برابر اعلام محكوم عليه خودرو در پاركينگ حوالي شهر قم در توقيف گرديد كه از آدرس آن اطلاع ندارد و علي رغم پيگيري اينجانب نامبرده مقدمات بازديد خودرو را فراهم ننمود لذا ارزيابي و تعيين قيمت خودرو بر اساس خودرو مشابه انجام پذيرفت .

 3- ارزيابي و تعيين قيمت: با عنايت به نوع و سيستم و تيپ ، مدل ، رنگ و ديگر مولفه هاي ازرش گذاري و با در نظر گرفتن عرف حاكم بر بازار وسائط نقليه موتوري زميني قيمت خودرو مورد بحث مبلغ 000/000/550/1 ريال معادل يكصدوپنجاه و پنج ميليون تومان برآورد و تعيين مي گردد.

 با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1401/11/04 ساعت9/00 الي09/15 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس (در قالب كارت عابربانك)؛ و به واحد مزايده تحويل دهند؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/04