يكدستگاه حفاري كشورآلمان1997

53650000000

توضیحات

شماره پرونده:
9409982163701246
شماره آگهی:
140168460000560023
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1401/10/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال منقول – نوبت اول

مورد مزايده يكدستگاه حفاري بدون كشنده مستعمل مدل1997سيستم bauerbg26hs870به شماره سريال187002ساخت كشورآلمان شماره گمركي11- 6032637 مورخ1390/09/19گمرك شهيدرجائي

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 9702026/ ج 1 با موضوع محكوميت محكوم عليه آقاي عليرضا ستاري به پرداخت مبلغ 40/000/000/000ريال بابت اصل خواسته و مبلغ23/350/000 ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت مبلغ 61/500/000ريال بابت دستمزد كارشناس ومبلغ720/000/000ريال بابت خسارات دادرسي وپرداخت مبلغ25/880/000ريال بابت حق الوكاله وكيل مجموعا”40/786/230/000ريال در حق محكوم له خانم سكينه فاضلي باوكالت آقاي داودچهرقاني و پرداخت مبلغ2/039/311/000ريال ريال بابت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به يكدستگاه حفاري بدون كشنده مستعمل مدل1997 متعلق به محكوم عليه توقيف؛ يكدستگاه حفاري بدون كشنده مستعمل مدل1997 موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

***مشخصات دستگاه حفاري: بازديد ازيكدستگاه حفاري بدون كشنده مستعمل مدل1997سيستم bauerbg26hs870به شماره سريال187002ساخت كشورآلمان شماره گمركي11- 6032637 مورخ1390/09/19گمرك شهيدرجائي بندرعباس بالوازم جانبي مربوط به .شاشي دستگاه .تابلوهاي برق وكنترل .موتوراصلي وپاورپك هيدروليك .سيستم وينچ وكابين كنترل ومدارك ومستندات متعلقه وتحويل وبررسي هاي بعمل آمده ارزش كارشناسي مربوطه به مبلغ 53/650/000/000ريال برآورد گرديده است.

***نشاني دستگاه:محله ونك آرارات شمالي روبروي باشگاه آرارات پلاك38

***قيمت مورد مزايده: مبلغ 53/650/000/000ريال برآورد گرديده است.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1401/10/24ساعت9/00 الي 9/15صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود) 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/24