يكدستگاه اپارتمان واقع در غرب طبقه همكف به مساحت 01 / 95 متر

38500000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980242001090
شماره آگهی:
140168460000568155
شعبه صادر کننده:
شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/14
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده پلاک ثبتی نوبت پنجم 
به موجب پرونده اجرایی 0001225/123/ج1 از شعبه 123 دادگاه حقوقی تهران -داد نامه 140303مورخه 1400/03/03 محکوم له آقای مهدی تواضعی فرزند احمد با وکالت آقای فرهاد ایران پورو خانم نرگس دباغی – محکوم علیهما آقای محسن تواضعی -آقای محمد تواضعی -خانم صدیقه اسودگی -آقای امیر مسعود تواضعی-موضوع دستور فروش ملک مشاع به شماره پلاک ثبتی 48/23674بخش 11 تهران به شرح کارشناسی ذیل می باشد .

احتراماً عطف به قرار كارشناسي صادره مبني بر ارزيابي ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني واقع در تهران مجيديه شمالي بلوار بيژن ، كوچه مطيعي پلاك 8 واحد 1 اينجانب رضا راستاد كارشناس رسمي منتخب پس از اطلاع از قرار كارشناسي صارده و مطالعه پرونده به محل وقوع ملك مراجعه نموده و ضمن مشاهدات ، استماع اظهارات و بررسي مدارك نظريه خود را به شرح ذيل اعلام ميدارد:

مشخصات ثبتي پلاك 23674 / 48 :

ملك مورد كارشناسي بشرح تصوير سند مالكيت ابرازي، ششدانگ يكدستگاه اپارتمان واقع در غرب طبقه همكف به مساحت 01 / 95 مترمربع كه مقدار 40 / 1 متر مربع آن بالكن است قطعه اول تفكيكي شماره 23674 فرعي از 48 اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك 8122 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 11 تهران بانضمام ششدانگ يكباب انباري بمساحت 82 / 3 مترمربع قطعه 4 تفكيكي واقع در شمالشرق زيرزمين با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات ذيل ثبت 441754 صفحه 311 دفتر 1873 ميباشد.

شرح معاينات محلي :

با عنايت به بازديد از محل ، آپارتمان مورد كارشناسي واقع ساختماني با 5 طبقه مسكوني 2 واحدي با احتساب همكف جمعا 10 واحد مسكوني – طبقه زيرزمين پاركينگ، انباري و موتورخانه داراي موقعيت جنوبي نسبت به گذر با نماي سنگي – شيشه اي داراي يك لاين آسانسور احداث گرديده است.

واحد آپارتماني مورد كارشناسي واقع در طبقه همكف مشتمل بر فضاي هال و پذيرايي كه قسمتي داراي اختلاف ارتفاع بوده – 2 اتاق خواب – آشپزخانه با كابينت mdf ، سرويس بهداشتي و حمام ، ديوار ها و سقف با پوشش گچ و رنگ آميزي شده – درب وروردي و دربهاي داخلي چوبي با چهارچوب فلزي – پنجره ها فلزي با شيشه تك جداره – كف واحد سنگ ، سيستم سرمايشي كولر آبي و سيستم گرمايشي شومينه و شوفاژ از طريق پكيج ، داراي انشعاب آب و گاز و برق ملاحظه گرديد.

حدود رسيدگي : 

رسيدگي هاي انجام شده و اعلام نظر كارشناسي به شرح آتي مبتني و محدود به معاينه محلي، قرار كارشناسي، بررسي اطلاعات و تصوير مستندات و مدارك ابرازي موجود در پرونده و همچنين ارائه شده ميباشد، تشخيص اصالت اسناد، مخدوش بودن يا نابرابري مدارك ابرازي نسخ اصلي و رونوشت ها و انكار و ترديد به دلايل با اسناد ارائه شده، در صلاحيت اينجانب نيست و نظريه صرفا براساس تصوير مستندات ابرازي فوق و فارغ از كليه مسائل حقوقي، خلافهاي احتمالي و انتساب ميزان سهام و مالكيت به اشخاص ذيمدخل ميباشد و بدون لحاظ هرگونه بدهي و ديون محتمله ديگر تهيه شده است.

نظريه نهايي كارشناسي :

با عنايت به مطالب مذكور و رعايت جهات موثر در نظريه كارشناسي ، مشاهدات و همچنين وضعيت فعلي ملك و نرخ عادله روز ارزش ششدانگ آپارتمان مورد كارشناسي بپلاك ثبتي 23674 / 48 صرف نظر از بدهي ها و ديون احتمالي و با تاكيد بر محدوديت هاي اعلام شده بنظر اينجانب به ميزان 38.500.000.000 ريال (سي و هشت ميليارد و پانصد ميليون ريال) ارزيابي و برآورد ميگردد.

تاریخ مزایده 1401/11/12ساعت 9 الی 9/30

در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس به حساب سپرده الکترونیک در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید باهنر اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/12