يكدستگاه اپارتمان سمت شرقي واقع در طبقه اول بمساحت 92،55

24000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709982160800027
شماره آگهی:
140168460000627870
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1401/11/09
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

مزایده فروش ملک (اموال غیر منقول )

به موجب پرونده اجرایی کلاسه فو ق الذکر و برابر اجرائیه شماره 140068420000156726 و دادنامه شماره 9809972160800133صادره از شعبه 43 داد گاه عمومی حقوقی تهران محکوم له صغری حسن آبادی با وکالت امین مراقی بطرفیت محکوم لهما کاظم و رضا و عصمت و اصغر و اصغر و محمد حسن و مهدیه همگی قاسمی محکوم به فروش اموال موروثی سه دانگ مشاع پلاک ثبتی 6748/597/598 برابر نظریه کارشناس و تقسیم وجوه حاصله بین وراث به نسبت سهام آنان و … به نشانی تهران خ اجاره دار ک ش بهشتی پ11 واحد سمت شرقی ط 1 که به احد از کارشناسان محترم ارجاع و بشرح ذیل ارزیابی گردیده است

مشخصات ثبتي ملك :

بموجب تصوير سند مالكيت ابرازي ، ششدانگ يكدستگاه اپارتمان سمت شرقي واقع در طبقه اول بمساحت ( 92،55 ) نود و دو متر و پنجاه و پنج دسيمترمربع كه مقدار ( 2،50 ) دو متر و پنجاه دسيمترمربع ان بالكن است قطعه سوم تفكيكي بانضمام ششدانگ يكباب انباري واقع در زيرزمين بمساحت ( 6،10 ) شش متر و ده دسيمترمربع قطعه چهارم تفكيكي پلاكهاي پانصد و نود و هفت و پانصد و نود و هشت فرعي از شش هزار و هفتصد و چهل و هشت اصلي مفروز و مجزي شده از بيست و سه فرعي از اصلي مرقوم واقع در بخش دو تهران با قدر السهم از عرصه و ساير مشاعات با ذكر اين نكته كه مورد ثبت فاقد پاركينگ ميباشد ، در تاريخ هشتم مهرماه سال يكهزار و سيصد و هفتاد و يك ذيل شماره 191471 دفتر 1279 صفحه 563 بنام اقاي محرم علي قاسمي ثبت و سپس سه دانگ مشاع از ششدانگ ان طي سند قطعي شماره 82882 مورخه 74،12،07 به بانو صغري خانم حسن ابادي انتقال يافت .

مشخصات ظاهري ملك :

حسب بازديد بعمل امده ، اپارتمان مورد كارشناسي در سمت شرقي طبقه اول ساختماني شمالي با نماي اجر سه سانت ، پنج طبقه شامل زيرزمين بعنوان پاركينگ و انباري و موتورخانه و طبقات همكف و اول و دوم و سوم هرطبقه دو واحد مسكوني و قدمت حدود سي سال و فاقد اسانسور ، واقع و مشتمل بر هال و پذيرايي و دو اتاق خواب با كفپوش سنگ و ديوار اندود گچ و نقاشي ، اشپزخانه اپن با كف سنگ و ديوار كاشي و كابينت فلزي و درب چوب ، سرويس ايراني با كفپوش سراميك و ديوار كاشي ، حمام با كفپوش سراميك و ديوار كاشي مجهز به سرويس فرنگي و بالكن داراي انشعابات اب و برق و گاز بوده و گرمايش و سرمايش ان با شوفاژ و كولر ابي تامين ميگردد .

نظريه كارشناسي :

با عنايت بموارد مشروحه فوق و مساحت و موقعيت و قدمت و درنظر گرفتن كليه عوامل موثر در قضيه و فارغ از موارد ثبتي و حقوقي مترتب بر ملك و مدارك ارايه شده ان ، ارزش ششدانگ پلاك ثبتي 597 و 598 فرعي از 6748 اصلي با ضمايم ان ، بدون احتساب هرگونه بدهي و تعهدات به شهرداري ، بانكها و اشخاص حقيقي و حقوقي و درصورت بلامعارض بودن و عدم انتقال منافع ان به غير ، بمبلغ 24،000،000،000 ريال ( بيست و چهار ميليارد ريال ) معادل دو ميليارد و چهارصد ميليون تومان و ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ ان ، بمبلغ 12،000،000،000 ريال ( دوازده ميليارد ريال ) معادل يك ميليارد و دويست ميليون تومان ، جهت فروش از طريق اجراي احكام براورد و اعلام نظر ..بنابراین مقرر گردید سه دانگ پلاک ثبتی فوق وفق نظر کارشناسی منعکس در پرونده از طریق مزایده به فروش میرسد مقرر شد پلاک فوق از طریق مزایده مورخ 1401/12/08راس ساعت 9/30 صبح در اتاق مزایده واقع در تهران خیابان شیخ بهایی شمالی 12 متری اول مجتمع صدر به فروش میرسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارایه نماید بعنوان برنده مزایده تلقی میگردد و ده درصد بها آخرین مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مشارالیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده الباقی ثمن را در صندوق دادگستري نزد بانک ملی ایران شعبه شهید فهمیده کد 342 توديع و فیش آنرا ضم پرونده نماید و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار باقیمانده وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي اجرایی به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد و ضمنا این اجرا هیچ گونه مسئولیتی در خصوص تخلیه ملک ندارد

مدیر شعبه 2 اجرای احکام مدنی صدر تهران – زمانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/08