يكدستگاه اپارتمان در طبقه همكف بمساحت هشتاد و هشت متر

26500000

توضیحات

شماره پرونده:
9809980242000511
شماره آگهی:
140168460000550651
شعبه صادر کننده:
شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/05
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده پلاک ثبتی نوبت اول 

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 1/0002508/123ج از شعبه 123 دادگاه حقوقی تهران -دادنامه 140013463مورخ 1400/6/14-اجراییه 14006944717مورخ 1400/7/4 -محکوم له آقای مجید اوحدی فرزند حسین -محکوم علیهما خانم وآقا -عاطفه -امیر -علی شهرت همگی اوحدی -فاطمه شادمهر فرزند محمد یوسف -موضوع تقسیم ترکه پلاک ثبتی 151/1660مفروز و مجزی از 120فرعی از اصلی بخش 11تهران به شرح کارشناسی ذیل می باشد .

احتراما عطف به پرونده اجرايي كلاسه بايگاني 0002508 موضوع تقسيم تركه و ارزيابي ملك پلاك ثبتي 1660 فرعي از 151 اصلي به نشاني تعرفه شده خيابان گلبرگ ، ابتداي خيابان مدني شمالي ، كوچه 134 (شريفي) ، پلاك 7 ، واحد همكف ، اينجانب كارشناس منتخب در دومين مراجعه به محل كه از سوي احدي از خواندگان ، امكان بازديد از داخل واحد فراهم گرديد ، پس از بررسي و معاينه ، نتيجه بشرح ذيل باستحضار ميرساند :

مشخصات ثبتي ملك :

بموجب دو جلد سند مالكيت دفترچه اي ابرازي از سوي خواهان به شماره هاي چاپي 221895 و 221896 ، مجموعا ششدانگ يكدستگاه اپارتمان در طبقه همكف بمساحت هشتاد و هشت متر و شصت دسيمتر مربع قطعه يك تفكيكي شماره يكهزار و ششصد و شصت فرعي از يكصد و پنجاه و يك اصلي مفروز و مجزي شده از شماره يكصد و بيست فرعي از اصلي مذكور واقع در اراضي ابراهيم اباد بخش يازده تهران و بقدر السهم از مشاعات طبق قانون تملك اپارتمانها بوده كه ذيل شماره هاي 170419 و 170421 دفتر 495 صفحات 413 و 416 بميزان چهار دانگ مشاع از ششدانگ بنام خانم كشور فسنقري و دو دانگ مشاع از ششدانگ بنام اقاي نعمت اله اوحدي ثبت و سپس چهار دانگ طي سند صلح حقوق با حق فسخ مادام العمر براي مصالح به شماره 68382 مورخ 75.03.01 دفترخانه 240 تهران و دو دانگ ان طي سند قطعي شماره 126200 مورخ 69.10.17 دفتر 26 تهران بنام اقاي حسين اوحدي تنظيم گرديد .

مشخصات ظاهري ملك :

حسب بازديد بعمل امده ، اپارتمان مورد تعرفه در طبقه همكف ساختماني شمالي با نماي سنگ و اجر ، چهار طبقه شامل همكف بعنوان واحد مورد كارشناسي و موتورخانه بانضمام سه طبقه فوقاني تك واحدي (مجموعا چهار واحد) و قدمت حدود چهل سال ، واقع و با ارتفاع كف تا زير سقف حدود 2.4 متر و دو پله پاينتر از سطح حياط ، مشتمل بر اشپزخانه اپن (كه با اجراي سقف در محيط حياط خلوت ، احداث گرديده) با كفپوش سراميك و ديوار كاشي و كابينت اهني و درب چوبي ، هال و پذيرايي و يك اتاق خواب با كفپوش سراميك و ديوار گچ و نقاشي ، سرويس ايراني و فرنگي با كف سراميك و ديوار كاشي و حمام با كف سراميك و ديوار كاشي داراي انشعابات اب و برق و گاز بوده و گرمايش و سرمايش ان با شوفاژ و كولر ابي تامين ميگردد .

نظريه كارشناسي :

با عنايت بموارد مشروحه فوق و مساحت و موقعيت و در نظر گرفتن كليه عوامل موثر در قضيه و فارغ از موارد ثبتي و حقوقي مترتب بر ملك و مدارك ارايه شده ان ، ارزش ششدانگ اپارتمان پلاك ثبتي 1660 فرعي از 151 اصلي ، بدون احتساب هرگونه بدهي و تعهدات به شهرداري ، بانكها و اشخاص حقيقي و حقوقي و درصورت بلامعارض بودن و عدم انتقال منافع ان به غير ، بمبلغ 26.500.000.000 ريال ( بيست و شش ميليارد و پانصد ميليون ريال) معادل دو ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون تومان جهت فروش از طريق اجراي احكام براورد و اعلام نظر ميگردد .

تاریخ مزایده1401/10/28ساعت 10 الی 10/30

در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس به حساب سپرده الکترونیک در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید باهنر اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر پاكباز

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/28