يكدستگاه اپارتمان خیابان فرجام غربی

21000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920003034392
شماره آگهی:
140168460000557445
شعبه صادر کننده:
شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده پلاک ثبتی نوبت اول

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 1/001497/113ج از شعبه 113 دادگاه حقوقی تهران – اجراییه 1400452758مورخ 1400/5/23-محکوم له آقای تقی احسان طشی فرزندحسن با وکالت آقای راهب سیار -محکوم علیه آقای عباس عسکری مهر فرزند محمدرضا -محکوم به 33/864/000/000ریال -هزینه کارشناسی 52/000/000ریال – نیم عشر اجرای دولت-1/695/800/000ریال – حسب ارزیابی پلاک ثبتی به شماره 6718/17614 بخش 11 تهران و مالکیت 6دانگ به نام محکوم علیه به شرح کارشناسی ذیل می باشد .

احتراما عطف به پرونده اجرايي كلاسه بايگاني 0001497 موضوع دعوي اقاي تقي احساني طشي بطرفيت اقاي عباس عسكري مهر ، درخصوص ارزيابي ملك پلاك ثبتي 17614 فرعي از 6718 اصلي به نشاني تعرفه شده خيابان فرجام غربي ، چهارراه وليعصر ، خيابان برادران باقري ، كوچه ابنيكي ، پلاك 47 ، واحد 4 ، در معيت خوانده پرونده از محل وقوع ملك بازديد بعمل اورده كه پس از اخذ تصوير سند مالكيت ابرازي و بررسي و معاينه ، نتيجه بشرح ذيل باستحضار ميرساند :

مشخصات ثبتي ملك :

بموجب تصوير سند مالكيت تك برگي ابرازي بشماره چاپي 152037 د 97 ، ششدانگ عرصه و اعيان يكدستگاه اپارتمان ( وضعيت خاص طلق ) بشماره هفده هزار و ششصد و چهارده فرعي از ششهزار و هفتصد و هجده اصلي قطعه چهار تفكيكي مفروز و مجزي شده از يكهزار و ششصد و چهل فرعي از اصلي مذكور بخش دو حوزه ثبت لويزان بمساحت ( 60،38 ) شصت متر و سي و هشت دسيمترمربع واقع در طبقه سه بانضمام انباري قطعه چهار تفكيكي بمساحت ( 2،46 ) دو متر و چهل و شش دسيمترمربع واقع در سمت جنوب انباري سه زيرزمين يك ، بانضمام پاركينگ قطعه دو تفكيكي بمساحت ( 10،56 ) ده متر و پنجاه و شش دسيمترمربع واقع در سمت شمال شرقي زيرزمين يك با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك اپارتمانها و ايين نامه اجرايي ان بنام اقاي عباس عسكري مهر ثبت گرديده است .

مشخصات ظاهري ملك :

حسب بازديد بعمل امده ، اپارتمان مورد تعرفه در طبقه سوم ( چهارم رويتي ) ساختماني شمالي با نماي سنگ و اسكلت فلزي ، پنج طبقه شامل زيرزمين بعنوان پاركينگ و انباري و چهار طبقه فوقاني تك واحدي ، فاقد اسانسور و قدمت حدود شانزده سال ، واقع و مشتمل بر هال و پذيرايي با كفپوش سراميك و ديوار قسمتي سنگ تزييني و پوشش كاغذ ديواري ، يك اتاق خواب با كفپوش سراميك و ديوار پوشش كاغذ ديواري ، اشپزخانه اپن با كف سراميك و ديوار كاشي و كابينت فلزي با درب mdf ، حمام با كف سراميك و ديوار كاشي در يكي از اتاقهاي خواب و سرويس ايراني با كف سراميك و ديوار كاشي ، داراي انشعابات اب و برق و گاز بوده و گرمايش و سرمايش ان با بخاري و ابگرمكن و كولر ابي تامين ميگردد .

نظريه كارشناسي :

با عنايت بموارد مشروحه فوق و مساحت و موقعيت و قدمت و درنظر گرفتن كليه عوامل موثر در قضيه و فارغ از موارد ثبتي و حقوقي مترتب بر ملك و مدارك ارايه شده ان ، ارزش ششدانگ اپارتمان پلاك ثبتي 17614 فرعي از 6718 اصلي با ضمايم ان ، بدون احتساب هرگونه بدهي و تعهدات به شهرداري ، بانكها و اشخاص حقيقي و حقوقي و درصورت بلامعارض بودن و عدم انتقال منافع ان به غير ، بمبلغ 21،000،000،000 ريال ( بيست و يك ميليارد ريال ) معادل دو ميليارد و يكصد ميليون تومان جهت فروش از طريق اجراي احكام براورد و اعلام نظر ميگردد .

تاریخ مزایده 1401/10/25ساعت 13 الی 13/30

در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس به حساب سپرده الکترونیک در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید باهنر اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیرواحد مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر پاكباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/25