يكدستگاه آپارتمان 98 متر

37500000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920007127029
شماره آگهی:
140168460000577032
شعبه صادر کننده:
شعبه 3 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/17
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده پلاک ثبتی نوبت دوم

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 3/0100363/127ج از شعبه 127دادگاه حقوقی تهران -دادنامه 14010003441مورخ 1401/1/28-محکوم له آقای محمدرضا رضائی فرزند محمد جواد -محکوم علیه آقای علی تقیان فرزند میرزا آقا -موضوع دستور فروش 6دانگ پلاک ثبتی به شماره 88/120684بخش 11تهران قطعه 8تفکیکی مفروز از 27085فرعی از اصلی 9/8 به شرح کارشناسی ذیل می باشد .

عنوان شماره ملی نام نام خانوادگی نام پدر نوع شخص منطقه شهرداری نشانی تطابق

ارائه كننده 4280520976 ناصر صيدي سيفعلي کارشناس 2

1- قراركارشناسي: كارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده و معايه دقيق محل متنازع فيه، نظريه كتبي و مستدل خويش را در مورد ارزيابي ملك مشاعي بشماره 120684 فرعي از 88 اصلي بخش 11 ثبتي تهران، به دادگاه اعلام نمايد.

2- آدرس و موقعيت ملك: تهرانپارس، بالاتر از فلكه سوم، خيابان 216 شرقي ( شهيد امير اللهي )، پلاك 118، طبقه چهارم، واحد B4

احتراماً باستحضار ميرساند اينجانب كارشناس منتخب با مراجعه به آن شعبه محترم و مطالعه مدارك و مستندات موجود در پرونده و اخذ رونوشت آنها و اطلاع از مفاد قرار صادره در خصوص ارزيابي پلاك ثبتي 120684 فرعي از 88 اصلي بخش 11 ثبتي تهران به آدرس موصوف مراجعه نموده و از داخل آپارتمان بازديد بعمل آوردم، لذا با عنايت به موقعيت استقرار، مساحت، قدمت وكيفيت ساخت، عرض معبر مجاور و تحقيقات ميداني نتيجه ارزيابي بشرح ذيل تقديم ميگردد:

3- مدارك و مستندات موجود در پرونده:

1-3): تصوير سند مالكيت تك برگي ابرازي چهار دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان يكدستگاه آپارتمان ( وضعيت خاص طلق ) بشماره 120684 فرعي از 88 اصلي، قطعه هشت تفكيكي، مفروز و مجزي شده از 27085 فرعي از اصلي مذكور بخش 11 تهران، حوزه ثبت ملك تهرانپارس استان تهران بمساحت 98.4 مترمربع، واقع در سمت – طبقه چهار، بانضمام انباري قطعه 8 تفكيكي بمساحت 5.52 مترمربع واقع در طبقه زيرزمين، بانضمام پاركينگ قطعه يك تفكيكي بمساحت 12.50 مترمربع واقع در سمت شرق طبقه همكف، با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرايي آن با حدود اربعه مندرج در سند مالكيت كه بموجب انتقال قطعي شماره 19904 مورخ 1397.02.13 توسط دفترخانه اسناد رسمي شماره 1135 شهر تهران استان تهران به محمد رضا رضائي فرزند محمد جواد منتقل گرديده و سند مالكيت تك برگي بشماره چاپي 039410 سري الف سال 1397 در تاريخ 1397.06.24 ثبت، صادر و تسليم شده است.

سابقه پلاك: در اجراي بخشنامه شماره 23911 پلاك از 27085 به 120684 استاندارد سازي شده

4) مشخصات ملك:

آپارتمان مورد تعرفه با كاربري مسكوني در آدرس موصوف استقرار دارد، ساختمان مادر در سمت جنوب گذر ( خيابان 216 شرقي ) در 4 طبقه 8 واحدي ( هر طبقه 2 واحد ) بعلاوه طبقه زيرزمين و همكف با نماي سنگ واقع شده و داراي راه پله عمومي با نرده محافظ فلزي جهت دسترسي عمودي به طبقات بوده و فاقد آسانسور ميباشد.

آپارتمان مورد بازديد بمساحت 98.40 مترمربع داراي هال پذيرايي بانضمام شومينه و دو اتاق خواب با كفپوش سراميك و پوشش ديوار گچ و رويه كاغذ، آشپزخانه با كابينت چوبي و كفپوش سراميك و پوشش ديوار كاشي، سرويس بهداشتي و حمام با كفپوش سراميك و پوشش ديوار كاشي ميباشد، سيستم گرمايش از نوع موتور خانه مركزي و رادياتور ( فعلاً شومينه و بخاري ) و سيستم سرمايش از نوع كولر آبي بوده و واحد مذكور داراي يك واحد پاركينگ و يكباب انباري، انشعاب آب و گاز مشترك و انشعاب برق مستقل و داير است. 

5) نظر كارشناسي:

با ملحوظ داشتن مطالب فوق الذكر و با عنايت به تحقيقات ميداني، موقعيت استقرار،كاربري مسكوني، مساحت، قدمت وكيفيت بنا، بدون احتساب هر گونه ديون و بدهي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي، بانكها، امور مالياتي و شهرداري و فارغ از هر گونه احراز مالكيت و انتساب آن به هر شخص حقيقي و حقوقي و در صورت صحت و اصالت اسناد و مدارك ارائه شده و صرفنظر از هر گونه جابجايي، تداخل و تعارضات ثبتي و لغزيدگي نسبت به موقعيت ملك و سند ابرازي و در صورتيكه طبق قوانين جاري كشور، ساير مسائل، سوابق ثبتي، حقوقي و شرعي مرتبط منعي جهت نقل و انتقال قطعي سند مالكيت ملك مورد ارزيابي نداشته و بلامعارض باشد، ارزش ششدانگ آپارتمان بشماره پلاك ثبتي 120684 فرعي از 88 اصلي بخش 11 ثبتي تهران بمساحت 98.40 مترمربع، بانضمام يك واحد پاركينگ و يكباب انباري بشرح توضيحات فوق الذكر با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرايي آن جهت بهره برداري شعبه سوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد باهنر تهران بمبلغ 37.500.000.000 ريال معادل سه ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون تومان برآورد و اعلام ميگردد.

تاریخ مزایده 1401/11/9 ساعت 13 الی 13/30

در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس به حساب سپرده الکترونیک در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید باهنر اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیرواحد مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر پاكباز

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/9