يكدستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم بمساحت151 متر

42000000

توضیحات

شماره پرونده:
9309980226900225
شماره آگهی:
140168460000592826
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/21
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده کلاسه 0000910/ج 3 

بموجب اجرائیه صادره از شعبه 9 دادگاه عمومی تهران محکوم علیه صادق حسن بروجردي فرزند محمدعلي محکوم به پرداخت مبلغ 36/802/052/307 ریال بابت اصل محکوم به در حق محکوم له مؤيد وحيدي فرزند زهير و مبلغ 1/840/102/615 ریال نیم عشر دولتی می باشد که حسب دستور قاضی اجرای احکام پلاک ثبتی مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی گردیده است.

رياست محترم شعبه 3 اجراي احكام مدني دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

سلام عليكم

با احترام دراجراي قراركارشناسي صادره درپرونده بشماره بايگاني 0000910 موضوع ارزيابي ششدانگ ملك تحت پلاك ثبتي1355.617 الي1359 بخش سه تهران باراهنمايي خواهان از محل ملك مورد اختلاف واقع درتهران ، خ حافظ ، كوچه پيام انقلاب، پلاك 10،طبقه سوم بنام صادق حسن بروجردي بازديد بعمل آورده ، نتيجه گزارش بشرح ذيل تقديم ميگردد:

الف): قرار كارشناسي:” ارزيابي شش دانگ ملك بشماره سند مالكيت150966 تحت پلاك ثبتي1355.617 الي1359

بخش سه تهران”

ب)اسناد و مدارك ابرازي:

– تصوير سند ابرازي تحت پلاك ثبتي 1355.617الي1359بخش سه تهران

– ساير اسناد و مدارك منضم پرونده

ج)مشخصات ثبتي :

ششدانگ يكدستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم بمساحت يكصد و پنجاه و يك متر و سي و هفت دسيمتر مربع كه مساحت نه متر مربع آن بالكن است بشماره شش فرعي بانضمام پاركينگ شماره سه بمساحت 11.20متر مربع شماره هفت فرعي از يكهزار و سيصد و پنجاه و پنج الي يكهزار و سيصد و پنجاه و نه اصلي مفروز و مجزي از يك فرعي از اراضي واقع در بخش سه تهران بانضمام قدرالسهم از عرصه و ساير قسمتهاي اشتراكي انتقالي از …..تواما قابل انتقال است.

د)مشخصات فيزيكي ملك:

 – ملك مورد تعرفه عبارتست از يك واحد آپارتمان مسكوني به مساحت 151.37 متر مربع با قدمت بالاي30 سال با نماي سنگ و بدون آسانسور در طبقه سوم يك مجتمع مسكوني چهار طبقه تك واحدي در زميني به مساحت مترمربع واقع و مشتمل بر هال و پذيرايي و سه اتاق خواب با پوشش كف سنگ و ديوار نقاشي شده و سقف با ابزارهاي گچي نورپردازي شده و آشپزخانه اپن با كابينت ام دي اف ، سرويسهاي بهداشتي مجزاي از هم با پوشش كف و ديوار كاشي و داراي پنجره هاي قديمي با شيشه ساده و سيستم سرمايشي كولر آبي و سيستم گرمايشي بخاري گازي و داراي انشعابات آب و گاز مشترك و برق اختصاصي بوده و فاقد انباري و داراي يك واحد پاركينگ ميباشد.

ه) حدود رسيدگي: رسيدگيهاي بعمل آمده و اعلام نظر كارشناسي به شرح آتي مبتني بر بررسي تصاوير مدارك و اطلاعات موجود در پرونده ومدارك ابرازي بوده،بديهي است چنانچه بعد از تحرير اين گزارش و ارائه نظريه كارشناسي ،مدارك ومستندات واطلاعات متكي به اسناد قابل قبول ديگري ارائه گردد كه در نتيجه گيري حاصله و نظريه كارشناسي موثر واقع گردد،مسئوليتي متوجه اين بررسي و نظريه كارشناسي صادره نبوده و رسيدگي به آنها خارج از حدود و شمول اقدامات انجام شده ميباشد.همچنين مسئوليت ناشي از هر گونه جعل يا مخدوش بودن يا نابرابري مدارك ابرازي نسخ اصلي و رونوشتها ، متوجه ابراز كننده مدارك،اطلاعات و دلايل ميباشد.ضمنا مسئوليت صحت و سقم و اظهارات و اصالت اسناد و مدارك ابرازي ،استعلام ثبتي،واگذاري ملك يا قسمتي از آن به غير از طريق قولنامه ،وكالتنامه و …. و در رهن يا بازداشت بودن ملك ،وجود هر گونه تعارض يا تداخل ثبتي با اينجانب نميباشد و توسط مراجع مربوطه استعلامهاي لازم ميبايست اخذ گردد.

و) نظريه كارشناسي:

 با عنايت به موارد صدرالذكر با توجه به مساحت و با درنظر گرفتن عمر و كيفيت ساختمان،موقعيت مكاني و زماني، تاسيسات و انشعابات موجود و صحت مدارك ابرازي وبدون داشتن بدهي به اشخاص حقيقي يا حقوقي وعدم منع قانوني جهت نقل وانتقال ملك وفك رهن وجميع عوامل موثردرقضيه و صرف نظر از احراز مالكيت و انتساب آن به اشخاص حقيقي يا حقوقي ، ارزش شش دانگ ملك مورد تعرفه با قدرالسهم از مشتركات و مشاعات طبق قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايي آن در زمان بازديدبه مبلغ 42.000.000.000ريال معادل چهار ميليارد و دويست ميليون تومان و ارزش چهار دانگ مشاع از ششدانگ آن بمبلغ 28.000.000.000ريال معادل دو ميليارد و هشتصد ميليون تومان برآورد و اعلام ميگردد برآورد و اعلام ميگردد.

مقرر گردید 4 دانگ از ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی فوق الذکر در مورخه 1401/11/08 از ساعت 11 لغایت 11/30 از طريق مزايده حضوري در محل مزایده واقع در تهران خيابان سپهبد قرني مجتمع قضایی شهید بهشتی بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه كارشناسي به مبلغ 28.000.000.000ريال شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد.ضمنا” هزینه انتقال سند رسمی بعهده خریدار میباشد و این شعبه هیچ تعهدی در این خصوص ندارد.

 شعبه 3 اجرای احکام مدنی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/08