يكدستگاه آپارتمان مسكوني

24

توضیحات

9809980703100936

140012460000250353
شعبه 7 اجراي احكام حقوقي شهرستان شيراز

1400/10/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به نام خدا

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 9900527 دادورزی 7 اجرای احکام حقوقی شیراز محکوم له رحیم سامی تقاضای فروش اموال غیرقابل افراز                                  محکوم علیه محمد تقی ابراهیمی (بابت سهم الارث محکوم علیه از جراغعلی ابراهیمی وخاتون عابدی ) که نوع و مشخصات آن به شرح ذیل می باشد معادل مبلغ 1236435900 ریال بابت محکوم به وهزینه دادرسی از طریق مزایده وانتشار آگهی را نموده بهمین سبب در روزشنبه مورخ 1400/11/02 ساعت 8 الي 9 درمحل شعبه7اجرای احکام مدنی مزایده برگزار خواهد شد .متقاضیان می توانند پنج روز قبل از مزایده ملک را ملاحظه نمایند قیمتی که مزایده از آن شروع خواهد شد بر اساس نظریه کارشناس دادگستری امید رضا حدادی مبلغ1236435900 ریال بوده و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد وده درصد بهاء را فی المجلس بصورت قبض سپرده  واریز به حساب سپرده نزد بانک ملی شعبه دادگستری شیراز به قسمت اجرا تسلیم نماید وبقیه بهای ملک را ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت ما بقی بهاء ملک سپرده پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط خواهد شد این آگهی نوبت اول می باشد ضمنا”نوع و مشخصات اموال مورد مزایده به شرح ذیل میباشد:

30صدم از ششدانگ پلاك ثبتي 12599 /14 بخش 3 ناحيه 3 شيراز ، واقع در كوچه جنب زيرگذر صنايع كوي ميلاد خيابان ارشاد فرعي سمت راست ساختمان نيلي طبقه 1 واحد 2/6 كدپستي 7196885833 ،  ملك مورد نظر يكدستگاه آپارتمان مسكوني دو خوابه در طبقه دوم از ساختمان 4 طبقه به مساحت مفيد 43 /129 مترمربع به انضمام پاركينگ به مساحت 25 /13 مترمربع و انباري به مساحت 14 /9 مترمربع مي باشد . كف واحد سراميك ، ديوارها كاغذ ديواري ، كابينت MDF ، سيستم سرمايش كولر آبي و گرمايش پكيج بوده و نماي ساختمان سنگ و آجر است و به طور كلي در وضعيت ظاهري خوب و مناسب قرار دارد . واحد موصوف داراي امتيازات آب و برق و گاز و داراي دو برگ سند مالكيت سه دانگ (مجموعا ششدانگ) به شماره سريال 463092و 463093 هـ91 به مالكيت خانم خاتون عابدي و آقاي چراغعلي ابراهيمي مي باشد . ملك مذكور ثبت شده و مفروز بوده و اوقافي نمي باشد . در زمان بازديد ملك در اختيار آقاي محمد نبي ابراهيمي قرار داشت . علي ايحال با توجه به موارد مذكور و موقعيت و ميزان مساحت و قدمت بنا و با در نظر گرفتن جميع جهات موثر ، به نظر اينجانب ارزش ششدانگ پلاك موصوف به شرح فوق ، با جميع متعلقات و منضمات از جمله قدرالسهم از عرصه مشاعي و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايي آن ، به مبلغ 000 /000 /000 /24 ريال ( بيست و چهار ميليارد ريال) ارزيابي مي گردد . بدهي احتمالي پلاك موصوف به شهرداري ، دارايي و ديگر ادارات و ارگانها و اشخاص حقيقي و حقوقي و … در ارزيابي لحاظ نگرديده است .

دادورز شعبه 7اجرا احکام مدنی شیراز-اسلام بدخشان

اطلاعات بیشتر

مهلت

روزشنبه مورخ 1400/11/02 ساعت 8 الي 9