يكدستگاه آپارتمان مسكوني 75 متری

35000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920001084532
شماره آگهی:
140168460000605236
شعبه صادر کننده:
شعبه 4 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده پلاک ثبتی نوبت دوم

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 4/0101238/131ج از شعبه 131 دادگاه حقوقی تهران -دادنامه 14002250مورخ 1401/3/8اجراییه 14001219مورخ 1401/4/9-محکوم له آقای حمیدرضا نیا فرزند کریم -محکوم علیه خانم فاطمه خادمی هدایه فرزند جلیل -موضوع دستور فروش 6دانگ پلاک ثبتی 6717/2242بخش 2 تهران به شرح کارشناسی ذیل می باشد .

احتراماً، بازگشت به قرار كارشناسي صادره در پرونده اجرايي كلاسـۀ 0101238 در خصوص ارزيابي يكدستگاه آپارتمان، پس از بازديد از آپارتمان مورد تعرفه به نشاني: تهران- تهرانپارس- خيابان فرجام- چهارراه وليعصر- خيابان برادران محمد باقري- بن بست لاله- پلاك 17 – طبقه اول- واحد يك و انجام متركشي با متر دقيق ليزري و ملاحظه و بررسي اسناد و مدارك موجود ابرازي و انجام بررسيهاي لازم، گزارش كارشناسي به شرح زير باستحضار مي رساند:

1) طبق تصوير مبايعه نامه با كد رهگيري 1071018279015 مورخ 4/12/1399 فيمابين آقاي ايمان افشان بعنوان فروشنده و خانم فاطمه خادمي هدايه و حميد رضانيا بعنوان خريدار- مورد معامله عبارتست از ششدانگ يكدستگاه آپارتمان شخصي با كاربري مسكوني داراي پلاك ثبتي فرعي 2242 و پلاك ثبتي اصلي 6717 حوزه ثبتي شمالشرق به مساحت 75 مترمربع، نوع اسكلت فلزي، سال ساخت 1399، بانضمام پاركينگ و انباري به مساحت 2 مترمربع به نشاني: تهران- تهرانپارس- خيابان فرجام- چهارراه وليعصر- خيابان برادران محمد باقري- كوچه لاله- پلاك 17 – طبقه اول- واحد يك- مورد معامله داراي 4 طبقه 2 واحده به جهت غربي، نما ساختمان سنگ، آسانسور، كفپوش سراميك، آشپزخانه ام دي اف، سرويس بهداشتي ايراني، سيستم گرمايش پكيج و سرمايش كولر آبي و… مي باشد.

2) مشخصات فنّي و ظاهري:

حسب بازديد بعمل آمده آپارتمان فوق الذكر واقع در طبقۀ اول يك ساختمان 5 طبقه، نما سنگ و آجرنسوز، شامل طبقۀ همكف جهت پاركينگ ها و 4 طبقه مسكوني بر روي همكف كه در هر طبقه دو واحد مسكوني، مجموعاً 8 واحد مسكوني قرار گرفته است. درب ورودي نفررو و ماشين رو مجزي و از پروفيل آهني، دسترسي به واحدهاي مسكوني از طريق راه پله و آسانسور (در زمان بازديد آسانسور نصب نگرديده بود)، كف راه پله و راهروها از سنگ، پنجره ها دو جداره و درب هاي داخلي چوبي مي باشد. طبق متركشي انجام شده آپارتمان مورد ارزيابي به مساحت 75.03 مترمربع و داراي پذيرايي، دو اتاق خواب، آشپزخانۀ اُپن با كابينت ام دي اف، حمام، سرويس بهداشتي و بالكن مي باشد. كفپوش سراميك، پوشش بدنه ديوار در پذيرايي و اتاق خوابها گچ و رنگ، سيستم گرمايش شوفاژ، سيستم سرمايش كولر آبي و داراي انشعابات شهري آب، برق و گاز مي باشد.

توضيح ضروري كارشناس:

در مورد حدود، دامنه كاربرد و رفع مسئوليت از كارشناس به استحضار مي رساند تاييد صحت اصالت مستندات ابرازي و ادعاهاي طرفين پرونده بر عهده ارائه دهنده و اظهار كننده بوده و خارج از صلاحيت كارشناس بوده و نظريه تقديم شده در چارچوب قرار كارشناسي صادره و بر اساس تصوير مستندات ابرازي و موجود در پرونده مي باشد و فارغ از بررسي هاي مربوط به موضوعات به شرح بين الهلالين( «صحت و اصالت و اعتبار و مطابقت اسناد و مدارك موصوف» و «احراز مالكيت ها و انتساب آن به اشخاص حقيقي و حقو قي» ، «هرگونه ديون و تعهدات اعم از مالي و غيرمالي متوجه ملك و ذيربطان موضوع» ، « احراز هرگونه تعارض اسناد مالكيت و هرگونه ممنوعيت اعم از قانوني، شهرسازي و موارد نظير متوجه ملك موصوف» و « توافقات عادي و رسمي احتمالي گذشته و آتي في مابين اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به ملك موضوع كارشناسي ») لذا بديهي است چنانچه بعد از ارائه اين گزارش، اسناد و مدارك و اطلاعات قابل اتكاي ديگري ارائه شود و يا در مدارك و مستندات ابرازي تغيير ايجاد شود به گونه اي كه در نتيجه گيري حاصله موثر واقع گردد، رسيدگي به آنها خارج از اين حدود و صلاحيت بوده و تجديد نظر در اين گزارش ضروري و لازم مي باشد و در صورت لزوم حسب دستور و صلاحديد مقام محترم قضائي و پس از اجراي تشريفات قانوني اظهار نظر مجدد صورت خواهد گرفت .

3) نظريه كارشناسي:

با عنايت به مراتب و مشخصات فوق الذكر و با توجه به موقعيت محل، مساحت و ساير عوامل موثر از جمله شرايط زماني و مكاني و با فرض قابليت نقل و انتقال قطعي و بدون لحاظ بدهي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي و فارغ از موارد ثبتي و حقوقي مترتب بر آن، ارزش ششدانگ آپارتمان مذكور با احتساب كليه امتيازات و انشعابات و تسهيلات شهري برابر با مبلغ 35.000.000.000 ريال معادل سه ميليارد و پانصد ميليون تومان برآورد و اعلام مي گردد.

تاریخ مزایده 1401/11/18ساعت 11 الی 11/30

در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس به حساب سپرده الکترونیک در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید باهنر اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر پاكباز

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/18