يكدستگاه آپارتمان مسكوني 328 متر محله نیاوران

523500000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920001883023
شماره آگهی:
140168460000613235
شعبه صادر کننده:
شعبه 1 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 32 (جرايم اقتصادي) تهران
تاریخ صدور:
1401/11/02
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

((آگهی مزایده ))

احتراما نظر به اینکه در پرونده کلاسه 0100047 خانم فریبا مسعودی بعنوان وثیقه گذار آقای علی کابوس شاکری فرزند حسین معرفی و پلاک ثبتی بشماره ثبتی 5762 فرعی از 1 اصلی واقع در تهران محله نیاوران ،ضلع جنوبی فرهنگ سرای نیاوران ،خیابان متقیان ،نبش بن بست تاج پ 2 ط 6 واحد 11 را بعنوان وثیقه تودیع ولیکن نسبت به معرفی نامبرده در موعد مقرر خودداری نموده است دستور ضبط وثیقه پلاک مزبور از سوی معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای امور اقتصادی صادر و با ارجاع امريه كارشناسي به هیات کارشناسان ، هيات كارشناساسی پس از حضور در دفتر شعبه دادگاه و مطالعه پرونده در مهلت مقرر قانوني ، پس از هماهنگي با وكيل مالك و دريافت مدارك ابرازي ، از محل وقوع ملك مورد موضوع قرار كارشناسي بازديد فني بعمل اورده و گزارش كارشناسي به شرح ذيل به استحضار مي رساند:

الف ) موقعيت ملك

ملك موردنظر واقع در تهران،محله نياوران ، ضلع جنوب فرهنگسراي نياوران ، خيابان متقيان، نبش بن بست تاج ، پلاك 2، طبقه 6، واحد11 مي باشد.

ب ) گردش كار و مشخصات ثبتي و بررسي اسناد و مدارك موجود در پرونده

-در جوابيه استعلام ثبتي بعمل امده از اداره ثبت اسناد و املاك شميران تهران به شماره 140185601056037031 مورخ 1401/09/06 موجود در كلاسه پرونده مرقوم گرديده”ششدانگ عرصه و اعيان يكدستگاه آپارتمان مسكوني به شماره 5762 فرعي از 1 اصلي قطعه 11 تفكيكي مفروز و مجزي شده از 5296 فرعي از اصلي مذكور ،واقع در بخش 11 حوزه ثبتي تهران ، به مساحت 328/49 متر مربع واقع در طبقه 6 مي باشد كه ميزان 9/76 متر مربع ان بالكن مي باشد، بانضمام سه واحد پاركينگ، اولي به مساحت 11 متر مربع قطعه 25تفكيكي واقع در طبقه منفي دو مي باشد ،دومي نيز به مساحت 11 متر مربع قطعه 45تفكيكي واقع در طبقه منفي سه مي باشد ، و سومي به مساحت 11 متر مربع قطعه 44تفكيكي واقع در طبقه منفي سه مي باشد و نيز يك واحد انباري به مساحت 7/34 متر مربع واقع در قطعه 15 تفكيكي مي باشد .

– مجتمع اپارتماني داراي گواهي پايان كار ساختمان به شماره 12061518 مورخ 1394/10/22 صادره از سوي شهرداري منطقه يك تهران مي باشد .حسب مندرجات گواهي فوق الذكر كل مجتمع اپارتماني داراي 17 واحد مسكوني و مشتمل بر طبقات (زير زمين منفي سه، زير زمين منفي دو،زير زمين منفي يك، همكف،طبقه يك، طبقه دو، طبقه سه، طبقه چهار، طبقه پنج، طبقه شش، طبقه هفت، طبقه هشت، طبقه نه، طبقه ده، طبقه يازده، طبقه دوازده) مي باشد.

ج ) مشخصات عمومي ساختمان

ملك مورد موضوع قرار كارشناسي واقع در طبقه ششم مسكوني ،واحد مسكوني مورد كارشناسي مشتمل بر چهار اتاق خواب و آشپرخانه و سرويس فرنگي و حمام و حال و پذيرايي است. كف فضاهاي عمومي با پوشش سنگ بوده و كف اتاق خواب ها داراي پوشش چوبي مي باشد و ديوار ها تركيبي از كاغذ ديواري و نقاشي پوشيده شده است . دربهاي داخلي واحد از نوع چوب و درب اصلي از نوع ضد سرقت است ، آشپرخانه با پوشش كف سراميك و ديوارها كاشي است. كابينت آشپرخانه از جنس MDF است و هود نصب شده است. حمام و سرويس بهداشتي با كف و ديوار با پوشش كاشي و سراميك ، توالت فرنگي و دوش نصب شده است . سيستم گرمايش و سرمايش پكيج يونيت بوده .ملك داراي انشعاب آب ،گاز مشترك و برق اختصاصي است.شايان ذكر است در قسمت مشاعات ملك داراي استخر، سونا وجكوزي و سالن اجتماعات مي باشد. ضمنا تصاوير ملك مورد موضوع قرار كارشناسي و همچنين كروكي ان بپيوست اين گزارش مي باشد.

د) حدود و شرايط كارشناسي:

-نظريه حاضر در چارچوب قرار صادره و صرفاً جهت پرونده حاضر تنظيم شده و قابل بهره‌برداري در ساير دعاوي و مراجع نيست.

-مسئوليت ناشي از هر گونه ادعاي جعل و مخدوش بودن يا نابرابري تصاوير مدارك ابرازي با نسخ اصلي، متوجه ارائه‌كننده اسناد، مدارك و دلايل مي‌باشد.

-چنانچه پس از تحرير اين نظريه، مدارك، مستندات و اطلاعات متكي به اسناد قابل قبول ديگري ارائه گردد كه در نتيجه‌گيري حاصله مؤثر باشد، مسئوليتي متوجه كارشناسان نبوده و رسيدگي به آن‌ها خارج از حدود و شمول اقدامات انجام شده است و صرفاً با نظر دادگاه محترم قابل رسيدگي مجدد مي‌‌باشد.

-نظريه حاضر فارغ از اظهارنظر در خصوص صحت و سقم اظهارات و اصالت مدارك صورت گرفته و بررسي اين موارد خارج از صلاحيت كارشناسي اينجانبان تهيه شده و مسئوليت قانوني اين موارد بر عهده اظهاركننده و ارائه‌كننده مي‌باشد.

ه) نظريه كارشناسي

با توجه به موقعيت زماني و مكاني محل وقوع ملك(در سه بر شمالي، جنوبي ، غربي) و ميزان و ابعاد عرصه و نيز ميزان اعيان احداث شده در ملك و وضعيت كمّي و كيفي آن در زمان انجام بازديد فني و مساحت واحد اپارتماني مورد نظر و نيز كيفيت مصالح بكار رفته در واحد ان و كل مشاعات ساختمان با در نظر گرفتن جهات مؤثر در تعيين ارزش آن‌ طبق مطالب گزارش و به خصوص شرايط خاص حاكم بر بازار املاك ، بدون در نظر گرفتن وجود معارض احتمالي و بدون لحاظ بدهي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي(از جمله شهرداري و اداره ماليات و غيره…) و منع معاملاتي، عدم وجود معاذير قانوني جهت نقل و انتقال قطعي واحد مورد نظر ، بدون احراز مالكيت و انتساب به اشخاص حقيقي و حقوقي و صحت مدارك ابرازي و اظهارات كه احراز اين موارد خارج از صلاحيت كارشناسي اين هيات مي‌باشد و با عنايت به مشخصات به شرح گزارش و به صورت تخليه جهت پايه مزايده به شماره پلاك ثبتي 5762 فرعي از 1 اصلي به مساحت 328/49 متر مربع و به انضمام كليه ملحقات و منصوبات قيمت واحد اپارتمان مورد تعرفه به مبلغ 523/500/000/000 ريال ( معادل پنجاه و دو ميليارد و سيصد و پنجاه ميليون تومان) اعلام مي گردد.حال پلاک ثبتی موصوف برای روز دو شنبه مورخ 1401/11/17 از ساعت ده صبح لغایت 11 صبح در محل اجرای احکام از طریق مزایده به بالاترین قیمت از پایه کارشناسی به فروش خواهد رسید .10 درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ خواهد شد و ایشان ظرف یکماه از تاریخ مزایده موظف به پرداخت الباقی مبلغ میباشد و چنانچه به هر دلیلی قادر به پرداخت مبلغ نشود مزایده باطل و پس از کسر هزینه های اجرائی الباقی مبلغ به حساب دولت واریز خواهد شد .ضمنا متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا بازدید ملک در این اجرا حاضر شوند .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/17