يكدستگاه آپارتمان مسكوني 195 متر

165000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920004252856
شماره آگهی:
140168460000581453
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/19
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بموجب پرونده اجرایی کلاسه 0100722 / و دادنامه شماره 140168390001427062-1401/02/10 صادره از شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران این شعبه موضوع دستور فروش ملک مشاعی به پلاک ثبتی شماره فرعی 12657 از اصلی 3467 مفروز و مجزی شده از 1025 قطعه 1 بخش 11 تهران با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی که خواهان منصور براتي فرزند اصغر به طرفیت 1. آقای فريبرز براتي فرزند اصغر 2. خانم شيرين سيدصالحي فرزند ناصر 3. آقای شهرزاد سيدصالحي فرزند ناصر 4خانم ليا ميرجهانگيري فرزند جمشيد5. آقای لي لي ميرجهانگيري فرزند جمشيد ، ملک موصوف پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردید :

حترامأ در خصوص پرونده كلاسه 0100722 / 1ج موضوع ارزيابي ملك پلاك ثبتي 12657 فرعي از 3467 اصلي پس از مطالعه اسناد مالكيت و سوابق از محل وقوع ملك واقع درتهران جردن خ بابك بهرامي پ 12 واحد 1 ( نشاني از خ ولي عصر نرسيده به نيايش خ بابك بهرامي پ 12 واحد 1 ) بازديد بعمل آمد ليكن بلحاظ قفل بودن درب آپارتمان بازديد داخل آپارتمان ميسور نگرديد و حسب الاظهار ذينفع كليد در پرونده قضايي خلع يد نزد شعبه 41 مي باشد كه عليرغم مكاتبه اخذ كليد ميسور نگرديد و اينك با مشاهده وضعيت بيروني ملك و بازديد از واحد مشابه متعلق به همسايه جانبي (آقاي الهي)و بررسي هاي لازم گزارش كارشناسي به شرح ذيل اعلام مي گردد :

مشخصات ملك:

مورد ارزيابي عبارت است از ششدانگ يكدستگاه آپارتمان مسكوني به پلاك ثبتي 12657 فرعي از 3467 اصلي ق 1 به مساحت 195.95 مترمربع (كه مقدار 26.21 مترمربع آن تراس روباز است ) واقع در بخش 11 تهران كه در حال حاضر تخليه مي باشد.

مورد ارزيابي داراي 3 خواب و هال و آشپزخانه با كف لمينت و گرمايش موتورخانه و رادياتورو سرمايش كولر آبي و داراي پاركينگ مشاعي و فاقد انباري اختصاصي است، ساختمان جنوبي با نماي سنگ و كلا 4 طبقه روي زيرزمين در 8 واحد مسكوني وقدمت آن حدودا 40 سال ساخت است.

نظريه كارشناسي :

پس از بررسي اوضاع و احوال با توجه به مساحت و موقعيت ملك و نوع بهره برداري و در نظر گرفتن كليه عوامل موثرارزش ششدانگ ملك مذكور 165.000.000.000 ريال معادل شانزده ميليارد و پانصد ميليون تومان تعيين و ارزيابي ميگردد.

لذا مقرر است ششدانگ ملک موصوف در ساعت 9/30 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/11/16 از طریق مزایده در اتاق مزایده مجتمع قضائی شهید صدر واقع در تهران ، ونک خیابان شیخ بهایی کوچه دوازده متری اول مجتمع قضائی شهید صدر به فروش برسد . مزایده از پایه قیمت کارشناسی شروع شده و فردی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده تلقی شده و موظف است مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس پرداخت نموده و الباقی ثمن را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به صندوق سپرده دادگستری تودیع نموده و قبض آن را تحویل دادگاه نماید والا مبلغ ده درصد پرداختی به نفع صندوق دولت ضبط گردیده و مزایده تجدید میگردد .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/16