يكدستگاه آپارتمان مسكوني واقع در طبقه دوم به مساحت 48 / 174 متر

96000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709980226601267
شماره آگهی:
140168460000615024
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/11/03
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غيرمنقول

بموجب دادنامه شماره 9809970226600185 مورخه 1398/02/21 صادره ازشعبه 6 دادگاه حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران، و در پرونده اجرايي کلاسه 0100083 / ج3 دعوي له جواد مشهدی صادق فرزند حسین اشرف بطرفيت اقاي هومن صبور فرزند بهرام ، با موضوع دستور فروش ملک مشاع ، كه در اين خصوص دستور فروش شش دانگ ملک مشاعی به پلاک ثبتی 22444 فرعی از 3526 اصلی واقع در بخش 3 تهران در نشاني تهران – خ سید جمال الدین اسد آبادی خ 17 پلاک 28 طبقه دوم صادر شده و توسط این اجراء بوسيله كارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل توصيف و ارزيابي گرديده است.

نظريه کارشناسی

احتراماً، بازگشت به قرار 140168440001256169 مورخ 19 / 06 /1401 در مورد پرونده كلاسه 0100083، مبني بر ارزيابي پلاك ثبتي 22444 فرعي از 3525 اصلي به استحضار مي رساند اينجانبان كارشناسان منتخب پس از هماهنگي با طرفين دعوي از ملك مذكور واقع در تهران- خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي (يوسف آباد)، كوچه هفدهم، پلاك 28 طبقه دوم بازديد به عمل آورده و گزارش آن به شرح ذيل تقديم مي گردد.

الف قرار كارشناسي: قرار كارشناسي عبارت است از “مطالعه پرونده، اخذ توضيح از طرفين، بازديد از پلاك ثبتي 22444 فرعي از 3525 اصلي و ارزيابي آن”

ب: مشخصات ثبتي ملك: ششدانگ عرصه و اعيان يكدستگاه آپارتمان مسكوني واقع در طبقه دوم به مساحت 48 / 174 متر مربع كه 83 /15 مترمربع آن بالكن است. قطعه سه تفكيكي شماره 22444 فرعي از 3526 اصلي مفروز و مجزا شده از پلاك 903 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش سه تهران به شماره ثبت 91558 صفحه 594دفتر 325 املاك با قدر السهم از عرصه و مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپاتمانها و آئين نامه اجرائي آن در مالكيت مالك متن قرار گرفته است. انتقالي طي سند شماره 72025 مورخ 2 / 6 / 1377 دفترخانه 8 تهران و نهايتاً در تاريخ 7 / 12 / 1377 بنام خانم شيرين نيكخو مالكيت آن به شماره چاپي 309585 سري الف صادر شده در تاريخ 20 / 6 / 1390 تحت سند شماره 2424004 دفتر خانه 39 تهران به آقاي هومن صبور فرزند بهرام انتقال يافته است. تصوير پايانكار آپارتماني به شماره 22850 مورخ 18 / 5/ 1377 شهرداي منطقه 6 كه مساحت عرصه ملك بر اساس آن 2 / 250 متر مربع مي باشد. بر اساس استعلام انجام شده از واحد طرح تفصيلي شهردراي در پهنه R122 قرار دارد. همچنين ملك در محدوده بافت فرسوده و ناپايدار نمي باشد.

ج: مشخصات محل: آپارتمان مورد نظر واقع در ساختماني شامل زير زمين و 4 طبقه كه جمعاً داراي 4 واحد آپارتماني مي باشد. اسكلت ساختمان نيمه فلزي، سقف تير آهن و طاق ضربي، نماي ساختمان سنگ و آسانسور ندارد. ساختمان داراي انشعابات آب و گاز شهري مشترك و برق تفكيكي مي باشد. عمر بنا در حدود 38 سال مي باشد. آپارتمان در طبقه روي همكف ساختمان و داراي 2 اتاق خواب، سرويس بهداشتي ايراني و فرنگي، كابينت آشپزخانه ام دي اف و درهاي چوبي و پنجره هاي آهني است. گرمايش آپارتمان با كولر آبي و سرمايش موتورخانه مركزي و رادياتور مي باشد. واحد فاقد پاركينگ و انباري داخل آپارتمان مي باشد.

د: حدود رسيدگي: رسيدگي هاي انجام شده مطابق محتويات پرونده، اسناد و مدارك ابرازي و اظهارات طرفين و در چارچوب بررسي هاي تخصصي و فني مي باشد. مسئوليت صحت اصالت مستندات منضم در پرونده و مدارك ابرازي بر عهده طرفين پرونده بوده و بديهي است تشخيص صحت و سقم و اصالت يا جعل و مخدوش بودن يا نابرابري مدارك و مستندات ابرازي از صلاحيت اينجانبان خارج بوده و هرگونه مسئوليتي در اين خصوص بر عهده ارائه كننده آن است. نظريه كارشناسي حاضر صرفاً در محدوده قرار كارشناسي صادره بوده و در خصوص ساير دعاوي احتمالي موضوعيت ندارد. چنانچه پس از ارائه نظريه كارشناسي، مدارك و مستندات جديدي از سوي طرفين پرونده و يا هر ذينفعي ارائه گردد كه موثر در اين گزارش باشد در صورت صلاحديد و ارجاع به اين هيات كارشناسي قابل رسيدگي و اظهار نظر خواهد بود.

ه: نظريه كارشناسي: با عنايت به ابلاغ ارزيابي و مدارك ابرازي و موقعيت ومشخصات ذكرشده ودرنظرگرفتن جميع جهات ازقبيل مساحت، قدمت،دسترسي، موقعيت، كاربري ،شرايط بازار وغيره ، صرفنظر از احراز مالكيت و انتساب آن به اشخاص حقيقي يا حقوقي و بدون در نظر گرفتن هرگونه تعهدات،ديون و نداشتن منعي براي نقل وانتقال، با متعلقات ومنضمات مقيده و متعارف قيمت ششدانگ عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان به مشخصات فوق برابر با 000 / 000 / 000 / 96 ريال معادل نه ميليارد و ششصد ميليون تومان تعيين ، اعلام مي شود

مقرر گرديد شش دانگ عرصه و اعيان ملک مذکور با مشخصات فوق الذکر در روز یکشنبه مورخه 1401/11/23 از ساعت 10صبح الي 10/30 از طريق مزايده حضوري در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني نبش چهارراه سميه واحد مزايده بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه شش دانگ شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد.

شعبه سوم اجراي احکام مدني مجتمع قضايي شهيد بهشتي

تهران – خيابان شهيد سپهبد قرني – تقاطع خيابان سميه – مجتمع قضايي شهيد بهشتي

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/23