يكدستگاه آپارتمان مسكوني خ اختياريه جنوبي نرسيده به خ محسنيان

62150000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920004657474
شماره آگهی:
140168460000597045
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیر منقول-دستور فروش

نظر به اینکه به موجب پرونده اجرایی کلاسه 0101454/ج4 به خواسته فروش مال مشاع سيدكمال آشفته با وکالت آقای جواد قدوسی به طرفيت شيده توكلي و اكرم السادات آزادي زاده و الهه السادات آشفته و سيدحسن آشفته و اكرم ماراني و شيرين فرسادمختاري و آرزو آشفته و سيدامير آزادي فرد و سيدجمال آشفته و رضوان السادات آريان مقدم و شيوا توكلي و سيدجواد آشفته که منجر به صدور دادنامه شماره 140168390011352475 مورخه ی 1401/08/15 صادره از شعبه80 دادگاه حقوقی تهران شده که ملک با مشخصات زیر و مطابق نظریه کارشناسی به شرح زیر به مزایده و فروش گذاشته شود.

ارزيابي ششدانگ عرصه و اعيان يكدستگاه آپارتمان مسكوني با پلاك ثبتي 9445 فرعي از 33 اصلي بخش 11 تهران

نشاني: تهران – خيابان اختياريه جنوبي نرسيده به خيابان محسنيان – پلاك 132 (كد نوسازي 37442093) – ساختمان ياس- آپارتمان واقع در سمت شمالشرقي طبقه سوم (واحد 14)

1- مشخصات ثبتي ملك: مطابق مندرجات تصوير سند مالكيت مشاعي تك برگي ابرازي با شماره سريال 119756 پلاك ثبتي 9445 فرعي از 33 اصلي مفروز و مجزي شده از 12973 فرعي از اصلي مذكور قطعه 28 تفكيكي – بخش ثبتي يازده تهران – نوع ملك آپارتمان – وضعيت خاص طلق – مساحت 95.61 مترمربع – سمت شمالشرقي طبقه سوم – مالك آقاي سيد كمال آشفته فرزند سيدعلي – نوع و ميزان مالكيت سه سهم مشاع از سي و شش سهم عرصه و اعيان ششدانگ – بانضمام انباري قطعه بيست و يك تفكيكي به مساحت 5.83 مترمربع واقع در سمت شرق طبقه زيرزمين دو – بانضمام پاركينگ قطعه بيست تفكيكي به مساحت 10.80 مترمربع واقع در سمت جنوب زيرزمين غرب راه پله غربي طبقه زيرزمين با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان‌ها و آيين‌نامه اجرايي آن – حدود پاركينگ قطعه 20 : شمالاً به محوطه مشاعي، شرقاً به محوطه مشاعي، جنوباً به محوطه مشاعي، غرباً به پاركينگ 19

2- پايانكار ساختمان: مطابق مندرجات تصوير پايانكار ساختمان ابرازي به شماره 22042512 مورخ 1385.6.22 : پروانه ساختماني 20009588 مورخ 1382.12.5 – مساحت زمين طبق سند 1593.29 مترمربع – تعداد طبقات زيرزميني 2 و تعداد كل طبقات 7 – طبقات زيرزميني جهت پاركينگ مسكوني و انباري مسكوني و سرايداري مسكوني – طبقات همكف الي چهارم هر يك شامل 8 واحد مسكوني (جمعاً 40 واحد).

3- طرح تفصيلي: مطابق مندرجات سامانه طرح تفصيلي شهرداري تهران پلاك مادر با كد نوسازي 37442093 در زيرپهنه M113 واقع گرديده و عرض گذر 16 متر درج شده است.

4- مشخصات فني ملك: مجتمع مسكوني ياس در ضلع غربي خيابان اختياريه جنوبي نرسيده به خيابان محسنيان واقع شده است و بناي احداثي در آن ساختماني با اسكلت بتني در هفت طبقه مشتمل بر طبقات زيرزمين دوم، زيرزمين اول، همكف، اول، دوم، سوم و چهارم ميباشد. قدمت بنا حدود هفده سال ميباشد. نماي ساختمان با پوشش از سنگ است. داراي درب ورودي ماشين‌رو از گذر شرقي به طبقه زيرزمين اول، هم چنين داراي درب ورودي نفررو و ماشين‌رو از گذر شرقي به حياط مشاعي جنوبي نيز ميباشد. حياط جنوبي باغچه‌بندي شده است. طبقات زيرزميني به پاركينگ و انباري و سرايداري مسكوني اختصاص دارد و كفپوش آن از سنگ و ديوار در بخش تحتاني پوشش سنگ و بخش فوقاني اندود سيماني است. در طبقات همكف به بالا ساختمان احداثي به صورت دو بلوك مجاور هم است كه هر بلوك داراي سرويس پله و آسانسور مجزا ميباشد به گونه‌اي كه در هر طبقه از بلوك شرقي و بلوك غربي چهار واحد آپارتماني جانمايي شده است. واحد تعرفه شده در سمت شمالشرقي طبقه سوم (طبقه چهارم رويتي) داراي هال و پذيرايي، آشپزخانه اُپن، بالكن در سمت گذر شرقي، دو اطاق خواب، سرويس بهداشتي ايراني و روشويي، سرويس حمام (دوش و توالت فرنگي و روشويي) ميباشد. كفپوش واحد از سنگ و قرنيز از سنگ و ديوار پوشش گچ و رنگ، پيرامون سقف ابزار گلويي، داراي شومينه گازسوز، آشپزخانه داراي درب به بالكن، كفپوش آشپزخانه سراميك و ديوار پوشش كاشي و كابينت ام‌دي‌اف با گاز روميزي و هود، كف سرويس‌ها سراميك و ديوار پوشش كاشي، اطاق خواب داراي كمد ديواري، داراي بالكن در نورگير مشاعي، سرمايش كولر آبي و گرمايش پكيج و رادياتور، داراي آيفون تصويري، درب ورودي داراي حفاظ آهني ميباشد. نور طبيعي واحد از پنجره‌هاي منصوبه در نماي شرقي ساختمان و هم‌چنين نورگير مشاعي واقع در سمت شمالغربي واحد تامين ميشود. داراي انشعاب گاز مشترك، انشعاب آب مشترك، و انشعاب برق اختصاصي ميباشد. در زمان بازديد به صورت تخليه و فاقد بهره‌بردار مشاهده گرديد.

5- نظر كارشناسي: با توجه به توضيحات ارائه شده فوق و در نظر گرفتن عوامل و شرايط موثر بر موضوع؛ ارزش ششدانگ عرصه و اعيان آپارتمان مسكوني با پلاك ثبتي 9445 فرعي از 33 اصلي بخش 11 تهران برابر 62،150،000،000 ريال (شصت و دو ميليارد و يكصد و پنجاه ميليون ريال) معادل شش ميليارد و دويست و پانزده ميليون تومان برآورد و اعلام مي گردد.

مقرر شده است ششدانگ پلاک ثبتي موصوف در روز چهارشنبه مورخ 1401/11/12 راس ساعت 12:00 ظهر از طريق مزايده در اتاق مزايده مجتمع قضائي شهيد صدر واقع در تهران ميدان شيخ بهايي خيابان شيخ بهائي انتهاي کوچه 12 متري اول اتاق مزايده واقع در طبقه اول مجتمع قضائي شهيد صدر به فروش برسد . مزايده از پايه قيمت کارشناسي شروع شده و فردي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده تلقي شده و موظف است مبلغ ده درصد قيمت پيشنهادي ( نقدا ويا طي يک فقره چک بين بانکي معتبر ) را في المجلس پرداخت نموده و الباقي ثمن را ظرف مدت يک ماه از تاريخ مزايده به صندوق سپرده دادگستري توديع نموده و قبض آن را تحويل دادگاه نمايد والا مبلغ ده درصد پرداختي به نفع صندوق دولت ضبط گرديده و مزايده تجديد ميگردد .طالبين شرکت در مزايده بعنوان خريدار ميتوانند 5 روز قبل از تاريخ مزايده با هماهنگي اين اجراي احکام از ملک موصوف بازديد بعمل آورند .ضمنا کليه هزينه هاي مربوط به ملک طبق تعرفه به عهده خريدار يا برنده مزايده مي باشد واين اجراي احکام هيچگونه مسئوليتي در قبال تحويل ملک به برنده مزايده ندارد وتحويل مستلزم تقديم دادخواست مي باشد.

نصرتي-مدير اجراي احکام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/12