يكدستگاه آپارتمان مسكوني بمساحت 127.30 متر

76000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920001042738
شماره آگهی:
140168460000597191
شعبه صادر کننده:
شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده پلاک ثبتی نوبت اول

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 1/0100874/116ج از شعبه 116دادگاه حقوقی تهران — اجراییه 140100565مورخ 1401/3/9-محکوم له اقای محسن بیگدلی فرزند اسداله -محکوم علیه اقای احمدباقرزاده طاهری فرزند حسن — محکوم به 42/038/000/000ریال – هزینه دادرسی 160/000ریال – حق الوکاله وکیل 10/000/000ریال -هزینه کارشناسی 53/400/000ریال – نیم عشراجرای دولت 2/105/078/000ریال -حسب ارزیابی پلاک ثبتی 11456فرعی از 44و45اصلی قطعه 4تفکیکی مفروز از 2209 بخش 11تهران به شرح کارشناسی و فروش به میزان محکوم به ماده 51 قانون اجرای احکام به شرح کارشناسی ذیل می باشد .

آدرس جغرافيايي ملك: تهران–تهران، مجيديه شمالي، خيابان ريحاني، كوچه اردستاني (نور)، پلاك 12، طبقه سوم

مشخصات ثبتي ملك : )

Ø مطابق مندرجات سند ابرازي ششدانگ يكدستگاه آپارتمان مسكوني بشماره 11456 فرعي از 44 و 45 اصلي، قطعه 4 تفكيكي مفروز و مجزي شده از 2209 فرعي از اصلي مذكور بخش 11 تهران، بمساحت 127.30 مترمربع واقع در شمال طبقه سوم، بانضمام ششدانگ يك واحد پاركينگ قطعه 2 تفكيكي بمساحت 10.80 مترمربع واقع در جنوب شرق طبقه همكف، با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرائي آن كه سند مالكيت دفترچه اي با شماره چاپي 109486 بشماره ثبت 483504 ذيل صفحه 86 دفتر املاك جلد 2189 در تاريخ 1389.02.04 بنام آقاي احمد باقرزاده طاهري ثبت، صادر و تسليم گرديده است.

Ø مطابق مندرجات نامه شماره 140185601151007905 مورخ 1401.04.21 اداره ثبت اسناد و املاك حوزه ثبت ملك لويزان تهران بيان ميدارد كه مراتب بازداشت پلاك ثبتي شماره 11456 فرعي از 44 و 45 اصلي بخش 11 تهران با شماره دفتر بازداشتي الكترونيك 140105801151000878 مورد ثبت شماره 483504 در صفحه 86 دفتر 2189 دفاتر قلهك حوزه ثبت ملك قلهك تهران مالك آقاي احمد باقرزاده طاهري مالك ششدانگ عرصه و اعيان داراي سند مالكيت اصلي با شماره چاپي 109486 سري سال در دفتر بازداشتي و پرونده ثبتي و سند مالكيت قيد گرديده است.

Ø تصوير گواهي پايان كار ساختمان بشماره 42087579 مورخ 1387.01.19 مربوط به پلاك ثبتي 2209 فرعي از 44 و 45 اصلي، مساحت زمين 454.80 مترمربع وفق سند مالكيت با اسكلت بتني در حد اتمام ساختمان براي 4 واحد مسكوني بمساحت 634.60 مترمربع، بانضمام پاركينگ مسكوني، تاسيسات مسكوني، انباري مسكوني، راه پله و آسانسور مسكوني و سرويس بهداشتي با زيربناي كل 994.40 مترمربع در 4 طبقه از طرف شهرداري منطقه 4 تهران صادر شده است.

قرار كارشناسي: ارزيابي ششدانگ ملك بشماره 11456 فرعي از 44 و 45 اصلي قطعه 4 تفكيكي بخش 11 ثبتي تهران

مشخصات فني و شرح وضعيت ملك: با عنايت به بازديد ومشاهدات ميداني از ملك تعرفه شده ساختمان اصلي بصورت جنوبي با نماي سنگ و آلومينيوم مشتمل بر طبقه همكف و سه طبقه روي همكف احداث شده است، طبقه اول داراي دو واحد مسكوني و طبقات دوم و سوم هر كدام داراي يك واحد مسكوني ميباشند، ساختمان داراي راه پله مشاعي و آسانسور جهت دسترسي عمودي به طبقات بوده و در طبقه همكف داراي لابي ورودي و در حياط مشجر داراي يك استخر روباز ميباشد. آپارتمان مورد تعرفه بشماره پلاك ثبتي 11456 فرعي از 44 و 45 اصلي، قطعه 4 تفكيكي، بخش 11 ثبتي تهران بمساحت 127.30 مترمربع در شمال طبقه سوم ساختمان مذكور استقرار دارد و داراي سالن پذيرايي بانضمام شومينه و سه اتاق خواب ( يك اتاق مستر ميباشد ) با كفپوش سنگ و پوشش ديوارها گچ سفيد و رويه رنگ، آشپزخانه داراي كابينت با كفپوش سنگ و پوشش ديوار كاشي، سرويس بهداشتي بعلاوه توالت فرنگي و روشويي، حمام مستر و حمام مستقل بعلاوه توالت فرنگي با كفپوش سراميك و پوشش ديوار كاشي ميباشد، سيستم گرمايش موتورخانه مركزي و رادياتور و سيستم سرمايش كولر آبي تعبيه گرديده و واحد مورد تعرفه داراي يك واحد پاركينگ در طبقه همكف و آب و گاز و برق داير است.

در ضلع جنوب طبقه سوم يك تراس روباز با كفپوش سنگ در پشت بام طبقه دوم تعبيه شده است كه داراي آلاچيق و باربيكيو بوده و از پاگرد طبقه سوم داراي درب دسترسي ميباشد.

حدود رسيدگي: موضوع اين گزارش منحصر به موارد مطروحه در قرار كارشناسي آن مقام محترم قضايي وهمچنين استماع اظهارات طرفين و ملاحظه وبررسي مدارك موجود در ضم پرونده مي باشد، لذا مسئوليت ناشي از هر گونه ادعاي جعل ومخدوش بودن يا نابرابري مدارك ابرازي با نسخ اصلي و انكار وترديد به دلايل يا اسناد ارائه شده، متوجه ابراز كننده اسناد ومدارك ودلايل مي باشد.چنانچه پس از تحرير اين گزارش مدارك و مستندات و اطلاعات متكي به اسناد قابل قبول ديگري ارائه گردد ودر نتيجه گيري حاصله موثر واقع شود، مسئوليتي متوجه كارشناسان نبوده ،موضوع با تاييد ودستورآن مقام محترم قضايي قابل بازنگري و رسيدگي مجدد مي باشد

نظريه كارشناسي: باعنايت به موارد مطروحه در گزارش بر اساس قرارصادره و مشاهدات ميداني واطلاعات مكتسبه از محل ، و تحقيقات ميداني، موقعيت استقرار، مساحت و قدمت حدود 15 سال و كيفيت ساخت بنا، قيمت ششدانگ يكدستگاه آپارتمان بشماره پلاك ثبتي 11456 فرعي از 44 و 45 اصلي مفروز و مجزي شده از 2209 فرعي از اصلي مذكور بخش 11 ثبتي تهران بمساحت 127.30 مترمربع، بانضمام يك واحد پاركينگ بشرح توضيحات فوق الذكر با قدرالسهم از عرصه ( 454.80 مترمربع ) و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرايي آن، بدون احتساب هر گونه ديون و بدهي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي، بانكها، امور مالياتي و شهرداري و فارغ از هر گونه احراز مالكيت و انتساب آن به هر شخص حقيقي و حقوقي و در صورت صحت و اصالت اسناد و مدارك ارائه شده و صرفنظر از هر گونه جابجايي، تداخل و تعارضات ثبتي و لغزيدگي و در صورتيكه طبق قوانين جاري كشور، ساير مسائل، سوابق ثبتي، حقوقي و شرعي مرتبط منعي جهت نقل و انتقال قطعي سند مالكيت ملك مورد ارزيابي نداشته و بلامعارض باشد، بمبلغ 76.000.000.000 ريال معادل هفت ميليارد و ششصدميليون تومان برآورد و اعلام ميگردد.

تاریخ مزایده 1401/11/17 ساعت 11 الی 11/30

در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس به حساب سپرده الکترونیک در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید باهنر اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیرواحد مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر پاكباز

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/17