يكدستگاه آپارتمان مسكن مهر پرديس- فاز 11

16000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920002743860
شماره آگهی:
140191460000529923
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان پرديس
تاریخ صدور:
1401/10/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

 

 آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم

 

صورتجلسه مزایده نوبت دوم به موجب پرونده شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان پردیس به شماره 0002058 نیابت واصله از شعبه اول اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده یک تهران /قدیم به شماره نامه 140068990047694333 مورخ 1400/08/22 لها خانم نرگس شکوهی نیا فرزند مهدی با وکالت آقای افشاری علیه آقای علی اکبر ساجدی فرزند غلامعلی به محکومیت پرداخت یکصد و شصت عدد سکه تمام بهار آزادی ( باتوجه به تغییرات نرخ سکه در روز مزایده به نرخ روز محاسبه خواهد شد ) بابت اصل خواسته که در قبال مطالبات فوق اموال بشرح ذیل عبارت است از محل ملك مذكور به آدرس: يكدستگاه آپارتمان مسكن مهر واقع در پروژه شركت كوزو پارس فاز 11 بلوك B78 طبقه 14 واحد شمال شرقي، پس از بازديد از آپارتمان مورد تعرفه به نشاني: پرديس- فاز 11-زون يك- خيابان فردوسي- بلوك B78- طبقه 14- شمال شرقي- واحد 58 . اسناد و مدارك ابرازی به کارشناس: طبق تصوير قرارداد پيش فروش مسكن مهر ابرازي، از سوي آقاي عبدالرضا خورسند طولازدهي ششدانگ اعيان يك واحد آپارتمان واقع در پروژه كوزو پارس 8 بلوك B78 طبقه 14 واحد شمال شرقي به مساحت 86.7 – 2 خوابه واقع در استان تهران شهر پرديس به نشاني در پروژه شركت كوزو پارس 11 بلوك B78 طبقه 14 واحد شمال شرقي به آقاي علي اكبر ساجدي واگذار گرديده است. مشخصات فنّي و ظاهري: حسب بازديد بعمل آمده آپارتمان فوق الذكر واقع در طبقه 14 يك ساختمان 15 طبقه، نما سيمان، شامل طبقه همكف جهت 3 واحد مسكوني و 14 طبقه مسكوني بر روي همكف كه در هر طبقه 4 واحد مسكوني، مجموعاً 59 واحد مسكوني قرار گرفته است. درب ورودي نفررو، دسترسي به واحدهاي مسكوني از طريق راه پله و دو لاين آسانسور، پنجره ها دو جداره و درب هاي داخلي چوبي مي باشد. آپارتمان مورد ارزيابي داراي هال و پذيرايي، دو اتاق خواب، آشپزخانه اُپن با كابينت ام دي اف، حمام و سرويس بهداشتي مي باشد. كفپوش در هال و پذيرايي و اتاق خوابها سراميك، پوشش بدنه ديوارها گچ و رنگ، سيستم گرمايش شوفاژ، سيستم سرمايش كولر آبي و داراي انشعابات شهري آب، برق و گاز مي باشد. با عنايت به مراتب و مشخصات فوق الذكر و با توجه به موقعيت محل، مساحت و ساير عوامل موثر از جمله شرايط زماني و مكاني و با فرض قابليت نقل و انتقال قطعي و بدون لحاظ بدهي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي و فارغ از موارد ثبتي و حقوقي مترتب بر آن، ارزش ششدانگ آپارتمان مذكور با احتساب كليه امتيازات و انشعابات و تسهيلات شهري توسط کارشناس محترم برابر با مبلغ 16.000.000.000 ريال معادل يك ميليارد ششصد میلیون تومان برآورد و اعلام گردیده است و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکا مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هر گونه اعتراض باقی مانده است که در مورخ 1401/10/24از ساعت 11 الی 12 صبح در دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری پردیس از طریق مزایده بفروش برسد .مزایده از قیمت پایه به مبلغ 16.000.000.000 ريال شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهند فروخته میشود و بلافاصله 10درصد آن نقدا وفی المجلس از برنده مزایده اخذ خواهد شد والباقی آنرا مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری پردیس پرداخت نماید وقبض آنرا تحویل اجرای احکام مدنی نماید در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی ده درصد بنفع صندوق دولت ضبط ومزایده باطل وتجدید خواهد شد .طالبین می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده جهت بازید از اموال در این اجرا حاضر شوند تا موجبات بازدید فراهم گردد. لازم به ذکر است مورد مزایده دارای اقساط بانکی می باشد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/24