يكدستگاه آپارتمان طبقه يك بمساحت84 متر

17800000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920007045602
شماره آگهی:
140168460000593366
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/24
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غير منقول -دستور فروش

باسمه تعالي

نظر به اين که طي اجراییه صادره ي شماره ي 140168420000753056 مورخه ي 1401/06/08 صادره از شعبه 82 دادگاه حقوقی تهران له محمد رضا فروحت زاده شعبانی علیه 1-سکینه مهدیان آستانه 2-مریم فروحت زاده شعبانی مبنی بر فروش ماترک متوفی که شامل سه دانگ یک باب آپارتمان مطابق نظریه کارشناسی زیر است:

موضوع كارشناسي: ارزيابي سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان آپارتمان با پلاك ثبتي 68 فرعي از 3124 اصلي بخش 11 تهران (در راستاي راي تقسيم تركه صادره از شعبه 82 دادگاه عمومي حقوقي تهران)

نشانی: تهران – شريعتي – قلهك – خيابان امامزاده – تقاطع رودكي جنوبي پلاك 22 (ساختمان گلسرخ) آپارتمان واقع در شرق طبقه اول (واحد 4)

1- مشخصات ثبتي ملك:

مطابق مندرجات تصوير دفترچه سند مالكيت ابرازي : پلاك ثبتي 68 فرعي از 3124 اصلي شماره ثبت 138884 دفتر 444 صفحه 449 بخش ثبتي يازده تهران – تاريخ ثبت بيست و نه آبانماه 1358 – مالك آقاي غلامحسين فروحت‌زاده شعباني – ملك و محل آن ششدانگ يكدستگاه آپارتمان طبقه يك وسطي شمالي بمساحت هشتاد و چهار متر و نود دسيمترمربع بانضمام پاركينگ مفروزي شماره نه بمساحت ده متر و هشتاد دسيمترمربع با قدرالسهم از مشاعات طبق سند شماره 30802 مورخ 1-7-58 دفترخانه 12 قلهك و قانون تملك آپارتمان‌ها پلاك 68 فرعي از 3124 اصلي مفروز از ملك اصلي مذكور واقع در قلهك بخش 11 تهران – مطابق سند قطعي 2954 مورخ 4-8-83 دفترخانه 549 تهران تمامي سه دانگ مشاع از ششدانگ مورد ثبت از آقاي غلامحسين فروحت زاده شعباني به خانم سكينه مهديان آستانه انتقال قطعي يافته است. مطابق سند قطعي 42763 مورخ 21-7-1400 دفترخانه 607 تهران سه دانگ خانم سكينه مهديان آستانه به خانم مريم فروحت‌زاده شعباني انتقال يافته است (منافع مورد معامله مادام العمر خانم سكينه مهديان آستانه مجاناً متعلق به ايشان ميباشد كه از آن به نفع خود استفاده نمايد و بعد از فوت منافع نيز تابع عين خواهد بود)

2- مشخصات فني ملك:

عرصه پلاك مادر به صورت سه بر در سمت جنوبغربي تقاطع خيابان امامزاده و رودكي جنوبي واقع است و بناي احداثي در آن ساختماني با قدمت بيش از چهل سال در پنج طبقه مشتمل بر طبقات همكف، اول، دوم، سوم و چهارم ميباشد. نماي ساختمان با پوشش از آجرنما ميباشد. در هريك از طبقات اول الي چهارم شش واحد آپارتماني احداث شده است (جمعاً بيست و چهار واحد آپارتماني). در ضلع غربي بنا نورگير تعبيه شده است كه پوشش نماي آن اندود سيماني است. درب ورودي نفررو و درب ورودي ماشين‌رو از گذر شرقي پيش‌بيني شده است. ساختمان داراي آسانسور است. موتورخانه در زير طبقه همكف پيش‌بيني شده است. طبقه همكف اختصاص به پاركينگ دارد كه كفپوش آن از سنگ و ديوار در پايين پوشش سنگ و در بالا پوشش آجرنما است. آپارتمان تعرفه شده در سمت شرقي در طبقه اول بازديد شد. داراي هال پذيرايي كفپوش پاركت و ديوار پوشش كاغذ ديواري، آشپزخانه باز با پنجره به گذر شرقي كفپوش پاركت و ديوار كاشي و كابينت ام‌دي‌اف، پنجره‌ها پرفيل يو‌پي‌وي‌سي و شيشه دو جداره، داراي دو اطاق خواب (يكي داراي بالكن در سمت خيابان و با كفپوش از لمينت و ديگري داراي پنجره به اطاق خواب مزبور و كفپوش موكت)، سرويس بهداشتي فرنگي و روشويي، سرويس حمام (دوش و توالت فرنگي و روشويي) ميباشد. داراي پنجره به راهرو طبقه ميباشد. سيستم سرمايش كولر آبي و گرمايش موتورخانه مركزي شوفاژ است. داراي انشعاب گاز مشترك، انشعاب برق اختصاصي، و انشعاب آب مشترك ميباشد. در زمان بازديد به صورت مسكوني مورد بهره‌برداري قرار داشت.

3- حدود و شمول كارشناسي:

گزارش كارشناسي تقديمي با فرض صحت و اصالت مدارك ابرازي، فارغ از هر گونه قيود احتمالي از جمله ترهين و معارض، فارغ از هر گونه بدهي و ديون احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي، فارغ از هر گونه موانع احتمالي ثبتي و قانوني در انتقال قطعي عين و منافع ملك مورد ارزيابي، فارغ از احراز مالكيت و انتساب آن به اشخاص حقيقي و حقوقي تنظيم شده است. چنانچه متعاقباً اسناد و مدارك جديدي ارائه گردد كه در امر ارزيابي موثر باشد مسئوليتي متوجه اين كارشناسي نبوده و حسب الامر مقام محترم قضايي گزارش كارشناسي قابل بازنگري مي‌باشد.

4- نظر كارشناسي:

با توجه به توضيحات ارائه شده فوق و در نظر گرفتن عوامل و شرايط موثر بر موضوع؛ ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان آپارتمان مسكوني با پلاك ثبتي 68 فرعي از 3124 اصلي بخش 11 تهران برابر 17،800،000،000 ريال (هفده ميليارد و هشتصد ميليون ريال) معادل يك ميليارد و هفتصد و هشتاد ميليون تومان ارزيابي و اعلام مي‌گردد.

مقرر شده مقدار سه دانگ پلاک ثبتي موصوف در روز چهارشنبه مورخ 1401/11/05راس ساعت 11:00 صبح از طريق مزايده در اتاق مزايده مجتمع قضائي شهيد صدر واقع در تهران ميدان شيخ بهايي خيابان شيخ بهائي انتهاي کوچه 12 متري اول اتاق مزايده واقع در طبقه اول مجتمع قضائي شهيد صدر به فروش برسد . مزايده از پايه قيمت کارشناسي شروع شده و فردي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده تلقي شده و موظف است مبلغ ده درصد قيمت پيشنهادي ( نقدا ويا طي يک فقره چک بين بانکي معتبر ) را في المجلس پرداخت نموده و الباقي ثمن را ظرف مدت يک ماه از تاريخ مزايده به صندوق سپرده دادگستري توديع نموده و قبض آن را تحويل دادگاه نمايد والا مبلغ ده درصد پرداختي به نفع صندوق دولت ضبط گرديده و مزايده تجديد ميگردد .طالبين شرکت در مزايده بعنوان خريدار ميتوانند 5 روز قبل از تاريخ مزايده با هماهنگي اين اجراي احکام از ملک موصوف بازديد بعمل آورند .ضمنا کليه هزينه هاي مربوط به خريدار طبق تعرفه به عهده خريدار يا برنده مزايده مي باشد واين اجراي احکام هيچگونه مسئوليتي در قبال تحويل ملک به برنده مزايده ندارد وتحويل مستلزم تقديم دادخواست مي باشد.

نصرتي-مدير اجراي احکام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/05