يكدستگاه آپارتمان خاني آباد

10000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920001689511
شماره آگهی:
140168460000557827
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهران
تاریخ صدور:
1401/10/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

موضوع مزایده دستور فروش ملک مشاع

به پلاك ثبتي 6927 فرعي از 113 اصلي واقع در بخش 12 تهران

خواهان زهرا اسدوند فرزند ایوب با وکالت نازنین یعقوبی مالکی

خوانده بلقیس هاشمی فرزند اذن اله

 

احتراماً، بازگشت به قرار كارشناسي صادره در پرونده اجرايي كلاسـۀ 0101867 در خصوص ارزيابي يكدستگاه آپارتمان به پلاك ثبتي 6927 فرعي از 113 اصلي واقع در بخش 12 تهران، پس از بازديد از آپارتمان مورد تعرفه به نشاني: تهران- خاني آباد- خيابان ميثاق- خيابان شقايق- خيابان بهمن- كوچه بهمن 2 غربي- مجتمع 22 بهمن- فاز 2- بلوك 10- ورودي 3- طبقه دوم- واحد 6 و ملاحظه و بررسي اسناد و مدارك موجود ابرازي و انجام بررسيهاي لازم، گزارش كارشناسي به شرح زير باستحضار مي رساند:

1) مشخصات ثبتي:

سند مالكيت ششدانگ عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان (وضعيت خاص طلق) به شماره 6927 فرعي از 113 اصلي قطعه 202 تفكيكي بلوك 2 مفروز و مجزي شده از 6549 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 12 تهران به مساحت 65.01 مترمربع واقع در سمت جنوبي طبقه دو، كه مقدار 2.55 مترمربع آن بالكن است با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرائي آن- مشخصات مالكيت: مالكيت بلقيس هاشمي مالك سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه با شماره مستند مالكيت 22651 مورخ 6/11/1398 دفترخانه اسناد رسمي 1056 موضوع سند مالكيت اصلي بشماره چاپي 753281 سري الف سال 98 با شماره دفتر الكترونيكي 139820301024032283 ثبت گرديده است. مالكيت زهرا اسدوند مالك سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه با شماره مستند مالكيت 21198 مورخ 24/1/1398 دفترخانه اسناد رسمي 1056 موضوع سند مالكيت اصلي بشماره چاپي 139999سري د سال 97 با شماره دفتر الكترونيكي 139820301024006899 ثبت گرديده است و مراتب عدم افراز به طرفين ابلاغ گرديده است.

2) مشخصات فنّي و ظاهري:

حسب بازديد بعمل آمده آپارتمان فوق الذكر واقع در طبقۀ دوم يك ساختمان 5 طبقه، نما آجر سه سانتي، شامل طبقۀ همكف جهت پاركينگ ها و 4 طبقه مسكوني بر روي همكف، مجموعاً 18واحد مسكوني قرار گرفته است. درب ورودي نفررو، دسترسي به واحدهاي مسكوني از طريق راه پله، ساختمان فاقد آسانسور، كف راه پله و راهروها از سنگ، پنجره ها فلزي و درب هاي داخلي چوبي مي باشد. آپارتمان مورد ارزيابي داراي پذيرايي، دو اتاق خواب، آشپزخانۀ معمولي با كابينت ام دي اف، حمام و سرويس بهداشتي مي باشد. كفپوش در پذيرايي و اتاق خوابها سراميك، پوشش بدنه ديوار در پذيرايي و اتاق خوابها گچ و رنگ، سيستم سرمايش كولر آبي و داراي انشعابات شهري آب، برق و گاز مي باشد.

توضيح ضروري كارشناس:

در مورد حدود، دامنه كاربرد و رفع مسئوليت از كارشناس به استحضار مي رساند تاييد صحت اصالت مستندات ابرازي و ادعاهاي طرفين پرونده بر عهده ارائه دهنده و اظهار كننده بوده و خارج از صلاحيت كارشناس بوده و نظريه تقديم شده در چارچوب قرار كارشناسي صادره و بر اساس تصوير مستندات ابرازي و موجود در پرونده مي باشد و فارغ از بررسي هاي مربوط به موضوعات به شرح بين الهلالين( «صحت و اصالت و اعتبار و مطابقت اسناد و مدارك موصوف» و «احراز مالكيت ها و انتساب آن به اشخاص حقيقي و حقو قي» ، «هرگونه ديون و تعهدات اعم از مالي و غيرمالي متوجه ملك و ذيربطان موضوع» ، « احراز هرگونه تعارض اسناد مالكيت و هرگونه ممنوعيت اعم از قانوني، شهرسازي و موارد نظير متوجه ملك موصوف» و « توافقات عادي و رسمي احتمالي گذشته و آتي في مابين اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به ملك موضوع كارشناسي ») لذا بديهي است چنانچه بعد از ارائه اين گزارش، اسناد و مدارك و اطلاعات قابل اتكاي ديگري ارائه شود و يا در مدارك و مستندات ابرازي تغيير ايجاد شود به گونه اي كه در نتيجه گيري حاصله موثر واقع گردد، رسيدگي به آنها خارج از اين حدود و صلاحيت بوده و تجديد نظر در اين گزارش ضروري و لازم مي باشد و در صورت لزوم حسب دستور و صلاحديد مقام محترم قضائي و پس از اجراي تشريفات قانوني اظهار نظر مجدد صورت خواهد گرفت .

 

3) نظريه كارشناسي:

با عنايت به مراتب و مشخصات فوق الذكر و با توجه به موقعيت محل، مساحت و ساير عوامل موثر از جمله شرايط زماني و مكاني و با فرض قابليت نقل و انتقال قطعي و بدون لحاظ بدهي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي و فارغ از موارد ثبتي و حقوقي مترتب بر آن، ارزش ششدانگ آپارتمان مذكور با احتساب كليه امتيازات و انشعابات و تسهيلات شهري برابر با مبلغ 10.000.000.000 ريال معادل يك ميليارد تومان برآورد و اعلام مي گردد.

در روز سه شنبه تاریخ 1401/11/04 از ساعت 11 الی 12 صبح از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالا ترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود . مبلغ 10% از ثمن فروش نقدا فی المجلس از خریدار اخذ و الباقی ثمن می بایست ظرف یکماه از سوی خریدار به این شعبه تودیع گردد ، در صورت عدم پرداخت الباغی ثمن ، مزایده تجدید و مبلغ 10 % ثمن پرداخت شده پس از کسر هزینه های اجرایی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد . کلیه علاقمندان جهت شرکت در مزایده میتوانند 5 روز قبل از مزایده به دفتر شعبه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت مراجعه تا زمینه بازدید آنان از ملک موصوف فراهم گردد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/04