يكدستگاه آپارتمان به مساحت 59 مترپاكدشت، خيابان علامه طباطبايي

4700000000

توضیحات

شماره پرونده:
140091920006503066
شماره آگهی:
140191460000551052
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان پاكدشت
تاریخ صدور:
1401/10/19
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول /غیر منقول

در پرونده کلاسه اجرا 0100959 بموجب اجرائیه به کلاسه 0001135 له سمیه امامی نغمه علیه جعفر علی کاشفی زمان صادره ازشعبه دوم حقوقی دادگاه خانواده پاکدشت که طی آن محکوم علیه پرداخت 514 عدد سکه طلای تمام بهار ازادی به میزان سهم الارث خودشان از ماترک متوفی بابت اصل خواسته در حق خواهان پرداخت مبلغ 1/975/570/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق دولت – پرداخت مبلغ 2/827/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتی به صندوق دولت .محکوم گردیده است لذا در جهت استیفای حقوق محکوم له اموال محکوم علیه شامل یک دستگاه آپارتمان توقیف که مورد ارزیابی و کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری قرار گرفته که نظریه کارشناسی و قیمت اعلامی به شرح ذیل می باشد:

نظریه کارشناسی : ارزیابی 6 سهم (دانگ) يكدستگاه آپارتمان بدون سند با كاربري مسكوني به مساحت 59 مترمربع، نوع اسكلت فلزي و سال ساخت 1385 با آب اشتراكي و گاز و برق اختصاصي به نشاني پاكدشت، خيابان علامه طباطبايي، كوچه تختي، پلاك 74 از ورودي سمت راست، واحد شماره يك از سوي آقاي رضا سليماني خرمي به آقاي مهران كاشفي زمان واگذار شده است. واحد مذكور در طبقه همكف يك ساختمان 4 طبقه واقع شده كه بصورت اسكلت فلزي و نماي سنگ شامل همكف، طبقات اول، دوم و سوم هر كدام دو واحد جمعاً 8 واحد احداث گرديده و واحد داراي هال و پذيرايي، يك اطاق خواب با كف سراميك و ديوار تا 90 سانتيمتر سراميك و الباقي اندود گچ، آشپزخانه با كف سراميك و ديوار كاشي، كابينت فلزي با درب چوبي و هود، سرويس هاي بهداشتي و با پنجره هاي فلزي تكجداره ميباشد و از آب مشترك با ساير واحدها و برق و گاز مستقل بهره مند و مسكوني مورد استفاده قرار ميگرفت. با توجه به توضيحات داده شده و در نظر گرفتن، موقعيت قرارگيري ملك، ميزان مساحت، نوع سازه، قدمت بنا در صورت تخلیه و بلا معارض بودن ارزش واحد فوق را مبلغ 4/700/000/000Rريال معادل چهارصد و هفتاد ميليون تومان جهت پايه مزايده تعيين و اعلام مي نمايد. نظریه مذکور به طرفین ابلاغ که مصون از اعتراض طرفین قرار گرفته است که مبلغ مزایده از قیمت پایه مذکور شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته که مبلغ 10% قیمت فروخته شده فی المجلس و الباقی را می بایست خریدار ظرف یک ماه پرداخت نماید . لذا موعد مزایده 

مورخ 1401/11/12 روز چهارشنبه ساعت 9 صبح

تعیین و اعلام می گردد . طالبین می توانند جهت بازدید اموال مذکور پنج روز قبل از موعد مقرر به دفتر اجرای احکام مدنی مراجعه تا ترتیب بازدید داده شود . به درخواست های پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/12