يكدستگاه آپارتمان به مساحت 150 متر

91000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9409980226500950
شماره آگهی:
140168460000635824
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/11/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیره منقول

بموجب رای شماه 140168390009601503 صادره از شعبه 5 دادگاه عمومي تهران و در پرونده اجرايي كلاسه 0101248/ 2 له خانم معصومه عزیزی فرزند یحیی عليه اقای منوچهر اخطاری پیله رود و خانم لیلا رحمتی نسبت به فروش ملک شماره 30387فرعی از 70 اصلی بخش 11 تهران از طریق مزایده و تقسیم بهای ان بین شرکا به نسبت قدرالسهم مالکانه با رعایت قانون اجرای احکام مدنی که بشرح ذيل توصيف و ارزيابي گرديده است

1-خواهان- معصومه عزیزی

2- خوانده- منوچهر اخطاری پیله رود- لیلا رحمتی

3-خواسته : فروش ملک مشاعی به پلاک 30387 فرعی از 70 اصلی بخش 11

4-نشانی ملک : تهران : خیابان ولیعصر خیابان توانیر خیابان رستگاران کوچه ارشیا پلاک5 واحد 3 طبقه اول شرقی

5- در اجاره نمی باشد و محل سکونت است

-مدارك و مستندات ابرازي:

1- تصوير اسناد مالكيت تكبرگي بشماره هاي 001327 ج/94 و 001328 ج/94 و 828096 الف/90 جمعاً نمايانگر ششدانگ عرصه و اعيان يكدستگاه آپارتمان بپلاك ثبتي 30387 فرعي از 70 اصلي قطعه 4 تفكيكي مفروز و مجزي از 6716 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 11 تهران.

تصوير گواهي پايانكار آپارتماني بشماره 62069415 مورخ 86/10/12 صادره از شهرداري منطقه 6 تهران.

2- قرار كارشناسي: كارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده و معاينه دقيق محل و در صورت لزوم اخذ توضيح از طرفين نسبت به ارزيابي بهاي ششدانگ پلاك ثبتي بشماره 30387 فرعي از 70 اصلي واقع در بخش 11 تهران، بجهت قيمت پايه مزايده اقدام نمايد.

3- وضعيت ثبتي ملك و محل آن: با استناد به تصوير اسناد مالكيت ابرازي، ششـــــدانگ عرصه و اعيان يكدستگاه آپارتمان بپلاك ثبتي شماره 30387 فرعي از 77 اصلي قطعه چهار تفكيكي مفروز و مجزي از 6716 فرعي از اصـــــــلي مذكور بخش 11 تهران، واقع در سمت شــرق طبقه اول بمســـــاحت (150/40) يكصد و پنجاه متر و چهل دسيمترمربع كه مقدار (0/40 مترمربع) آن سطح بالكن جنوبي است، بانضمام انباري قطعه 5 تفكيكي بمســـــــاحت (3/25 مترمربع) و پاركينگ قطعه 5 تفكيكي بمساحت (11/50 مترمربع) هردو واقع در طبقه زيرزمين، با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايي آن؛ تحت اسناد مالكيت تكبرگي بشماره هاي 001327 ج/94 و 001328 ج/94 و 828096 الف/90 بنام خانم ليلا رحمتي به نسبت دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان و آقاي منوچهر اخطاري پيله رود به نسبت دو مميز هفتاد و پنج صدم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان و خانم معصومه عزيزي به نسبت يك مميز بيست و پنج صدم دانگ مشاع از چهاردانگ مشاع از ششدانگ ثبت گرديده است.

4- مشخصات عرصه و اعيان ملك: با عنايت به تصوير مدارك و مستندات و بازديد ميداني بعمل آمده، ملك تعرفه شده به نشاني صدرالاشاره عبارتست از يكدستگاه آپارتمان مسكوني بمساحت (150/40) يكصد و پنجاه متر و چهل دسيمترمربع واقع در سمت شرقي طبقه اول يك مجتمع آپارتماني 6 طبقه 2 واحدي جمعاً 12 دستگاه آپارتمان در طبقات همكف و اول تا پنجم بانضمام يك طبقه زيرزمين بعنوان پاركينگ و انباري و تاسيسات و يك حياط مشاعي، تماماً واقع در عرصه اي با موقعيت شمالي ميباشد. فضاي اختصاصي آپارتمان داراي: سه اتاق خواب (احدي مستر)، يك هال و پذيرائي، يك فضاي تي وي روم، يك آشپزخانه باز، يك سرويس بهداشتي ايراني، يك حمام مجهز به سرويس فرنگي و يك بالكن بمساحت (0/40 مترمربع) ميباشد؛ پوشش كف سالن و اتاقها از پاركت چوبي و بدنه و سقف ها گچ و رنگ؛ نورگيري اتاقهاي خواب و آشپزخانه از فضاي نورگير هاي مياني و شمالي(پاسيوها) و سالن از سمت جنوبي مشرف به حياط تامين ميگردد؛ سيستم سرمايشي وگرمايشي از فن كوئل(چيلر و موتورخانه مركزي) است؛ آپارتمان داراي انشعاب برق اختصاصي و گاز و آب اشتراكي؛ فضاي مشاعات: ساختمان داراي يكدستگاه راه پله و آسانسور؛ نماي ساختمان از سنگ؛ اسكلت از نوع فلزي و قدمت ساخت بنا در حدود 19 سال تخمين ميگردد؛ در زمان بازديد ملك موصوف حسب اظهار در اختيار محكوم عليهم و بعنوان محل سكونت قرار دارد.

5- نظريه كارشناسي:

با عنايت به موارد فوق الذكر و تحقيقات محلي انجام گرفته و با در نظر گرفتن موقعيت محلي، موقعيت مكاني قرارگيري در طبقه، مساحت، نوع كاربري، قدمت بنا و كيفيت و متريال مورد استفاده در ساخت، امتيازات و انشعابات، مشاعات ساختمان، شرايط حاكم بر بازار خريد و فروش مسكن و با فرض عدم تعارض و منع بلحاظ واگذاري به غير و قابل انتقال قطعي در دفاتر اسناد رسـمي و فارغ از هرگونه ديون و تعهدات احتمالي به نهادهاي قانوني(اعم از شـهرداري و دارايي و بيمه و….) و صـرفنظر از احراز مالكيت و انتساب آن به اشخاص حقيقي و حقوقي و اصالت اسناد و مدارك ابرازي و ساير جهات موثر و قابل بررسي در ارزيابي، ارزش روز ششــــدانگ عرصه و اعيان ملك موصوف (آپارتمان بپلاك ثبتي 30387 فرعي از 77 اصـلي قطعه 4 تفكيكي واقع در بخش 11 تهران، بانضمام مفروضـــــــات متعلق(انباري و پاركينگ)) جمعـاً بمبلغ نـود و يك ميليــــــارد ريال (معادل 9/100/000/000 تومان) بمنظور قيمت پايه مزايده در وضعيت فعلي تعيين و اعلام ميگردد.

مقرر گرديد

کل ششدانگ ملك فوق الذکر در روز شنبه مورخ 1401/12/6 از ساعت 11 الی 11/30 از طريق مزايده حضوري در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد. طالبين مي توانند پنج روز قبل از مراسم مزايده به اجراي احكام مدني مراجعت تا ترتيب بازديد از مورد مزايده را فراهم نمايد. ضمنا هزینه انتقال سند رسمی به عهده خریدار می باشد و این شعبه هیج تعهدی در خصوص تخلیه و تحویل ملک موصوف ندارد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/6