يكدستگاه آپارتمان به مساحت 123/52متر. شهريار ، شهرك صدف

26550000000

توضیحات

شماره پرونده:
9409987192900106
شماره آگهی:
140191460000537258
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهريار /قديم
تاریخ صدور:
1401/10/13
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب نیابت واصله از اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ارسنجان شعبه اينکه خانم سهيلا کريمي گيلده فرزند عليرضا با توديع وثيقه شماره 26693/1 واقع در شهريار شهرک صدف بلوار دکتر قريب خ ش بيات شمالي کوچه بوستان 4 غربي ضمانت محکوم عليه اردشير نجفيان فرزند خليل را نموده است ومحکوم علیه محکوم است به پرداخت به مبلغ 1/040/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 31/300/000 ريال هزينه دادرسي و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 1392/02/12 تا زمان اجراي حکم (مجموع خسارت واصل خواسته تا آذرماه سال جاری 10/712/000/000 ریال ) محاسبه شده و حق الوکاله وکيل مرحله بدوي در حق محکوم له مجید نعمت اللهی فرزند محمد رضا وپرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت که با توجه به دستور مرجع معطی نیابت مبنی بر اخذ محکوم به از طریق فروش و مزایده پلاك ثبتي 26693 فرعي از 1 اصلي ، مفروز و مجزي شده از 18835 فرعي ، قطعه 1 به عنوان مال وتقاضای فروش آن جهت استیفای محکوم به وارجاع امر به کارشناس جهت ارزیابی از پلاک مورد نظر واظهارنظر کارشناس منتخب ارزش شش دانگ عرصه و اعيان ملك با كليه حقوق مكتسبه جمعاً برابر 26/550/000/000ريال معادل دو ميليارد و ششصد و پنجاه و پنج ميليون تومان ارزیابی شده است که پس از ابلاغ نظر کارشناس ومصون ماندن از اعتراض مقرر گردید روزپنجشنبه مورخ 1401/11/6 ساعت 9 صبح از طریق شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار به فروش رسد ،لذا طالبین میتوانند درصورت تمایل با داشتن ده درصد از پایه کارشناسی در مزایده شرکت ومال از قیمت پایه کارشناسی به میزان مبلغ محکوم به، به فروش خواهد رسیدکه پس از مشخص شدن برنده مزایده وی میبایست مبلغ ده درصد از قیمت فروش را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری شهریار واریز نماید وخریدار(برنده مزایده ) مالک به میزان مبلغ محکوم به از پلاک مذکور خواهد شد که پس از عدم اعتراض ظرف مهلت قانونی وواریز کل مبلغ مورد مزایده وتایید دادگاه محترم مقدمات نقل وانتقال بنام برنده مزایده معمول خواهد شد.مشخصات ثبتی ملک : تصوير يك برگ سند به شماره 421411 ه 98 مربوط به ششدانگ عرصه واعيان يكدستگاه آپارتمان به پلاك ثبتي 26693 فرعي از 1 اصلي ، مفروز و مجزي شده از 18835 فرعي ، قطعه 1 ، به مساحت 123/52متر مربع (يكصد و بيست و سه متر و پنجاه و دو دسي متر مربع ) كه 4/56متر مربع آن بالكن مسقف است بانضمام انباري به مساحت 4/6 متر مربع و پاركينگ به مساحت 11 مترمربع واقع در حوزه ثبتي شهريار كه طبق انتقال قطعي شماره 67822 مورخ 1397/07/25توسط دفترخانه شماره 15 شهريار به مالكيت خانم سهيلا كريمي گيلده درآمده است.نشانی ملک : شهريار ، شهرك صدف ، خيابان دكتر قريب ، خيابان بيات شمالي ، بوستان 4 غربي ، پلاك 8 ، طبقه اول ملك مورد نظر واقع در طبقه اول يك ساختمان 3 طبقه روي همكف اسكلت بتني با نما سنگ ميباشد. كف واحد سراميك ، ديوار ها نقاشي بانضمام آشپزخانه اپن با كابينت ام دي اف با برق و گاز مجزا و آب مشترك ميباشد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/6