يكدستگاه آپارتمان بلوار ميرداماد

58000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920004558619
شماره آگهی:
140168460000554420
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/07
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب پرونده اجرایی کلاسه 0001918 ج 4 در راستای دادنامه شماره 140068390012499567 صادره از شعبه 80 دادگاه حقوقی خواهان : علیرضا جاویدان داروگر و آقای کاظم کاظم پور به طرفیت خواندگان : خانم ماری جاویدان داروگر و خانم طناز جاویدان داروگر و خانم شهناز جاویدان داروگر و آقای فیروز جاویدان داروگر و خانم فاطمه گراوند مبنی بر دستور فروش ملک مشاع شش دانگ پلاک ثبتی 21131 فرعی از 3104 اصلی واقع در بخش 11 تهران مزایده ای با لحاظ رعایت مقررات مربوطه و پس از اجرای قرار کارشناسی با شرایط ذیل برگزار خواهد شد : ارزيابي پلاك ثبتي 21131 فرعي از 3104 اصلي از محل ملك به نشاني تهران – بلوار ميرداماد – ميدان مادر – مجتمع تجاري مريم – طبقه دوم – واحد 8 (جنوب شرقي) مشخصات ثبتي: حسب مدارك ابرازي و كپي سند مضبوط در پرونده ششدانگ يكدستگاه آپارتمان اداري واقع در جنوب شرقي طبقه دوم به مساحت هفتاد و سه متر و و پنجاه دسيمتر مربع قطعه 58 تفكيكي به شماره 21131 فرعي از 3404 اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك 3833 و 3834 و 8313 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 11 تهران با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آئين نامه اجرايي آن كه با شماره 441560 در صفحه 211 دفتر 2022 به نام آقاي عليرضا حاتميان ثبت ، صادر و تسليم گرديده است و علي النهايه به نام آقايان فيروز جاويدان داروگر ، عليرضا جاويدان داروگر و خانم فخريه سيدين هر كدام به ميزان 2 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان انتقال يافته است. با حدود اربعه : شمالا : اول در شش قسمت ديوار به راهرو مشاعي ، دوم در دو قسمت ديوار و پنجره به نورگير جنوب شرقي شرقا : ديوار به فضاي قطعه 199 تفكيكي و قطعه 204 تفكيكي جنوبا : ديواري و پنجره به فضاي قسمتي از سقف زيرزمين غربا : اول در پنج قسمت ديوار مشترك با آپارتمان مجاور غربي ، دوم در و ديوار به راهرو مشاعي ، سوم ديوار به محل عبور لوله ها كف و سقف مشترك است. حسب اطلاعات شهرسازي موجود در پورتال تهران من پهنه ملك S122 مي باشد. مشخصات ظاهري ساختمان: آپارتمان مورد كارشناسي در ساختماني با اسكلت فلزي با نماي تركيبي سنگ و شيشه و قدمتي حدود 18 سال، ساختمان داراي همكف و 6 طبقه روي همكف جمعاً 7 طبقه با كاربري همكف و اول تجاري و دوم تا ششم اداري واقع است، داراي يك راه پله با كف سنگ و دو آسانسور، داراي انشعاب آب و گاز مشترك و انشعاب برق اختصاصي براي هر واحد مي باشد و ورودي راه پله و آسانسور قسمت اداري از داخل بخش تجاري مي باشد. ساختمان داراي نگهباني مي باشد. مشخصات ظاهري آپارتمان ها مورد كارشناسي : آپارتمان مورد كارشناسي به مساحت ( 73/50 ) متر در سمت جنوب شرقي طبقه اول قرارگرفته است و شامل نشيمن، يك اتاق، آبدارخانه با كابينت MDF ، داراي سرويس فرنگي كف واحد سراميك سقف تايل و ديوارها نقاشي شده ، پنجره ها آلومينيومي با حفاظ فلزي داراي سيستم گرمايش و سرمايش فن كوئل ( در زمان بازديد داخل واحد فعال نبود ) و اسپليت مي باشد. آپارتمان فاقد پاركينگ و انباري مي باشد. و واحد در زمان بازديد در اختيار مستاجر بود. نظريه كارشناسي : با التفات به موارد مطروحه و مد نظر قرار دادن عوامل موثر در قضيه از جمله موقعيت، مساحت و كاربري اداري و فارغ از مسائل ثبتي و حقوقي مترتب بر ملك و مدارك ارائه شده در صورتيكه هيچگونه منعي براي نقل و انتقال و واگذاري نباشد و بلامعارض باشد و فارغ از هر گونه ديون احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي ارزش روز ششدانگ پلاك ثبتي فوق با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آئين نامه اجرايي آن مبلغ 58/000/000/000 ريال معادل پنج ميليارد و هشتصد ميليون تومان تعيين و اعلام مي گردد.لهذا مقرر گردید جهت اجرای حکم مزبور در روز چهارشنبه مورخ 1401/10/21 راس ساعت 11:30 صبح از طریق مزایده در اتاق مزایده مجتمع قضائی شهید صدر واقع در تهران میدان شیخ بهایی خیابان شیخ بهائی انتهای کوچه 12 متری اول اتاق مزایده واقع در طبقه اول مجتمع قضائی شهید صدر به فروش برسد . مزایده از پایه قیمت کارشناسی شروع شده و فردی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده تلقی شده و موظف است مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی ( نقدا ویا طی یک فقره چک بین بانکی معتبر )را فی المجلس پرداخت نموده و الباقی ثمن را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به صندوق سپرده دادگستری تودیع نموده و قبض آن را تحویل دادگاه نماید والا مبلغ ده درصد پرداختی به نفع صندوق دولت ضبط گردیده و مزایده تجدید میگردد .متقاضیان شرکت در مزایده بعنوان خریدار میتوانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی این اجرای احکام از ملک موصوف بازدید بعمل آورند .ضمنا کلیه هزینه های مربوط به خریدار طبق تعرفه به عهده خریدار یا برنده مزایده می باشد واین اجرای احکام هیچگونه مسئولیتی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد وتحویل مستلزم تقدیم دادخواست می باشد .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/21