يكدستگاه آپارتمان اداري و دوبلكس 155 متر _خ احمد قصير

415000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709980230800102
شماره آگهی:
140168460000598844
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي ويژه رسيدگي به جرائم كاركنان دولت تهران
تاریخ صدور:
1401/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غيرمنقول { موضوع سه فقره پلاک ثبتي به شماره هاي 80818 فرعي از 6933 اصلي — 80819 فرعي از 6933 اصلي — 5846 فرعي از 6933 اصلي بخش 11 تهران هريک به ميزان سه دانگ از ششدانگ بنشاني : واقع در تهران ،خيابان احمد قيصر ، نبش خيابان نهم،برج بخارست، طبقات چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم متعلق به محکوم عليه آقاي نادر عليزاده فرزند علي به شرح متن آگهي } موضوع پرونده اجرائي به کلاسه متمرکز — 0000080 ج

در خصوص پرونده اجرائي صدرالذکر موضوع يک فقره اجرائيه صادره از شعبه 1060 دادگاه کيفري دو تهران که بموجب محکوم عليه آقاي نادر عليزاده فرزند علي با وکالت يوکابت بيرقي که بموجب آن محكوم است به پرداخت مبلغ هفت ميليون و هفتصد هزار درهم امارات و مبلغ 3/093/860/000 ريال بابت هزينه دادرسي در حق محکوم له آقاي فرشاد رضائي فرزند اميررضا با وکالت آقايان محمدعلي اخروي و آرش ريحاني {که حسب دستور “ارشادي در اجراي حکم” دادرس محترم شعبه 1060 دادگاه کيفري دو تهران ملاک تشخيص موضوع اجراييه قيمت ريالي از بانک مرکزي است که بموجب استعلام واصله از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران طي شماره 01/237756 در تاريخ 1401/9/22 در سامانه سنا معادل 82/129 ريال اعلام نموده است که مجموعا” 635/487/160/000 ريال بابت محکوم به (اصل خواسته -هزينه دادرسي “” بجز محاسبه دستمزد کارشناسي در مرحله اجرا”” } و ايضا” مبلغ 31/774/358/000 ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت گرديده است ، و حسب تقاضاي محکوم له و به منظور استيفاء محکوم به و نيم عشر ( سه فقره پلاک ثبتي بشماره هاي 80818 فرعي از 6933 اصلي — 80819 فرعي از 6933 اصلي — 5846 فرعي از 6933 اصلي بخش 11 تهران هريک به ميزان سه دانگ از ششدانگ متعلق به محکوم عليه آقاي نادر عليزاده فرزند علي توسط شعبه 1060 دادگاه کيفري دو تهران توقيف ) و توسط کارشناسان رسمي دادگستري””هئيت پنج نفره”” به شرح ذيل ارزيابي گرديده است:

رياست محترم شعبه اول اجراي احکام مدني مجتمع قضايي کارکنان دولت تهران

در پاسخ به ابلاغيه هاي صادره در خصوص پرونده به شماره بايگاني 0000080 مورخ 1401/07/16 مبني بر انجام ارزيابي پلاكهاي ثبتي 6933/80818 و 6933/80819 و 6933/5846 واقع در تهران ، خيابان احمد قصير ، نبش خيابان نهم ، برج بخارست ، طبقات 14و 15 و16 ضمن مكاتبه اينجانبان با آن مقام محترم درخصوص فراهم نبودن امكان بازديد داخل واحدها و متعاقباً دستور قضايي مجدد صادره بشماره ابلاغيه 140168100046486492 به تاريخ 1401/08/10 مبني بر انجام ارزيابي بر اساس وضعيت موجود و نهايتا باتوجه به فراهم نمودن بازديد داخل واحد از سوي خواهان در تاريخ 1401/08/22 و بازديد بعمل آمده از داخل واحدها ، گزارش كارشناسي بشرح زير به استحضار ميرسد.

الف- پلاك ثبتي 6933/80818

مطابق تصوير مدارك ثبتي و آخرين وضعيت گردش ثبتي موجود در پرونده عبارت است از:

ششدانگ يكدستگاه آپارتمان اداري و دوبلكس بشماره (80818 فرعي از 6933 اصلي مفروز و مجزا شده از پلاك 86970 فرعي از اصلي مذكور قطعه 55 تفكيكي ) بخش دو ثبتي تهران به مساحت 180/15 مترمربع واقع در شمال طبقه چهاردهم كه مقدار 5/84 مترمربع آن مجموع بالكنها ميباشد و مساحت آن در طبقه پانزدهم 155/02 مترمربع بوده كه مجموعاً يك واحد اداري است . بانضمام 7 واحد پاركينگ هر يك به مساحت 11/50 مترمربع بشماره قطعات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 كه سه دانگ مشاع از عرصه واعيان پلاك ثبتي فوق الاشاره طبق سند مالكيت به شماره چاپي 253455- الف/96 متعلق به آقاي نادر عليزاده و داراي محدوديت بازداشت ميباشد و مطابق آخرين استعلام ثبتي صادره سه دانگ ديگر آن نيز متعلق به آقاي عرفان نقاد است .

* توضيح : طبق مندرجات پاسخ استعلام ثبتي ، اين واحد داراي دو تراس مشاعي هريك به مساحت 18/70مترمربع است كه بدليل عدم امكان دسترسي ديگر طبقات ، توسط همين واحد تحت استفاده قرار ميگيرد.

ب: پلاك ثبتي 6933/80819 قطعه 56 تفكيكي

ششدانگ يكدستگاه آپارتمان اداري و دوبلكس بشماره (80819 فرعي از 6933 اصلي مفروز ومجزا شده از پلاك 86970 فرعي ازاصلي مذكور قطعه 56 تفكيكي ) بخش دو ثبتي تهران به مساحت 144/77 مترمربع واقع در جنوب طبقه چهاردهم كه مقدار 5/74 مترمربع آن مجموع بالكنها ميباشد و مساحت آن در طبقه پانزدهم 135/59 مترمربع است كه مجموعاً يك واحد اداري است . بانضمام 6 واحد پاركينگ هر يك به مساحت 11/50 مترمربع بشماره قطعات 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 كه سه دانگ مشاع از عرصه و اعيان پلاك ثبتي فوق الاشاره طبق سند مالكيت به شماره چاپي 654837- الف/96 متعلق به آقاي نادر عليزاده ميباشد و داراي محدوديت بازداشت ميباشد و مطابق آخرين استعلام ثبتي صادره سه دانگ ديگر آن نيز متعلق به آقاي عرفان نقاد است .

* توضيح : طبق مندرجات پاسخ استعلام ثبتي ، اين واحد داراي دو تراس مشاعي هريك به مساحت 70/18مترمربع است كه بدليل عدم امكان دسترسي ديگر طبقات ، توسط همين واحد تحت استفاده قرار ميگيرد.

ج- پلاك ثبتي 6933/97556 قطعه 57 تفكيكي

ششدانگ يكدستگاه آپارتمان اداري بشماره (97556 فرعي از 6933 اصلي مفروز ومجزا شده از پلاك 86970 فرعي ازاصلي مذكور قطعه 57 تفكيكي ) بخش دو ثبتي تهران به مساحت 205/97 مترمربع واقع در شمال طبقه شانزدهم بانضمام دو واحد پاركينگ هر يك به مساحت 11/50 مترمربع بشماره قطعات 20 و 21 تفكيكي كه سه دانگ مشاع از عرصه واعيان پلاك ثبتي فوق الاشاره طبق سند مالكيت به شماره چاپي 630672 – الف/96 متعلق به آقاي نادر عليزاده ميباشد و داراي محدوديت بازداشت ميباشد و مطابق آخرين استعلام ثبتي صادره سه دانگ ديگر آن نيز متعلق به آقاي عرفان نقاد است .

* توضيح : طبق نامه اداره ثبت اسناد واملاك و طبق استاندارد سازي پلاكهاي ثبتي ، پلاك فرعي اين واحد آپارتمان از باقيمانده 5846 و 5847 فرعي به 97556 تغيير يافته است.

بازديد و مشاهدات :

1- طبق بازديد بعمل آمده دو پلاك ثبتي 6933/80818 و 6933/80819 كه به عنوان دو واحد دوبلكس در سمت شمال و جنوب طبقات 14 و 15 داراي سندهاي جداگانه هستند در هم ادغام شده اند و در حال حاضر تفكيكي ميان دو واحد وجود ندارد و به علت آن كه فقط يك راه پله داخلي ميان دو طبقه ايجاد شده تفكيك آن به صورت دو واحد دوبلكس ميسر نمي باشد و كل زيربناي اين دو طبقه شامل يك واحد دوبلكس با دو درب ورودي در طبقه 14 و دو درب ورودي در طبقه 15 مي باشد و وضع موجود اين دو طبقه با سندها مغايرت دارد ، بنابر اين باتوجه به شرايط فعلي دو واحد به جهت تجميع با هم و نداشتن ديوار تفكيك كننده ، بصورت يك واحد قيمت گذاري مي شود .

فرش كف هر دو طبقه سنگ گرانيت 40 در 40 و پوشش ديوار در طبقه 14 گچ و رنگ و در طبقه 15 گچ بدون نقاشي مي باشد و هر دوطبقه داراي سقف كاذب تايل آكوستيك است . هر طبقه داراي آبدارخانه با كابينت چوبي و سرويسهاي بهداشتي با توالت هاي ايراني و فرنگي مي باشد و جنس كف آنها سراميك 20 در 20 و جنس ديوار كاشي 20 در 25 است . آبدارخانه و سرويسهاي بهداشتي جهت استفاده نياز به بازسازي دارند .

2- پلاك ثبتي 6933/97556 در سمت شرق طبقه 16 شامل يك سالن بزرگ با سقف متغير و نورگير از سقف و يك آشپزخانه با كابينت چوبي در سمت شمال و سرويس بهداشتي در كنار آن مي باشد . كف واحد از جنس پاركت كه فرسوده شده و قسمتي هم فاقد آن است ، كف آشپزخانه و سرويس بهداشتي سراميك 20 در 20 و جنس ديوار آشپزخانه كاشي 20 در 25 و سرويس بهداشتي كاشي 40 در 40 مي باشد . ديوار و سقف واحد نقاشي نشده است ؛ اين واحد جهت استفاده نياز به بازسازي دارد . طبقه شانزدهم فاقد آسانسور است و دسترسي آن به وسيله راه پله از طبقه پانزدهم مي باشد .

– گرمايش و سرمايش سيستم مركزي و داراي انشعابات برق مستقل و آب و گاز مشترك ميباشند.

– ساختمان مزبور داراي 23 طبقه و با كاربري اداري – تجاري موسوم به برج بخارست با اسكلت فلزي نماي سنگ و كامپوزيت و شيشه ميباشد. طبقه همكف داراي دو واحد تجاري و طبقات فوقاني جمعا 57 واحد اداري را شامل ميگردند. و داراي سه دستگاه آسانسور و فضاي لابي در همكف نيز ميباشد.

حدود رسيدگي :

1-رسيدگيهاي بعمل آمده مبتني بر تصاوير اسناد و مدارك و اطلاعات ابرازي طرفين دعوي و يا نمايندگان و وكلاي آنان ميباشد. بديهي است چنانچه پس از تحرير اين گزارش و ارايه نظريه كارشناسي مدارك و مستندات و اطلاعات متكي به اسناد مورد قبولي گردد كه در نتيجه گيري حاصله و نظريه كارشناسي موثر واقع شود مسئوليتي متوجه اين نظريه كارشناسي نبوده و رسيدگي به آنها خارج از حدود و شمول اقدامات انجام شده ميباشد.

2- مسئوليت ناشي از هرگونه جعلي يا مخدوش بودن و يا نابرابري مدارك ارايه شده با نسخ اصلي و رونوشت ها و انكار و ترديد به دلايل و يا اسناد ارايه شده متوجه ابراز كننده اسناد و مدارك و اطلاعات و دلايل ميباشد.

3-اين كارشناسي بمنظور تعيين قيمت پايه مزايده سه دانگ از ششدانگ پلاكهاي ثبتي ياد شده ميباشد و استفاده آن در موارد ديگر مجاز نميباشد.

نظريه كارشناسي (ارزش پلاكهاي ثبتي مورد تنازع) :

مطابق کليه مشخصات و توضيحات متن گزارش و با توجه به بررسي هاي انجام شده و درصورت صحت مدارك ابرازي و مشخصات مندرج در گزارش کارشناسان قبلي و بدون درنظرگرفتن هرگونه بدهي احتمالي به اشخاص حقيقي و يا حقوقي و يا معارض و يا محدوديت بازداشت ، ارزش واحدها بشرح زير برآورد و اعلام ميگردد.

الف – ارزش عرصه و اعيان ششدانگ آپارتمان دوبلكس شامل پلاكهاي ثبتي 6933/80818 و 6933/80819 قطعه هاي 55 و 56 تفكيكي به مساحت كل 615/53 مترمربع واقع در طبقات 14 و 15 به انضمام 13 واحد پاركينگ ( با در نظر داشتن چهار سند مالكيت سه دانگي مشاع به نام دو نفر و تعيين سهم سه دانگ مورد تنازع و سهل البيع نبودن آن ) به مبلغ ششصد و شصت ميليارد ريال و ارزش سه دانگ آپارتمان مزبور به مبلغ سيصد و سي ميليارد ريال معادل 33 ميليارد تومان مورد برآورد است .

ب – ارزش عرصه و اعيان ششدانگ آپارتمان پلاك ثبتي 6933/97556 قطعه 57 تفكيكي به مساحت كل 205/97 مترمربع واقع در طبقه 16 به انضمام 2 واحد پاركينگ ( با در نظر داشتن دو سند مالكيت سه دانگي مشاع به نام دو نفر و تعيين سهم سه دانگ مورد تنازع و سهل البيع نبودن آن ) به مبلغ يكصد و هفتاد ميليارد ريال و ارزش سه دانگ آپارتمان مزبور به مبلغ هشتاد و پنج ميليارد ريال معادل 8 ميليارد و 500 ميليون تومان مورد برآورد است .

* توضيحآ : طبق نامه اداره ثبت اسناد واملاك و طبق استاندارد سازي پلاكهاي ثبتي ، پلاك فرعي اين واحد آپارتمان از باقيمانده 5846 و 5847 فرعي به 97556 تغيير يافته است.

با احترام هيئت كارشناسان:

علي سعادت عباس قاهري ميراحمدميرقاسم پور محسن تقوي سيدجواد ميرحق جو

که مقرر است سه فقره پلاک ثبتي مذکور { به شماره هاي 80818 فرعي از 6933 اصلي — 80819 فرعي از 6933 اصلي — 97556 فرعي از 6933 اصلي بخش 11 تهران هريک به ميزان سه دانگ از ششدانگ بنشاني : تهران ،خيابان احمد قيصر ، نبش خيابان نهم،برج بخارست، طبقات چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم متعلق به محکوم عليه آقاي نادر عليزاده فرزند علي که مجموعا” توسط کارشناسان رسمي دادگستري هئيت پنج نفره کارشناسي به ميزان 415/000/000/000 ريال ارزيابي گرديده است در قبال مبلغ محکوم به و نيم عشر از طريق مزايده بفروش برسد}

در روز دو شنبه مورخ 1401/11/10 از ساعت 9/00 الي 10/00 صبح در محل مزايده اين مجتمع به نشاني : تهران -خيابان خيام – خيابان داور – جنب کاخ گلستان-ساختمان شماره دو قوه قضائيه -طبقه اول – مجتمع قضايي کارکنان دولت -دفتر اجراي احکام مدني ؛ از طريق مزايده به فروش برسد. مزايده از قيمت پايه کارشناسي شروع و کسي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده خواهد بود و ده درصد ثمن مزايده في المجلس از برنده مزايده اخذ و خريدار بايد ظرف مدت يک ماه از تاريخ مزايده الباقي مبلغ را به حساب سپرده شماره 2171299001008 به نام سپرده دادگستري نزد بانک ملي شعبه کاخ دادگستري واريز نموده و قبض آن را به اين شعبه تسليم نمايد.درغير اينصورت 10 درصد پرداختي به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد.بديهي است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائيد مزايده ، موضوع مزايده به خريدار منتقل خواهد شد.کسانيکه که تمايل به شرکت در مزايده و بازديد از ملک توقيف شده را دارند مي توانند 5 روز قبل از مزايده به اجراي احکام اين شعبه مراجعه تا مقدمات بازديد آنها فراهم گردد.

شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي ويژه رسيدگي به جرائم كاركنان دولت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/10