يكدستگاه آپارتمان احداثي در طبقه سوم شرقي

29430000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920003156274
شماره آگهی:
140168460000573667
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده يك تهران/قديم
تاریخ صدور:
1401/10/17
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

مزایده سه دانگ مشاع از شش دانگ ملک 

آگهی مزایده ملک: به موجب اجرائیه 140168420000037017 مورخ 1401/01/17 صادره ازشعبه 245 دادگاه خانواده یک تهران در پرونده اجرایی 0103503 ث ج با موضوع مهریه می باشد محکوم علیه آقای علی ژاله پوران قوچانی فرزند محمد به پرداخت تعداد 500 عدد سکه تمام بهار آزادی بعنوان مهریه وپرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق محکوم له خانم شیما قدیری فرزند قربان با وکالت آقای مرتضی یکه خانی وپرداخت نیم عشر دولتی درحق دولت که حسب تقاضای محکوم لها در راستای وصول محکوم به به میزان 3 دانگ از 6 دانگ از ملک محکوم علیه يكدستگاه آپارتمان احداثي در طبقه سوم شرقي پروژه بزرگ چيتگر از آپارتمانهاي بلوك G4 واحد شش بمساحت 163/5 متر مربع واقع درنشانی :به نشاني بلوار پژوهش ساختمانهاي شركت عمران آبشار اسپادانا معروف به پروژه بزرگ چيتگر از آپارتمانهاي G4 که میزان سهم محکوم علیه 6 دانگ می باشدکه توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف وارزیابی شده :بلوك G4 داراي جمعا” 494 واحد آپارتماني مسكوني ميباشد كه در هر بال شرقي به تعداد 236 واحد آپارتماني مسكوني و بال غربي به تعداد 258 واحد آپارتماني احداث بنا گرديده با اسكلت فلزي پيچ و مهره اي و آپارتمان مورد كارشناسي داراي سه اطاق خواب و مهمانخانه و نهار خوري و دو سرويس فرنگي و دوش ، كف ها كلا” سراميك و دو بالكن در شمال و شرق و محل آشپزخانه كه آپارتمان مذكور نبش شمالشرقي ساختمان قرار دارد تامين سرمايش و گرمايش آپارتمانها فن كوئل سقفي ، داراي پنجره هاي U.P.V.C باز شو دو حالته ، درهاي چوبي و چهارچوبها فلزي ، كف ها سراميك ، ديوارها گچ اندود ، داراي سقف كاذب كناف ، داراي 2 پاركينگ بشماره 1123 واقع در زير زمين منفي يك و يكواحد پاركينگ بشماره 4058 واقع در زير زمين منفي 4 و انباري بمساحت 4/42 متر مربع در طبقه منفي چهار با كف موزائيك و درب و چهار چوب فلزي كل ملك داراي پلاك ثبتي 3470/3 بخش 12 تهران كه طبق اظهار كل ملك متعلق به بنياد تعاون است .

كف پاركينگ ها سنگ و ديوارها سيمان و به ميزان چهل سانتيمتر سنگ قرنيز .

مشاعات ساختمان : داراي آب لوله كشي تهران ، موتورخانه مركزي و دو موتورخانه مياني اختصاصي ، لابي من 24 ساعته ، در روز بازديد شيرآلات و كابينت آشپزخانه و سينك ظرفشوئي و توالتها نصب نشده بوده و چون سه دانگ از آپارتمان در اختيارآقاي علي ژاله پوران بود لذا درب آن قفل و كليد نزد ايشان بود لذا از طبقه چهارم يعني آپارتمان روي آپارتمان مورد كارشناسي كه از هر نظر شكل و مساحت با آپارتمان طبقه سوم مورد كارشناسي منطبق بود بازديد و مشخصات بشرح فوق كه كاملا” منطبق با آپارتمان مورد كارشناسي در طبقه سوم ميباشد بازديد كه حضور عالي گزارش ميگردد . لذا با عنايت به وضع و موقعيت محل و اينكه كل ساختمان در زمان بازديد كاملا” تكميل نشده بود و داراي پايانكار و حتي كد پستي فعلا” نمي باشد و در نتيجه سند مالكيت بنام هيچيك از خريداران آپارتمانها صادر و تسليم نگرديد و مداركي دال بر مالكيت آقاي علي ژاله پوران ارائه نگرديد .

نظريه كارشناسي:

با عنايت بوضع و موقعيت محل و اينكه آپارتمان تكميل نبود و لوازم بهداشتي و شيرآلات و كابينت آشپزخانه و ظرفشوئي نصب نشده بود من حيث المجموع و من جميع الجهات ميزان ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ آن در حال حاضر و در وضع موجود بنظر اينجانب بملغ 29/430/000/000 ريال معادل دو ميليارد و نهصد و چهل و سه ميليون تومان تعيين و اعلام ميگردد

مقرراست ملک موصوف از طریق مزایده در تاریخ 1401/11/11 راس ساعت 8:30 لغایت 9:00 با حضور نماینده محترم دادستان در واحد مزایده مجتمع قضایی خانواده یک تهران مستقر در طبقه هم کف ضلع جنوبی واقع در اتوبان شهید محلاتی – خ نبرد جنوبی – خ زمزم غربی مجتمع قضایی خانواده یک تهران به فروش برسد . لذا مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد . و 10 درصد بهای پیش نهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ وخریدارباید ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع باقیمانده ثمن مزایده اقدام نماید . دریافت فیش واریزی را به دفتر شعبه جهت ضم در پرونده تحویل نماید . درغیر این صورت 10درصد واریزی را پس از کسر هزینه اجرا به نفع دولت ضبط خواهد شد. اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده هستند می توانند 5 روز قبل از مزایده با این شعبه مراجعه نمایند تا مقدمات بازدید آنها از مورد مزایده فراهم گردد. و هزینه نقل وانتقال طبق مقررات بایستی پرداخت گردد.%

دادورز شعبه اول اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی خانواده یک تهران – باهوش

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/11