يكباب منزل مسكوني بلوار نصر غربي

17100000000

توضیحات

9909980708100876

140012460000243546
شعبه اول اجراي احكام حقوقي شيراز/قديم

1400/10/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 0000717 دادورزی اول اجرای احکام حقوقی شیراز ، محکوم له بهنام جان محمدی تقاضای اجرای دستور فروش ملک  به طرفیت مهناز جان محمدی و غیره که نوع و مشخصات آن به شرح ذیل می باشد ضمن رعایت ماده 119 ق . ا . ا . مدنی فروش از طریق انتشار آگهی انجام و مزایده برگزار می گردد . به همین سبب در روز چهارشنبه مورخ 1400/10/22 ساعت 9 الي 10 در محل شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز واقع در خیابان شهید جمالی مزایده برگزار و مطابق ماده 126 ق . ا . ا . مدنی متقاضیان می توانند پنج روز قبل از مزایده ، ملک را ملاحظه نمایند قیمتی که مزایده از آن شروع خواهد شد بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مورخ 1400/08/21 ارزش شش دانگ ملک واقع در بلوار نصر غربی – کوچه 8 به مبلغ 17/100/000/000 ریال می باشد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و10% قیمت پیشنهادی را بلافاصله در همان ساعت برگزاری مزایده به عنوان سپرده به حساب شماره 080100004058012907627341 IR به نام صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک مرکزی واریز و اصل قبض تودیعی را به قسمت اجرا تسلیم و ما به التفاوت قیمت پایه کارشناسی و قیمت فروش را از ماخذ ده درصد همان روز و بقیه بهای ملک را حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و قبض مربوطه را به قسمت اجرا تسلیم نماید. در صورت عدم پرداخت باقیمانده ، مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. این آگهی نوبت اول می باشد . متقاضیان شرکت در مزایده بایستی10% مبلغ پایه قیمت کارشناسی ( 1/710/000/000 ریال با شناسه پرداخت : 954108100100019909980708100876 ) در وجه صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی ایران شعبه دادگستری شیراز واریز  و اصل کارت ملی را به همراه خود داشته و اصل فیش  مزبور را در ابتدای برگزاری مزایده به قسمت اجرای احکام تحویل نمایند . همچنین شرکت کنندگان می بایست قبل از شرکت در مزایده در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشند %

 

مشخصات ملک مورد مزایده :

فروش شش دانگ اعيان و حقوق مكتسبه مستاجر از عرصه اوقافي يكباب منزل مسكوني به مساحت 180 مترمربع طبق سند عادي (قولنامه) مورخ 4/10/ 1372 ، فاقد سند مالكيت و اوقافي واقع در شيراز- بلوار نصر غربي – كوچه 8 – دومين كوچه سمت راست – انتهاي كوچه –پلاك 74 -كدپستي 7147915768 منزل مذکور در يك طبقه (همكف) به مساحت زير بنا حدوداً 110 متر مربع و با قدمت ساخت بيش از 30 سال، از نوع اسكلت آجري و سقف طاق ضربي احداث گرديده است.همچنين باريكه سازي در ضلع جنوبي عرصه به صورت اسكلت آجري و سقف فلزي به مساحت حدوداً 5/ 13 مترمربع ايجاد شده است.ملك  تخليه مي باشد . مصالح به كار رفته اطاق ها : كف موزائيك و موكت ، بدنه رنگ وكاغذ ديواري ، درب اتاق ها چوبي – هال و پذيرايي : كف موزائيك و موكت ، بدنه رنگ وكاغذ ديواري ، درب اتاق ها چوبي – سرويس بهداشتي و حمام : بدنه و كف كاشي آشپزخانه : كف سراميك ، بدنه كاشي و كابينت فلزي متعلقات : درب و پنجره ها فلزي و داراي انشعاب آب ، برق،گاز، سيستم سرمايش كولر آبي و گرمايش بخاري گازي و نماي ساختمان كنتكس مي باشد .  ارزش شش دانگ اعيان و حقوق مكتسبه مستاجر از عرصه اوقافي با توجه به متراژ و نوع كاربري ساختمان ، موقعيت جغرافيايي مبلغ 17،100،000،000ريال معادل يك ميليارد و هفتصد وده ميليون تومان تمام برآورد شده است %

محمدحسین عطادوست

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی شیراز

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز چهارشنبه مورخ 1400/10/22 ساعت 9 الي 10