يكباب مغازه واقع در طبقه همكف جنب شهرك اكباتان

38000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920002652375
شماره آگهی:
140168460000549659
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/05
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غيرمنقول

بموجب دادنامه شماره 140068390014804165 صادره از شعبه8 دادگاه عمومي تهران و در پرونده اجرايي كلاسه 0101063 محمد رضا مشفقی راد عليه علی عدلی مبنی بر فروش و تقسیم مال مشاع كه در اين خصوص حسب تقاضاي محكوم له پلاك ثبتي 2395 فرعی از 133 اصلی متعلق به محكوم عليه حسب اعلام محكوم له توسط اين اجراء توقيف و بوسيله كارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل توصيف و ارزيابي گرديده است.

با سلام و احترام، دراجراي قراركارشناسي صادره از سوي آن دادگاه محترم، دعوي آقاي محمدرضا مشفقي راد بطرفيت آقاي علي عدلي موضوع ارزيابي يكباب مغازه مطروحه در آن دادگاه محترم، اينجانب كارشناس منتخب پس از مطالعه پرونده در دفتر دادگاه، به محل وقوع ملك به آدرس : جنب شهرك اكباتان- خيابان بيمه دوم- ميدان سالاري-جنب مسجد الله- مراجعه و ضمن معاينه فني ملك و بررسي هاي لازم محلي گزارش كارشناسي خود را بشرح زير به استحضار مي رسانم.

 

الف- مشخصات ثبتي ملك : ششدانگ اعيان يكباب مغازه واقع در طبقه همكف به مساحت 25/32 متر مربع قطعه تفكيكي شماره 2395 فرعي از 133اصلي مفروز و مجزا شده از پلاك فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 10تهران موقوفه مسجد الله واقع در آدرس فوق الذكر كلاسه رقبه اوقاف 101 -9-02 موضوع سند اجاره اوقافی به شماره اصلی 712100009988211702 مورخ 1398/08/21

 

حدود اربعه: شمال4.3متر به مسجد جنوب 2/2 متر به ميدان سالار شرق7.5متر به مغازه غرب2.5 و0.9 و1.3 وسه متر به ورودي مسجد كه به شغل ابزار فروشي اختصاص دارد و مستاجر با علم و آگاهي از كم و كيف آن اقرار به تصرف آن نموده است. مستاجرين 1-محمدرضا مشفقي راد به نسبت 68 درصد 2-علي عدلي به نسبت 32 درصد .

 

ب-ساير مشخصات ملك : مغازه صدرالاشاره واقع در ساختماني شامل زير زمين و 2 طبقه كه جمعا داراي تعدادي واحد تجاري و زيرزمين تجاري ميباشد. اسكلت ساختمان فلزي، سقف تيرآهن و طاق ضربي، نماي ساختمان آجرنما است.ساختمان داراي انشعاب آب مشترك و برق مجزي و گاز شهري ندارد. عمر بنا حدود 40 سال است. مغازه مورد منازعه واقع درطبقه همكف ساختمان مزبور و سرويس بهداشتي ندارد و درها و پنجره ها شيشه ايمني با حفاظ آهني است.كف مغازه سنگ و پوشش سقف گچ ميباشد. سرمايش مغازه با كولر آبي و گرمايش با بخاري برقي است. كاربري مغازه بنا بر مدارك ابراز شده تجاري و در هنگام بازديد بسته بوده است. مغازه مورد تنازع در يد دو شريك و حدود يكسال است بلااستفاده باقيمانده است.

 

حدود رسيدگي و دامنه كاربرد و رفع مسئوليت از كارشناس رسمي:

 

رسيدگي بعمل آمده در محدوده قرار كارشناسي صادره، بر اساس تصوير مدارك مضبوط در پرونده و ارائه شده در چهارچوب قوانين و مقررات حاكم و عرف جاري طرح ريزي گرديده است. بديهي است چنانچه پس از تقديم نظريه، هرگونه مدرك جديدي از سوي طرفين پرونده و يا هر مقام رسمي ذي صلاح ارائه شود كه در نتيجه گيري گزارش تاثيري داشته باشد، مسئوليتي از بابت آن متوجه كارشناسان رسمي منتخب نمي گردد.( در صورت لزوم با دستور مقام محترم قضائي، در خصوص آن نيز پس از اجراي تشريفات قانوني، بررسي و اظهارنظر مجدد صورت خواهد پذيرفت.)مسئوليت گزارش حاضر به لحاظ صحت اطلاعات و ادعاهاي مندرج در آن و مفروضات مبناي تهيه آن بر عهده ارائه دهنده اطلاعات مذكور مي باشد. در نتيجه مسئوليت كارشناس منتخب اظهار نظر در خصوص قرار ارجاع امر كارشناسي از جانب رياست محترم شعبه 3 اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي تهران ميباشد.- انعكاس اظهارات طرفين دعوي در گزارش الزاماً به منزله تائيد و يا پذيرش از جانب كارشناس منتخب نميباشد.- به استفاده كنندگان از گزارش حاضر توجه داده ميشود كه اين گزارش در جهت قرار ارجاع امر كارشناسي صادره از جانب رياست محترم شعبه 3 اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي تهران موضوعيت دارد.

 

ج-نظريه كارشناسي: با عنايت به مراتب و توضيحات فوق و بررسي هاي محلي و در نظر گرفتن محل و موقعيت ملك و محل و ابعاد موجود و عمر بنا و تاسيسات منصوبه و كليه متعلقات و امتيازات و انشعابات در آن و قيمت عرف منطقه فارغ از موارد ثبتي و حقوقي مترتب بر ملك و ديوان احتمالي ملك به اشخاص حقيقي و حقوقي و نداشتن معارض و منع قانوني از نظر نقل و انتقال و صرف نظر از احراز مالكيت و انتساب آن به اشخاص حقيقي و حقوقي و با فرض اصالت مدارك ارايه شده و موجود در پرونده ارزش ششدانگ سرقفلي و كليه منافع تجاري برابر باسه ميليارد وهشتصدميليون تومان معادل سي و هشت ميليارد ريال تعيين و اعلام مي گردد

مقرر گرديد

ششدانگ از ششدانگ سرقفلی و کلیه منافع تجاری ملك فوق الذکر به مبلغ 38/000/000/000 ریال در روز دوشنبه 1401/11/03 از ساعت 10 الي 10/30 از طريق مزايده حضوري در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه كارشناسي (38/000/000/000 ریال)شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد. طالبين مي توانند پنج روز قبل از مراسم مزايده به اجراي احكام مدني مراجعت تا ترتيب بازديد از مورد مزايده را فراهم نمايد

اطلاعات بیشتر

مهلت

 1401/11/03