يكباب مغازه واقع در طبقه همكف به مساحت 32/17 متر

107000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920002748585
شماره آگهی:
140168460000642248
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1401/11/16
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

**آگهي دستور فروش اموال غيرمنقول**

ششدانگ يكباب مغازه واقع در طبقه همكف به مساحت 32/17 مترمربع داراي پلاك ثبتي شماره 6842 فرعي از 125 اصلي مفروز و مجزي از 387 فرعي از اصلي مذكور، واقع در كاظم آباد تهران بخش 11 ثبتي تهران، داراي انباري به مساحت 37/50 مترمربع در زيرزمين با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايي آن به نام سيف اله رحيمي

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 0101084/ج3 مبني بر فروش ملك مشاعي ششدانگ يكباب مغازه واقع در طبقه همكف به مساحت 32/17 مترمربع داراي پلاك ثبتي شماره 6842 فرعي از 125 اصلي مفروز و مجزي از 387 فرعي از اصلي مذكور، واقع در كاظم آباد تهران بخش 11 ثبتي تهران، داراي انباري به مساحت 37/50 مترمربع در زيرزمين با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايي آن به نام سيف اله رحيمي و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين (آقايان مهرداد رحيمي – مسعود رحيمي عباس رحيمي – بيژن رحيمي – مريم الله ياري – مهدي رحيمي – رقيه رحيمي – خانم سميه رحيمي ) و پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده اصحاب پرونده است؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

بازگشت به قرار كارشناسي صادره در پرونده كلاسه 0101084 با موضوع ارزيابي مغازه، به استحضار مي رساند با عنايت به اينكه زيرزمين منضم به مغازه در سند مربوطه بصورت انباري عنوان گرديده است و اين موضوع در گزارش بدوي لحاظ نشده است، لذا با بازديد و بررسي مجدد، بدينوسيله گزارش ارزيابي به شرح ذيل اصلاح و جايگزين مي گردد و طبيعتأ گزارش اوليه به كد رهگيري 1401220525375017 مورخ 1401/07/29 از درجه اعتبار ساقط و كان لم يكن تلقي مي گردد.

– محكوم له: سميه رحيمي

– محكوم عليه: مهدي رحيمي و ديگران

مشخصات ثبتي مغازه :- برابر تصوير يك جلد سند به شماره چاپي 158024 سري پ ششدانگ يكباب مغازه واقع در طبقه همكف به مساحت 32/17 مترمربع داراي پلاك ثبتي شماره 6842 فرعي از 125 اصلي مفروز و مجزي از 387 فرعي از اصلي مذكور، واقع در كاظم آباد تهران بخش 11 ثبتي تهران، داراي انباري به مساحت 37/50 مترمربع در زيرزمين با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايي آن به نام سيف اله رحيمي ثبت و صادر گرديده است.

مشخصات فني مغازه :- ملك مورد نظر به صورت يكباب مغازه در طبقه همكف يك ساختمان با نماي سنگ واقع است. مغازه موصوف به مساحت 32/17 مترمربع (طبق سند) و داراي يك زيرزمين به مساحت 37/50 مترمربع (طبق سند) بصورت انباري نيز مي باشد، كف مغازه پوشيده از موزاييك، ديوارها از سنگ و درب مغازه شيشه سكوريت بعلاوه محافظ از نوع كركره مشبك فلزي است.مغازه داراي انشعابات آب و گاز مشترك و برق مجزا مي باشد.

حدود رسيدگي :- اين ارزيابي صرفنظر از هرگونه سوابق ثبتي و ملكيتي و احراز مالكيت و نيز فـارغ از هرگونه بدهي، بازداشت ثبتي، تعهدات و ديون احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي با شرط بلامعارض بودن و نيز فارغ از اصالت اسناد، صرفا” جهت همين پرونده تنظيم گرديده است. همچنين رسيدگي به اصالت اسناد در صلاحيت اين كارشناس نمي باشد و چنانچـه پس از ارائه اين گزارش مدارك يا مستنداتي ارائه شود كه در نتيجه كارشناسي موثر باشد، با صلاحديد و دستور آن مقام محترم قضايي، رسيدگي مجدد صورت خواهد پذيرفت و پيرو آن گزارش تكميلي نيز ارائه خواهد شد.

قرار كارشناسي صادره :- كارشناس منتخب نسبت به ارزيابي ملك مربوطه با حضور در محل ملك اقدام نمايد.

نظـريه كارشناســي :- با عنايت به موقعيت، مساحت، نحوه ساخت ساختمان و صرفنظر از هرگونه سوابق ثبتي و ملكيتي و احراز مالكيت و نيز فـارغ از هرگونه بدهي، بازداشت ثبتي، تعهدات و ديون احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي با شرط بلامعارض بودن و نبود منع معاملاتي و همچنين با در نظر گرفتن عوامل موثر در موضوع، ارزش روز كل مغازه مورد نظر (ملكيت و سرقفلي)، به مبلغ 107/000/000/000 ريال (ده ميليارد و هفتصد ميليون تومان) برآورد مي گردد..

بازگشت به قرار كارشناسي صادره در پرونده كلاسه 0101084 با موضوع ارزيابي مغازه، پيرو گزارش شماره 1401220804123538 مورخ 1401/09/08 سا توجه به اينكه خواهان به تازگي گواهي حصر وراثت خود را ارائه داده است.

برابر تصوير گواهي حصر وراثت به شماره پرونده 514/220/95 مورخ 95/07/10 صادره از شعبه 220 شوراي حل اختلاف منطقه 5 تهران، شادروان سيف اله رحيمي در تاريخ 94/03/12 فوت نموده و وراث حين الفوت وي عبارتند از: مسعود، مهرداد، مهدي، عباس، بيژن (پسران) و رقيه، سميه (دختران) و مريم الله ياري (همسر).

كه بر اساس اين گواهي، سهم الارث هر كدام از ورثه به شرح زير است:

– سهم همسر به مبلغ 13/375/000/000 ريال.

– سهم هر دختر به مبلغ 7/803/000/000 ريال.

– سهم هر پسر به مبلغ 15/604/000/000 ريال.

ضمنأ مجددأ اعلام مي گردد تاخير در محاسبه سهم الارث به دليل تاخير در ارائه گواهي حصر وراثت توسط خواهان بوده است..

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1401/12/15ساعت8/45 الي9/00 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/15